Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 2. april 2019

 

Til stede
Karsten Mumm, Hans Jørgen Andersen, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Mona Engelbrecht, Mogens Petersen, Hanne Nellemann Jørgensen, Charlotte Louise Lundgaard, Benny Vingborg, Kirsten Johanne Vase, Hans Boas og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte den udsendte dagsorden.

 

Ad 2. Godkendelse af referat fra møde tirsdag den 5. marts 2019
Rådet godkendte referatet.

 

Ad 3. Ansættelse af en kirkesanger til ledigt kirkesangerjob pr. 1. maj 2019
Efter organistens indstilling besluttede rådet at ansætte Julie Harbo Arleth pr. 1. maj 2019 i kirkekorsangerstillingen, som er blevet ledig i forbindelse med Anne-Katrine Japhetson Mortensens fratræden pr. 31. marts 2019.

 

Ad 4. Udlån af kirkerummet
den 5. maj fra kl. 13.00 til cd-indspilning af kormusik

Rådet godkendte ansøgningen om udlån af kirkerummet til indspilning af kormusik.

 

Ad 5. Eventuel godkendelse af ansøgninger, Lystrup Sognestøtte
Rådet godkendte Sognestøttens indstilling om bevilling af støtte til Lystrup IF Fodbolds tur med 40 drenge til et fodboldstævne i Italien, og Hans Jørgen Andersen orienterede om en bevilling af et tilskud til Sønderskovhus’ kulturudvalgs løvspringstur for rollator- og kørestolsbrugere.

 

Ad 6. Nyt køkken og bryggers i præsteboligen
Menighedsrådet drøftede de modtagne tilbud, som Benny Vingborg og Karsten Mumm fremlagde, og bemyndigede præstegårdsudvalget til at bestille det foretrukne køkken inden for en fastsat beløbsramme og under forudsætning af, at Elev menighedsråd godkender valget af køkken.

 

Ad 7. Nedsættelse af ansættelsesudvalg for ny kirketjener
Betina Skjødt har opsagt sin kirketjenerstilling til fratræden med udgangen af april måned.
Med henblik på forberedelserne til ansættelse af ny kirketjener i stillingen nedsatte rådet et udvalg med Karsten Mumm, Mona Engelbrecht, Hans Boas og Birgitte Aalling som medlemmer.

 

Ad 8. Ajourføring af bilag til regnskabsinstruks
Menighedsrådsmedlemmer med regnskabsmæssige opgaver anførte deres underskrifter i bilaget, som var blevet ajourført med to nye bankkonti til brug i forbindelse med mobilepay-betalinger.

 

Ad 9. Menighedsmøde den 7. april 2019
Intet føres til protokols.

 

Ad 10. Orientering fra statusmøde ved Lystrup genbrugsbutikker
På grundlag af Mona Engelbrechts og Karsten Mumms orientering om mødet konstaterede rådet, at butikkerne forsat trives særdeles godt.

 

Ad 11. Ansættelse af hospitalspræst ved
Aarhus Universitetshospital, Skejby, med tilknytning til Elev Kirke

Karsten Mumm oplyste, at Lene Vera Wagner er blevet overenskomstansat i stillingen fra den 1. maj 2019.

 

Ad 12. Orientering om generalforsamling m.v. i Folkekirkesamvirket i Aarhus
Hans Boas orienterede om generalforsamlingens beslutning om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling den 26. juni med nedlæggelse og opløsning af Folkekirkesamvirket og oprettelse af et nyt folkekirkeligt organ i Aarhus til varetagelse af diakonale opgaver, blandt andet i samarbejde med kommunen, som dagsordenspunkter.

Menighedsrådet vælger sin(e) repræsentant(er) til generalforsamlingen på rådsmødet den 4. juni, hvor det også behandler det konkrete forslag om omstruktureringen, som ”Arbejdsgruppen vedr. Folkekirkesamvirkets fremtid”, bestående af 3 repræsentanter fra provstierne og 3 medlemmer af Folkekirkesamvirkets bestyrelse, vil udarbejde og fremsende til kommunens menighedsråd.

 

Ad 13. Sogneindsamlingen den 10. marts 2019
til Folkekirkens Nødhjælp, evaluering

Kirsten Nymann Pedersen oplyste, at næsten alle indsamlingsruter var blevet dækket, men foreslog, at rådet i forbindelse med indsamlingen i 2020 overvejer, at udvalget for sogneindsamlingen udvides til 3 personer.

 

Ad 14. Fælles menighedsrådsmøde
Lystrup/Elev onsdag den 27. marts 2019, opfølgning

Intet føres til protokols.

 

Ad 15. Stillingsindhold for ny kordegn
— eventuelle input fra menighedsrådsmedlemmer

Intet føres til protokols.
Under behandlingen af dagsordenspunktet forlod kordegnen mødet.

 

Ad 16. Meddelelser
Hans Boas omtalte konfirmandundervisningen i 2019-2020, der vil omfatte 4 hold i Lystrup Kirke og 1 hold i Elev Kirke.

Dagsordenspunkt til menighedsrådsmødet tirsdag den 7. maj: Fastsættelse af konfirmationsdatoer i 2022.

Mona Engelbrecht orienterede om det årlige medarbejdermøde den 27. marts og omdelte ”Beredskabsplan for voldsomme eller truende oplevelser mod personalet i Lystrup Kirke”, som blev drøftet på medarbejdermødet.

 

Eventuelt
Intet føres til protokols.

 

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.