Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 7. august 2018

 

Til stede
Karsten Mumm, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Hanne Nellemann Jørgensen, Mogens Petersen, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Charlotte Louise Lundgaard, Benny Vingborg og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Fraværende med afbud
Kirsten Johanne Vase og Hans Boas.

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte dagsordenen med tilføjelse af punkt 8A: ”Eventuel ændring af dato for menighedsrådsmødet i september”.

 

Ad 2. Godkendelse af referat af mødet tirsdag den 5. juni 2018
Rådet godkendte referatet.

 

Ad 3. Stole og borde i mødesalen — fornyelse/udskiftning
Hans Jørgen Andersen præsenterede et forslag om fornyelse af mødesalens borde og stole.

Fornyelsen omfatter montering af stoleophæng på bordene og montering af hjul på alle bordben samt nye sæder med polster på stolene, som let kan rengøres.

Inden næste menighedsrådsmøde monterer Hans Jørgen Andersen og Mogens Petersen forsøgsvis stoleophæng på et af bordene.

 

Ad 4. Fornyelse af hjemmesiden, afholdt møde
hos Danmarks Kirkelige Mediecenter den 14. juni 2018

Menighedsrådet besluttede at fortsætte arbejdet med en modernisering af hjemmesiden, der blandt andet omfatter en mobiloptimering og et nyt webdesign — på grundlag af Danmarks Kirkelige Mediecenters tilbud af 3. juli 2018 og inden for en beløbsramme på 30.000-40.000 kr.

 

Ad 5. Tilbud om kursus i brug af hjertestarter
Menighedsrådet ønskede ikke at benytte tilbuddet.

 

Ad 6. Eventuel godkendelse af ansøgninger, Lystrup Sognestøtte
Rådet godkendte udvalgets indstilling om bevilling af tilskud til frivilligfesten i Lystrup Kirke den 16. september.

 

Ad 7. Studietur for ansatte og menighedsrådsmedlemmer
Beslutningen udsættes til et senere møde, når medarbejdernes muligheder for at deltage er afklaret, samt indholdet af turen er skitseret.

 

Ad 8. Stillingtagen til likvide midlers placering
Dagsordenspunktet udsættes til næste møde.

 

Ad 8 A. Eventuel ændring af dato for menighedsrådsmødet i september
Mødedatoen ændres fra tirsdag den 4. september til onsdag den 5. september.

 

Ad 9. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2018
Rådet tog den af Kirsten Marie Nymann Pedersen fremlagte rapport til efterretning.

 

Ad 10. Kunstudstillinger
Karsten Mumm orienterede om efterårets udstillinger, herunder om en udstilling af malerier af Marie Fredborg med fernisering efter gudstjenesten den 19. august.

 

Ad 11. Kommunikationsudvalget, opfølgning på fælles møde med Elev
Charlotte Louise Lundgaard orienterede om overvejelserne på fællesmødet vedr. opdatering af oversigten over de for Lystrup of Elev kirker relevante medier, nyt layout til den fælles aktivitetsplakat og fornyelse af hjemmesiden.

 

Ad 12. Sankt Hans-fest, evaluering
På grund af den langvarige tørke og brandfaren måtte festen gennemføres uden bål.

Fremmødet havde alligevel været ganske pænt, og rådet besluttede at fastholde traditionen også i 2019.

 

Ad 13. FolkekirkeSamvirket
”Frivillig Fredag” den 28. september 2018.
Aktivitetsudvalget fremlægger oplæg om kirkens frivillige medarbejderes deltagelse i arrangementet på menighedsrådsmødet den 5. september.

 

Ad 14. Indbydelse til landemodegudstjeneste
onsdag, den 29. august 2018 kl. 10.00 i Aarhus Domkirke.
Intet føres til protokols.

 

Ad 15. Kirkestafet 2019, møde den 6. september 2018 i Egå sognegård
Mona Engelbrecht repræsenterer menighedsrådet på mødet og deltager sammen med Hans Boas, som er med i baggrundsgruppen.

 

Ad 16. Provstiudvalgsmøde den 27. november 2018 kl. 15.00 i Lystrup Kirke
Efter provstiudvalgsmødet mødes menighedsrådet med udvalget fra kl. 17.00 til 18.00.

 

Ad 17. Meddelelser
Intet føres til protokols.

 

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.