Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 5. februar 2019

 

Til stede
Karsten Mumm, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Hanne Nellemann Jørgensen, Charlotte Louise Lundgaard, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Benny Vingborg, Kirsten Johanne Vase, Hans Boas og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Afbud
Mogens Petersen.

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte dagsordenen.

 

Ad 2. Godkendelse af referat fra møde tirsdag, den 8. januar 2019
Rådet godkendte referatet.

 

Ad 3. Nedsættelse af et ansættelsesudvalg for ny kordegn
Rådet godkendte forslaget om nedsættelse af et ansættelsesudvalg, når kordegnen har meddelt tidspunktet for sin fratræden, og når det i punkt 4 omhandlede udvalg har afsluttet sit arbejde, og rådet på grundlag af udvalgets indstilling har fastlagt indholdet m.v. i den nye stilling.

Udvalgets kommissorium omfatter blandt andet at læse ansøgningerne, afholde samtaler med udvalgte ansøgere og afgive indstilling til menighedsrådet om, hvem det skal tilbyde ansættelse.

 

Ad 4. Nedsættelse af et udvalg til behovsanalyse,
stillingsindhold m.v. for ny kordegn

Menighedsrådet besluttede at nedsætte et udvalg, der fik til opgave at udarbejde en analyse af ønsker og muligheder vedr. stillingens fremtidige indhold og fremlægge resultatet for menighedsrådet.

Som medlemmer af udvalget, der eventuelt kan rådføre sig med eksterne ”konsulenter”, valgtes Karsten Mumm, Mona Engelbrecht, Kirsten Nymann Pedersen, Lars Nabe-Nielsen og Hans Boas.

 

Ad 5. Pinse, friluftsgudstjenester i samarbejde med
Lisbjerg, Elsted, Elev, Todbjerg og Mejlby sogne

Efter en grundig drøftelse af forslaget om Lystrup Kirkes indtræden i samarbejdet mellem de nævnte sogne om skiftevis afholdelse i sognene af friluftsgudstjenesten 2. pinsedag besluttede rådet at udsætte sin endelige afgørelse til efter sommerferien 2019.

 

Ad 6. Eventuel godkendelse af ansøgninger, Lystrup Sognestøtte
Hans Jørgen Andersen orienterede om udvalgets bevilling af tilskud til Støtteforeningen for DKM’s indsamling til fordel for Danmarks Kirkelige Mediecenters udvikling og produktion af ”Filmen om Pinse i børnehøjde” samt til Jysk børneforsorgs udvidelse af et bofællesskab med en ekstra lejlighed til sårbare unge.

 

Ad 7. Menighedsrådets disponering over midler fra Lystrup Sognestøtte
Karsten Mumm gennemgik procedure og vilkår for udbetaling af midler fra Lystrup Sognestøtte.

Menighedsrådet besluttede at fastholde den hidtidige praksis, hvorefter bevillingerne fra sognestøtten til enkelte af kirkens aktiviteter ydes efter rådets ansøgninger.

Endvidere besluttede rådet at søge sognestøtten om tilskud i 2019 til sangpædagogisk undervisning af kirkens ungdomskor og til kommunikative opgaver.

 

Ad 8. Regnskab 2018, foreløbig orientering ved Henrik Berger Pedersen
Henrik Berger oplyste, at årsregnskabet ville blive afsluttet i løbet af få dage, og at rådet kunne imødese pæne resultater både i driftsdelen og i anlægsdelen.

 

Ad 9. Etablering af sorggruppe for unge
Hans Boas oplyste, at sorggruppen for unge, der har mistet en far eller mor eller et andet nærtstående menneske, vil blive ledet af Eva Kirketerp, specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri, der evt. bistås af en psykologistuderende som frivillig medhjælper.

Sorggruppen skal ifølge planen mødes 10 gange i løbet af det kommende år med start mandag den 18. marts 2019.

 

Ad 10. Ændringer i samarbejdet med Elsted sogn om korarbejde
Efter aftale med Elsted menighedsråd og Lystrup Kirkes organist tilbydes Elsted Kirkes Pige-/drengekor at deltage i Lystrup Kirkes Pigekors øvelser og arrangementer under vakancen i Elsted Kirkes organiststilling.

Ungdomskoret, som for øjeblikket ikke har medlemmer fra Elsted sogn/kirke, knyttes udelukkende til Lystrup Kirke.

Afklaringen af art og omfang af et eventuelt fremtidigt korsamarbejde afventer ansættelsen af en ny organist i Elsted.

 

Ad 11. Lystrup Genbrug, økonomi 2018
Hans Jørgen Andersen og Mona Engelbrecht orienterede om endnu et år med et særdeles pænt overskud og et positivt samarbejde i personalegrupperne, der pt omfatter ca. 80 mennesker.

 

Ad 12. Menighedsmøde søndag den 7. april 2019
Mona Engelbrecht orienterede om dagens program og forestår fordelingen af arbejdsopgaver.

 

Ad 13. Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
søndag, den 10. marts 2019

Kirsten Nymann Pedersen orienterede om forberedelserne, der forløber planmæssigt.

 

Ad 14. Orientering om arbejdet med ny, mobiloptimeret hjemmeside
Hans Boas orienterede om udvalgets grundige arbejde og det gode samarbejde med Danmarks Kirkelige Mediecenter.

Hans Boas oplyste, at udvalget fortsat forventer at kunne afgive indstilling om hjemmesiden til menighedsrådene inden sommerferien.

 

Ad 15. Meddelelser
Hans Boas oplyste, at den nye folder til forældre, hvis børn skal døbes i Elev eller Lystrup Kirke, nu er trykt.

Hans Boas orienterede endvidere om Sognerejsen til Polen, om Jazz-gudstjenesten den 28. april, hvori Blueser og Ballader medvirker, og om forestående udstillinger.

Benny Vingborg meddelte, at præstegårdsudvalget netop nu indhenter tilbud på nyt køkken og bryggers til præsteboligen.

Karsten Mumm orienterede om planen vedr. afholdelse af enkelte drop-in dåb i kirker i Nordre Provsti.

 

Ad. Eventuelt
Intet føres til protokols.

 

Referent:
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.