Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 7. maj 2019

 

Til stede
Karsten Mumm, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Mogens Petersen, Charlotte Louise Lundgaard, Benny Vingborg, Kirsten Johanne Vase, Hans Boas og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Fraværende
Kirsten Marie Nymann Pedersen og Hanne Nellemann Jørgensen.

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte den udsendte dagsorden, men tilføjede ”Praktikant hos Hans Boas” som punkt 9 A.

 

Ad 2. Godkendelse af referat fra møde tirsdag den 2. april 2019
Rådet godkendte referatet.

 

Ad 3. Fastsættelse af konfirmationsdatoer i 2022
Rådet godkendte præsternes forslag vedr. konfirmationsdatoer i 2022:
Bededag den 13. maj, Lystrup skoles 7. A
Lørdag den 14. maj, Lystrup skoles 7. C
Søndag den 15. maj, Lystrup Skoles 7. B

 

Ad 4. Konfirmandunderviser i 2019-2020
Hans Boas meddelte, at Lystrup skoles fire 6. klasser (6. A, 6. B, 6. C og 6. D) efter sommerferien vil blive sammenlagt til tre 7. klasser (7. X, 7. Y, og 7. Z).

Lene Dahl-Hansen og Hans Boas vil derfor selv varetage undervisningen af alle eleverne, og de vil blive konfirmeret i 4 grupper svarende til den tidligere offentliggjorte plan:
A-klassen: fredag den 8. maj, Bededag
B-klassen: søndag den 10. maj
D-klassen: lørdag den 2. maj
C-klassen: lørdag den 9. maj

 

Ad 5. Anvendelse af kirkens lokaler
Rådet drøftede lokalernes anvendelse på baggrund af den af Birgitte Aalling udarbejdede oversigt og besluttede at fortsætte den hidtidige udlånspraksis uændret og at imødekomme de modtagne ansøgninger om lokalelån i det kommende år på uændrede vilkår.

 

Ad 6. Nyt køkken og bryggers i præsteboligen
Da både Lystrup og Elev menighedsråd tilslutter sig præstegårdsudvalgets indstilling vedr. anskaffelse af nyt køkken, bemyndigede menighedsrådet Karsten Mumm og Benny Vingborg til at afgive ordren på køkkenet under forudsætning af, at firmaet ændrer de i tilbuddet angivne betalingsterminer, som rådet finder urimelige.

 

Ad 7. Rygepolitik
Rådet godkendte det af Mona Engelbrecht fremlagte forslag til ”Rygepolitik for ansatte ved Lystrup Kirke”.

 

Ad 8. Eventuel godkendelse af ansøgninger, Lystrup Sognestøtte
Hans Jørgen Andersen oplyste, at bestyrelsen for sognestøtten netop havde modtaget en ansøgning om økonomisk støtte, som vil blive behandlet inden næste rådsmøde.

 

Ad 9. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2019
Rådet tog den af kordegnen fremlagte rapport til efterretning.

 

Ad 9 A. Praktikant hos Hans Boas
Hans Boas orienterede om en ansøgning fra en teologistuderende om en 3-måneders praktikperiode i Lystrup Kirke.
P.t. vil en sådan ansøgning være meget vanskelig at imødekomme.

 

Ad 10.Ansættelseudvalg for ny kirketjener
Mona Engelbrecht orienterede om udvalgets arbejde, der forløber planmæssigt.

 

Ad 11. Sankt Hans fest den 23. juni 2019
Mona Engelbrecht orienterede om festprogrammet, som i modsætning til tidligere år ikke omfatter fællesspisning.

 

Ad 12. Opfølgning af menighedsmødet den 7. april 2019
Menighedsrådet vurderede, at gudstjenesten og det efterfølgende menighedsmøde, der var velbesøgte, forløb fuldt tilfredsstillende.

 

Ad 13. Erfamøde den 24. september for kontaktpersoner
Mona Engelbrecht orienterede om næste erfamøde, der holdes den 24. september i Hjortshøj sognegård.

 

Ad 14. Genforeningsfejring — 100 år i 2020
Tilbud om en evt. markering 100-års jubilæet for genforeningen behandles af aktivitetsudvalget.

 

Ad 15. Inviter Folkekirkens It på kaffe
Folkekirkens It har i en mail opfordret menighedsråd, præster, provster og ansatte til at invitere Folkekirkens It til samtaler om kirkens liv og vækst med henblik på udformning af en ny digital strategi for 2020-2025, der kan understøtte rådene og medarbejderne i deres virke.
Rådet besluttede at henlægge opfordringen.

 

Ad 16. Meddelelser
Hans Boas og Mona Engelbrecht orienterede om forestående aktiviteter og arrangementer.

 

Ad 17. Eventuelt
Dagsordenpunkt til rådsmødet tirsdag den 4. juni: Reduktion i brugen af engangsservice i kirken.

 

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.