Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 8. januar 2019

 

Til stede
Karsten Mumm, Hans Jørgen Andersen, Mogens Petersen, Charlotte Lundgaard, Hans Boas, Benny Vingborg, Kirsten Nymann Pedersen, Kirsten Johanne Vase, Mona Engelbrecht.

Afbud
Hanne Nellemann Jørgensen og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af pkt. 4a.


Ad 2. Godkendelse af referat fra møde tirsdag den 4. december 2018
Referatet blev godkendt.

 

Ad 3. Skilte med MobilePay-nummer over indsamlingsbøsserne
Mogens fremlagde et forslag til skilt. Rådet godkendte forslaget, og der arbejdes videre med sagen.

 

Ad 4. Eventuel godkendelse af ansøgninger,
Lystrup Sognestøtte

Der er bevilget penge til julehjælp.

Menighedsrådet har modtaget en ansøgning fra Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter. Ansøgningen overgives til Lystrup Sognestøtte til videre behandling.

 

Ad 4a. Fælles om det sociale ansvar,
Netværkskonference på Diakonhøjskolen

Invitation til netværkskonference mellem kommuner, folkekirker og organisationer i Østjylland den 31. januar 2019.
Hans og Mona deltager.

 

Ad 5. Budgetkøreplan — budget 2020, herunder syn af kirke
Kassereren fremlagde budgetkøreplanen – budget 2020.
Planen blev godkendt.

 

Ad 6. Indledende budgetsamråd, Nordre Provsti
onsdag, den 6. marts 2019

Deltagere: Formand, kasserer, Hans Boas og kordegnen.

 

Ad 7. Mulighed for etablering af sorggruppe for unge
Der er ikke andre sorggrupper for unge i Aarhus under Folkekirkesamvirket.

Hans har kontakt med en lokal psykolog, der gerne vil gennemføre et forløb på 10x2 timer.
Det kommer til at koste 25.000 kr., og der kan være 8 deltagere fra 15 år og op.
I givet fald søges midler hos provstiudvalget.

Det kunne være et samarbejde mellem provstierne.

Det kan være for unge i Nordre provsti som et pilotprojekt.
Lystrup, Elev og Elsted vil gerne være med.

Hans går videre med sagen. Der er fuld opbakning fra menighedsrådet.

 

Ad 8. Julen 2018 i Lystrup Kirke — et tilbageblik
Hans fortalte om krybbespil, juleafslutninger og julegudstjenester.

 

Ad 9. Julehjælp 2018
Hans fortalte om uddelingen af julehjælp i Lystrup og Elev.

 

Ad 10. Provstens julebrev (DAB)
Formanden fortalte om julebrevet og fremhævede den nye personalekonsulent, Pernille Weldingh og den fælles kommunikationsordning ved Brian Ørnbøl.

Rådet snakkede også om drop-in dåb i de fire provstier.

Mona deltager i lokal udviklingsworkshop den 10. januar i Lystrup Svømme- og aktivitetscenter.

 

Ad 11. Ansættelse af hospitalspræst ved AUH, Skejby
med tilknytning til Elev Kirke

Formanden redegjorde for stillingen som hospitalspræst, der skal slås op som fuldtidsstilling.
Stillingen er tilknyttet Lystrup og Elev pastorat.

 

Ad 12. Udformning af referater fra menighedsrådsmøder
Benny redegjorde for sine tanker vedr. referater.

Det er et lovkrav, at der skrives beslutningsreferater.

Der er ikke stemning i rådet for at udvide referaterne.

 

Ad 13. Midtvejsstatus og fremblik, evt. nye tiltag (alle overvejer)
Formanden redegjorde for kirkens arbejde ud fra det udsendte bilag, herunder at der skal nedsættes et ansættelsesudvalg med henblik på ansættelse af en ny kordegn i 2019.

 

Ad 14. Meddelelser
Hans fortalte om teater for konfirmander, og at dåbsfolderen er færdig.

Biskoppen holder gudstjeneste den 7. april 2019, hvor vi har det årlige menighedsmøde.

Udvalgsformændene kom med diverse meddelelser.

Formanden nævnte generalforsamlingen i Aarhus Distriktsforening.

Juniorklubben vil gerne være her fredag aftner i stedet for mandage.

 

Ad Eventuelt
Intet føres til referat.

 

Referent
Bitten Andersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.