Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 6. november 2018

 

Til stede
Karsten Mumm, Mogens Petersen, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Charlotte Louise Lundgaard, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Benny Vingborg, Kirsten Johanne Vase, Hans Boas og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Afbud
Hanne Nellemann Jørgensen — som ikke har en suppleant.

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte dagsordenen.

 

Ad 2. Godkendelse af referat fra møde tirsdag den 2. oktober 2018
Rådet godkendte referatet.

 

Ad 3. Datoer og tidspunkter for menighedsrådsmøder i 2019
Møderne holdes i Lystrup Kirke på nedenstående datoer kl. 19.00, og der sigtes mod en mødeafslutning kl. 21.30:

Tirsdag den 8. januar
Tirsdag den 5. februar
Tirsdag den 5. marts
Tirsdag den 19. marts kl. 18.00 (regnskab 2018/budget 2020)
Tirsdag den 2. april
Tirsdag den 7. maj
Tirsdag den 4. juni
Tirsdag den 6. august
Tirsdag den 3. september
Tirsdag den 1. oktober
Tirsdag den 5. november
Tirsdag den 3. december

Fællesmødet med Elev holdes onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00 i Lystrup Kirke.

 

Ad 4. Menighedsmøde søndag den 7. april 2019
Aktivitetsudvalget tilrettelægger dagens program og fremlægger det på rådsmødet den 5. februar.

 

Ad 5. Indsamlinger i Lystrup Kirke i kirkeåret 2019

2018
Søndag, den 9. december Blå Kors Danmark
Juleaften, den 24. december Jysk Børneforsorg
Juledag, den 25. december Jysk Børneforsorg
2. juledag, den 26. december Jysk Børneforsorg

2019
Nytårsdag, den 1. januar: Bibelselskabet
Søndag, den 6. januar: Danmission
Søndag, den 3. februar: Kirkens Korshær
Søndag, den 17. februar: Folkekirkens Ungdomskor
Søndag, den 10. marts: Folkekirkens Nødhjælp
Skærtorsdag, den 18. april: KFUM og KFUK i Danmark
Påskedag, den 21. april: KFUM og KFUK i Danmark
2. påskedag, den 22. april: KFUM og KFUK i Danmark
Søndag, den 16. juni: Indre Mission
Høstgudstjenesten: Folkekirkens Nødhjælp
Søndag, den 15. september: Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
Søndag, den 6. oktober: Danmission
Søndag, den 13. oktober: Danmission
Søndag, den 10. november: Danske Sømands- og udlandskirker
Søndag, den 24. november: Kirkens Korshær

 

Ad 6. Regnskabsrapport pr. 30. september 2018
og prognose for årsregnskab 2018

Rådet godkendte regnskabsrapporten for perioden 1/1–30/9 samt prognosen for årsregnskabet 2018, som kassereren og kordegnen fremlagde.

 

Ad 7. Sommerstafetten 2019 — "Kanter og sprækker"
Rådet godkendte Hans Boas’ forslag om et foredrag ved Kirsten Saurus Mehlsen og Søren Rønnehøj den 27. juni 2019 som Lystrup Kirkes bidrag til samarbejdet med 6 af nabokirkerne om foredragsrækken "Kanter og Sprækker".

 

Ad 8. "Julestalden på Strøget", evt. økonomisk støtte
Rådet besluttede at bevilge 2.000 kr. som tilskud til arrangementet ved den katolske kirke på Strøget i Aarhus, som afvikles i et samarbejde mellem folkekirken og en række frikirker.

Lystrup Kirkes pigekor og Lystrup-Elsted Ungdomskor medvirker tirsdag den 18. december kl. 17.00.

 

Ad 9. Eventuel godkendelse af ansøgninger, Lystrup Sognestøtte
Menighedsrådet godkendte sognestøttens indstilling om bevilling af tilskud til KFUM-spejdernes deltagelse i verdensjamboreen i USA i 2019.

 

Ad 10. Indbydelse til "Vejkirker og andre åbne kirker" i 2019
Evt. tilmelding til vejkirkeordning.
Rådet besluttede, at Lystrup Kirke ikke tilmeldes vejkirkeordningen i 2019.

 

Ad 11. Vinter-samtalestafetten 2019
Hans Boas orienterede om samarbejdet mellem 6 sogne i Aarhus Nordre Provsti om salonsamtaler i vinterens løb, herunder om folderen og om samtaleaftenen i Lystrup Kirke torsdag, den 10. januar om "Lykke"”.

 

Ad 12. Fremstilling af dåbsfolder
Hans Boas oplyste, at den nye folder til forældre, hvis børn skal døbes i Elev eller Lystrup Kirke, snart vil være klar til trykning.

Som besluttet på fællesmødet den 26. september bestiller menighedsrådene 500 eksemplarer af folderen og fordeler udgifterne til fremstillingen ligeligt mellem kirkekasserne.

 

Ad 13. Spørgsmål fra eksterne brugere af kirkens lokaler
Karsten Mumm orienterede om aftalen med bestyrelsesformanden for Blueser og Ballader om korets fortsatte lån af lokaler i kirken på uændrede vilkår.

Og rådet besluttede at imødekomme anmodningen fra K8520 om brug af køkkenet, konfirmandstuen og kahytten i stueetagen til 8 sammenkomster i 2019.

 

Ad 14. Uddeling af sogneblad i 2019
Rådet besluttede at tilbyde KFUM-spejderne et fortsat samarbejde om omdelingen af bladet til sognets beboere i 2019 på uændrede vilkår.

 

Ad 15. Sognerejse til Polen den 12.-19. august
Hans Boas orienterede om rejsen.

 

Ad 16. Udformning af referater af menighedsrådsmøder
Behandlingen af dette punkt udsættes til rådsmødet den 8. januar.

 

Ad 17. Lønforhandlinger 2018 — behandlet for lukkede døre.
Særskilt, fortroligt referat.

 

Ad 18. Meddelelser
Rådet godkendte det af Benny Vingborg fremlagte forslag om, at man for at undgå vandindtrængning på gulvet i præsteboligens bryggers etablerer en smal flisesti og drænafvanding langs præsteboligens vestmur i henhold til det billigste af de indhentede tilbud.

 

Ad Eventuelt
Den 27. november 2018 kl. 15-17 holder provstiudvalget for Aarhus Nordre Provsti provstiudvalgsmøde i Lystrup Kirke.

Efterfølgende er der ca. 1 times møde for provstiudvalget og menighedsrådet.

Som forberedelse til mødet blev det aftalt, at forslag til emner meddeles Karsten Mumm.

Vi reserverer tiden kl. 16-17 til et eventuelt formøde for menighedsrådet den 27. november.

 

Valg
Karsten Mumm genvalgtes enstemmigt til formand og Hans Jørgen Andersen til næstformand med 7 stemmer, idet 1 stemmeseddel var blank.

Hans Jørgen Andersen genvalgtes til kirkeværge
Kirsten Marie Nymann Pedersen til kasserer
Mona Engelbrecht til kontaktperson
Benny Vingborg til bygningskyndig deltager i synene over kirken
Hans Jørgen Andersen til "lokaleformand" og til underskriftsbemyndiget sammen med formanden ved disponering over fast ejendom og optagelse af lån.

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.