Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 5. marts 2019

 

Til stede
Karsten Mumm, Hans Jørgen Andersen, Hanne Nellemann Jørgensen, Charlotte Louise Lundgaard, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Mogens Petersen, Benny Vingborg, Kirsten Johanne Vase, Hans Boas og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Afbud
Mona Engelbrecht.

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte den udsendte dagsorden, som dog suppleredes med ”Folkekirkens Familiestøtte” som punkt 15 A.

 

Ad 2. Godkendelse af referat fra møde tirsdag den 5. februar 2019
Rådet godkendte referatet.

 

Ad 3. Ansættelse af en kirkesanger til et ledigt kirkesangerjob
Efter organistens indstilling besluttede rådet at ansætte Laura Overgaard Kühnell i kirkekorsangerstillingen pr. 1. april 2019.
Stillingen bliver ledig i forbindelse med Lisbeth Helbos fratræden med udgangen af marts måned.

 

Ad 4. Eventuel godkendelse af ansøgninger, Lystrup Sognestøtte
Rådet godkendte Sognestøttens indstilling om bevilling af tilskud til Lystrup Kirke til kommunikative formål og til dækning af lønudgifterne til sangpædagogerne for undervisning af koristerne i kirkens ungdomskor.

 

Ad 5. Forespørgsel om lån af lokale til ugentlige AA-møder
Rådet besluttede at tilbyde AA-gruppen lån af konfirmandstue 2 til møde hver fredag kl. 11.00-13.00, foreløbig i en forsøgsperiode indtil 1. oktober 2019 og på betingelse af, at gruppen vælger en ansvarlig kontaktperson.

Rådet ønsker en evaluering fra AA-gruppen med henblik på rådets evaluering på mødet i august 2019.

 

Ad 6. Kirke- og kulturmedarbejderens deltagelse i Landskursus 2019
Rådet godkendte ansøgningen.

 

Ad 7. Tilbud om digitale luftfotos af
Lystrup Kirke og omgivelser set fra luften

Rådet besluttede at acceptere tilbuddet.

 

Ad 8-9. Regnskab 2018 og budget 2020,
foreløbig orientering ved kordegnen

Rådet tog kordegnens orientering til efterretning.

 

Ad 10. Kirkesynet den 7. februar 2019
Formanden gennemgik listen over de på synet konstaterede mangler, som afhjælpes under forudsætning af budgetmæssig dækning og provstiudvalgets godkendelse.

 

Ad 11. Ansættelse af hospitalspræst ved
Aarhus Universitetshospital i Skejby med tilknytning til Lystrup-Elev pastorat

Formanden orienterede om den igangværende ansættelsesprocedure.

 

Ad 12. Status for etablering af sorggruppe for unge
Hans Boas orienterede om en vellykket etablering af sorggruppen for unge, som mødes første gang mandag den 18. marts.

 

Ad 13. Fordeling af fællesudgifter mellem Elev og Lystrup kirkekasser
Fordelingen af udgifterne til de mange opgaver, som rådene løser i fællesskab, bør efter rådets opfattelse ikke ændres på nuværende tidspunkt.

 

Ad 14. Fælles menighedsrådsmøde Lystrup/Elev den 27. marts 2019
Rådet drøftede enkelte punkter i den foreliggende, foreløbige dagsorden.

 

Ad 15. Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 10. marts 2019
Kirsten Nymann oplyste, at forberedelserne til indsamlingen forløber planmæssigt, men at antallet af tilmeldte indsamlere endnu ikke er tilstrækkeligt til, at alle sognets indsamlingsruter kan dækkes.

De indsamlede midler vil blive anvendt til projekter i fattige lande, der kan beskytte mod konsekvenser af klimaforandringer.

 

Ad 15 A. Folkekirkens Familiestøtte
Hans Boas orienterede om Folkekirkens Familiestøtte, et folkekirkeligt tilbud om forebyggende støtte til forældre, der ønsker at forbedre børnenes trivsel.

I Aarhus Kommune organiseres tilbuddene via to koordinatorer, hvoraf den ene er tilknyttet Aarhus Domprovsti og Aarhus Nordre Provsti og den anden Aarhus Vestre Provsti og Aarhus Søndre Provsti.

 

Ad 16. Meddelelser
Hans Boas orienterede om den planlagte udbygning af samarbejdet med Lystrup Skole og om sognerejsen til Polen.

Rådet bemyndigede Mogens Petersen til at bestille mobile pay skilte til kollekter i kirken og til betalinger i forbindelse med for eksempel spaghettigudstjenester og kirkehøjskoleaftener.

Benny Vingborg orienterede om synet af præsteboligen mandag den 25. februar og oplyste, at Besøgstjenestens bestyrelse har søgt kommunen om tilskud i 2019 efter servicelovens § 18.

 

Eventuelt
Intet føres til protokols.

 

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.