Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 4. december 2018

 

Til stede
Karsten Mumm, Mogens Petersen, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Hanne Nellemann Jørgensen, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Benny Vingborg, Kirsten Johanne Vase, Hans Boas og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Afbud
Charlotte Louise Lundgaard.

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte dagsordenen, dog tilføjedes ”Abonnement på salmedatabasen” som punkt 5 A.

 

Ad 2. Temadebat, oplæg ved Hans Boas
Hans Boas indledte debatten ved at skitsere hovedtankerne i Esben Thusgårds artikel ”Byen tilhører dem, der tager den til sig” i tidsskriftet ”Kritisk Forum for praktisk Teologi”.

Ifølge Esben Thusgårds opfattelse er kirkens opgave i nutidens samfund ”at bringe mennesker sammen, at involvere og engagere, at gøre godt i forhold til fællesskabet”, og på denne baggrund drøftede rådet, hvordan man også i fremtiden kunne søge at løse denne opgave i Lystrup sogn.

Drøftelsen fortsættes på kommende møder.

 

Ad 3. Godkendelse af referat af mødet tirsdag den 6. november 2018
Rådet godkendte referatet.

 

Ad 4. Sognerejse til Polen i 2019, betaling af én præsts rejseudgifter
Menighedsrådet besluttede at afholde rejseomkostningerne for én præst af kirkekassen.

 

Ad 5. Eventuel godkendelse af ansøgninger, Lystrup Sognestøtte
Menighedsrådet besluttede at godkende sognestøttens indstilling om at donere 100.000 kr. til ”Bofællesskabet for udviklingshæmmede i Elev”, der har søgt sognestøtten om midler til indkøb af specialcykler og et par gynger.

 

Ad 5A. Abonnement på salmedatabasen 2019
Menighedsrådet besluttede at fortsætte abonnement på salmedatabasen sammen med Elev sogn.

Rådet bevilgede 1.000 kr. som Lystrup sogns andel.

 

Ad 6. Decision af årsregnskabet for 2017
Provstiudvalget har ifølge skrivelse af 12. november — som Kirsten Nymann Pedersen fremlagde — på sit møde den 30. oktober meddelt decision af Lystrup kirkekasses regnskab for 2017.

 

Ad 7. Opsamling på mødet den 27. november 2017 med Provstiudvalget
Menighedsrådet vurderede mødet som særdeles godt.

Provstiudvalget fik et klart indtryk af livet i og omkring Lystrup Kirke og tilkendegav ønsket om et fortsat nært og godt samarbejde.

Hans Boas arbejder videre med ideerne om:

1.
Udvikling og organisering af tilbud om individuel konfirmationsforberedende undervisning af unge med psykiske vanskeligheder, der ønsker at blive konfirmeret.
Antallet af unge i denne gruppe er stærkt voksende og opgaven tung og tidkrævende.

2.
Etablering af en sorggruppe til unge i alderen 16-21 år, der har mistet en far eller mor eller et andet nærtstående menneske.

 

Ad 8. Forespørgsel fra ekstern gruppe om brug af kirkens lokaler
Rådet besluttede at imødekomme ansøgningen fra juniorklubben Break i Lystrup om lån af lokale i kirken en aften om måneden kl. 18.30-20.00.

Klubben kan benytte konfirmandstue 2 i kælderen én mandag aften hver måned.

 

Ad 9. Meddelelser
Menighedsrådet besluttede at bestille Kirkefondets æske indeholdende seks forskellige kategorier af kort, der som formuleret i Kirkefondets præsentation "kan give besøgende i kirken, konfirmanderne m.fl. en større oplevelse i kirken".

Hans Boas oplyste, at den nye folder til forældre, hvis børn skal døbes i Elev eller Lystrup Kirke, snart vil være klar til trykning, og at folderen om vinterens samtalesaloner netop er færdiggjort.

Benny Vingborg oplyste, at arbejdet med etablering af en smal flisesti og drænafvanding langs præsteboligens vestmur var afsluttet, og at præstegårdsudvalget afventer tilbud på nyt køkken og bryggers til præsteboligen.

Karsten Mumm meddelte, at KFUM-spejderne har takket ja til rådets tilbud om fortsat samarbejde om omdelingen af sognebladet til sognets beboere i 2019 på uændrede vilkår.

 

Ad Eventuelt
Intet føres til protokols.

 

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.