Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup og Elev sogns fælles menighedsrådsmøde i Lystrup Kirke


Onsdag, den 27. marts 2019

 

Til stede
Martha Bo Almskou, Lehn Bang-Mortensen, Karen Sandager Bilde, Kaja Vita Binder Pedersen, Unnur Mjöll Vestergaard, Karsten Mumm, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Mogens Petersen, Charlotte Louise Lundgaard, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Kirsten Johanne Vase, Hanne Nellemann Jørgensen, Benny Vingborg, Hans Boas, Lene Dahl-Hansen og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Fraværende
Lise Søndergaard Thomsen og Christian Skovgaard Flarup (medarbejderrepræsentant).

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådene godkendte dagsordenen.

 

Ad 2.Orientering fra det fælles præstegårdsudvalg
Benny Vingborg orienterede om den nærtforestående etablering af nyt køkken og bryggers i præsteboligen samt om synet af præsteboligen den 25. februar 2019.

 

Ad 3-4. Godkendelse af de dele af Lystrup Kirkes regnskab
for 2018 og budget for 2020, der vedrører præstegårdsudvalget

Menighedsrådet godkendte de nævnte dele af regnskabet og budgettet.

 

Ad 5. Aktuelt om udviklingen i Elev sogn
Lehn Bang-Mortensen oplyste, at menighedsrådet lørdag den 30. marts ville besøge Kirken i Ørestaden og Sydhavn Sogn med henblik på at høre nærmere om menighedsrådenes erfaringer med kirkelige og folkelige aktiviteter i de to nybyggerområder — herunder vandrekirke.

Endvidere orienterede han om velkomstfolderen, som menighedsrådet har fremstillet i samarbejde med områdets foreninger og institutioner, og som uddeles til alle tilflyttere til sognet.

Endelig berettede Lene Dahl-Hansen om en festival i september måned, som menighedsrådet planlægger i samarbejde med Borgerforeningen.

 

Ad 6. Aktuelt om evt. nye tiltag i Lystrup sogn
Hans Boas orienterede om den nystartede sorggruppe for unge, sognerejsen til Polen, samtalesaloner og sommerstafetten ”Kanter og Sprækker”.

 

Ad 7. Fordeling mellem Elev og Lystrup kirkekasser af fællesudgifter
Menighedsrådene besluttede at fastholde den nuværende fordeling af udgifterne til de mange fælles aktiviteter indtil videre og at udarbejde vedtægter for alle samarbejderne.

 

Ad 8. Orientering om status vedr. ny hjemmeside
Hans Boas orienterede om udvalgets arbejde og oplyste, at det forventer at kunne fremlægge den endelige indstilling om den nye hjemmeside for menighedsrådene inden sommerferien, så den kan tages i brug i begyndelsen af august måned.

 

Ad 9. Elev sogns ønsker til opgaver for en ny kordegn/kirkefunktionær
Under drøftelsen om indholdet af den nyansattes stilling nævnte Elev menighedsråd, at de eventuelt ønskede Elev Kirkes formidlingsopgaver tillagt stillingen.

 

Ad 10. Aktuel status over fælles mødeaktiviteter, sognerejse 2019 m.m.
Mona Engelbrecht oplyste, at Elev, Elsted og Lystrup menighedsråds aktivitetsudvalg fremover forventer at afholde 2 årlige fællesarrangementer, og at udvalgene som næste fællesmøde har planlagt et foredrag den 3. oktober i Elsted Sognegård af Jens Andersen om Kim Larsen.

Menighedsrådene besluttede at dele rejseomkostningerne for sognepræst Hans Boas i forbindelse med sognerejsen til Polen ligeligt mellem kirkekasserne.

 

Ad 11. Næste møde
Mødet holdes onsdag den 25. september kl. 19.00 i Elev Sognehus.

 

Ad 12. Eventuelt
Intet føres til protokols.

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.