Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 4. juni 2019

 

Til stede
Karsten Mumm, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Mogens Petersen, Benny Vingborg, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Hanne Nellemann Jørgensen, Kirsten Johanne Vase og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Fraværende
Charlotte Louise Lundgaard og Hans Boas.

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte den udsendte dagsorden, men tilføjede ”Godkendelse af referatet af det ekstraordinære, lukkede møde mandag den 13. maj 2019” som punkt 2A.

 

Ad 2. Godkendelse af referatet fra mødet tirsdag den 7. maj 2019
Rådet godkendte referatet.

 

Ad 2A. Godkendelse af referatet af det
ekstraordinære, lukkede møde mandag den 13. maj 2019

Rådet godkendte referatet.

 

Ad 3. Ekstraordinær generalforsamling
den 26. juni i Folkekirkesamvirket i Aarhus

Menighedsrådet afventer det konkrete forslag fra ”Arbejdsgruppen vedr. Folkekirkesamvirkets fremtid”, bestående af 3 repræsentanter fra provstierne og 3 medlemmer af Folkesamvirkets bestyrelse, om oprettelse af et nyt folkekirkeligt organ i Aarhus til varetagelse af diakonale opgaver, blandt andet i samarbejde med kommunen, og om en dermed sammenhængende nedlæggelse af Folkekirkesamvirket.

Menighedsrådet tilsluttede sig tankerne om omstrukturering og styrkelse af de diakonale opgaver og valgte Hans Jørgen Andersen som sin stemmeberettigede repræsentant ved generalforsamlingen, der skal behandle forslaget.

Som suppleanter valgtes Hanne Nellemann Jørgensen, Kirsten Nymann Pedersen og Karsten Mumm i nævnte rækkefølge.

 

Ad 4. Forespørgsel fra AA-gruppen vedr. brug af lokale
Menighedsrådet besluttede, at gruppen som et led i forsøgsordningen kan låne en nøgle på de få dage, hvor kirken ikke er åben, mens de benytter et lokale.

 

Ad 5. Eventuel godkendelse af ansøgninger, Lystrup Sognestøtte
Menighedsrådet godkendte sognestøttens indstilling om bevilling af tilskud til Lystrup IF Parasports fodboldstævne og indkøb af klubdragter samt til Lystrup Kirkes fest for frivillige medhjælpere.

 

Ad 6. Kirkens brug af engangsmateriale
Efter en grundig drøftelse besluttede menighedsrådet, at anvendelsen i kirken af plastic-engangskrus og -kopper og lignende skal begrænses mest muligt.

 

Ad 7. Budgetsamråd i Aarhus Nordre Provsti den 29. maj 2019
Kirsten Marie Nymann Pedersen orienterede om samrådet, herunder om udviklingen af et landsdækkende netværk for folkekirkens ældrearbejde ved projektmedarbejder i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Rose Marie Tillisch.

Og Kirsten oplyste, at Lystrup Kirkes driftsramme for 2020 bliver fastsat til 3.465.971 kr., hvilket repræsenterer en stigning på 0,5 % i forhold til driftsrammen for 2019.

 

Ad 8-9. Resultat af provstesyn
den 27. maj 2019 af præsteboligen og af kirken

Benny Vingborg og Hans Jørgen Andersen meddelte, at synet havde vurderet præsteboligens og kirkens vedligeholdelsesstand som særdeles god, og de omtalte et par af synsudsættelserne.

Rådet afventer kopien af tilførslerne til provstens synsprotokol om synene, som vil blive gennemgået på rådsmødet den 6. august 2019.

 

Ad 10. Design for mobiloptimeret hjemmeside
Karsten Mumm præsenterede hjemmesidens nye design, som rådet fandt fuldt tilfredsstillende, og hjemmesideudvalget forsætter arbejdet med henblik på at åbne den nye hjemmeside i august måned.

 

Ad 11. Ansættelse af ny kirketjener
Karsten Mumm meddelte, at kirketjenerforeningen har tilsluttet sig menighedsrådets forslag til indplacering i lønintervallet af kirketjener Hanne Vestermark Mejer, og at hun tiltræder stillingen pr. 1. juli.

 

Ad 12. Uddeling af sognebladet ved KFUM-spejderne
Kirketjener Birgitte Aalling har viderebragt en hilsen fra spejderne med besked om, at de er meget glade for ordningen.
Rådet konstaterede, at omdelingen varetages tilfredsstillende.

 

Ad 13. Persondataforordningen — status for folkekirken
Kordegnen oplyste, at Kirkeministeriet vil samle alle de for folkekirken relevante bestemmelser i persondataforordning og -lov i en bekendtgørelse.

Kordegnen orienterede endvidere rådet om nye muligheder for krypteret forsendelse af mails med følsomme og/eller fortrolige personoplysninger.

 

Ad 14. Meddelelser
Benny Vingborg oplyste, at kommunen har bevilget Besøgstjenesten et tilskud på 13.400 kr. af puljen for frivilligt socialt arbejde.

 

Ad 15. Eventuelt
Intet føres til protokols.

 

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.