Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 6. marts 2018

 

Til stede
Karsten Mumm, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Hanne Nellemann Jørgensen, Kirsten Johanne Vase, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Benny Vingborg, Hans Boas og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Fraværende
Charlotte Louise Lundgaard og Mogens Petersen.

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte dagsordenen, dog tilføjedes ”Folder til nybagte forældre” som punkt 18 A.

 

Ad 2. Godkendelse af referat af mødet tirsdag den 6. februar 2018
Rådet godkendte referatet.

 

Ad 3. Folkekirkesamvirket i Aarhus, forespørgsel vedr. PREP-kurser
Folkekirkesamvirket har i en skrivelse til alle medlemssognene anmodet om økonomisk støtte til fortsættelse af PREP-kommunikationskurserne for nygifte par.

Rådet besluttede som foreslået i anmodningen at bidrage med 0,50 kr. pr. folkekirkemedlem i sognet, i alt kr. 2.165,00.

 

Ad 4. Folkekirkens Ungdomskor, eventuelt bidrag
Rådet udtrykte ønsket om fortsat at bidrage til organisationens virke via en årlig indsamling i kirken og Børne- og Ungdomskorets medlemskab af foreningen.

 

Ad 5. Eventuel godkendelse af ansøgninger, Lystrup Sognestøtte
Hans Jørgen Andersen orienterede rådet om bevillinger til Danmarks Kirkelige Mediecenter og til Kulturudvalget på Sønderskovhus.

 

Ad 6. Menighedsrådets ansøgninger til Lystrup Sognestøtte
Menighedsrådet besluttede at ansøge Sognestøtten om tilskud til formidlingsopgaverne i 2018 og til dækning af nettoudgifterne i 2018 til sangundervisningen af medlemmerne af Ungdomskoret.

 

Ad 7. Udskiftning af hammerhoveder og hammerstilke på flygel
Rådet godkendte den foreslåede renovering af flygelet til knap 28.000 kr., der vil indebære forbedringer af dets klang.

 

Ad 8.Udpegning af medlem til Lystrup Genbrugs bestyrelse.
Menighedsrådet valgte Peder Worm som nyt medlem til Lystrup Genbrugs bestyrelse.

 

Ad 9. Menighedsmødet i 2019
Rådet besluttede at invitere biskop Henrik Wigh-Poulsen som foredragsholder til mødet, der foreslås holdt i april måned 2019.

 

Ad 10. Ændring af kordegnekontorets åbningstid
Menighedsrådet godkendte forslaget om ændring pr. 1. juni 2018 af kontorets ugentlige eftermiddagsåbning fra torsdag kl. 16.00-18.00 til onsdag kl. 16.00-18.00.

 

Ad 11. Regnskab 2017, foreløbig orientering
Henrik Berger redegjorde kortfattet for regnskabets nøgletal, herunder for driftsoverskuddet på ca. 170.000 kr.

 

Ad 12. Budget 2019, foreløbig orientering
Formanden orienterede om den forestående budgetprocedure og om budgetsamrådet i Vejlby sognegård den 28. februar, herunder om Provstiudvalgets udmelding om provstiets kirkelige kassers drifts- og anlægsrammer for 2019.

Ifølge udmeldingen forhøjes driftsrammerne for 2019 med 0,5% i forhold til 2018, hvilket for Lystrup Kirke indebærer, at driftsrammen for 2019 kan forventes fastsat til 3.448.727 kr.

 

Ad 13. Kirkesynet den 7. februar 2018
Hans Jørgen Andersen orienterede om kirkesynet den 7. februar.

Diverse mindre arbejder og anskaffelser er eller bliver gennemført snarest, hvorfor de ikke indføres i synsprotokollen.

 

Ad 14. Omdeling af sognebladet i 2018
Bladet for marts, april og maj måneder er netop blevet omdelt af KFUM-spejderne, som også varetager omdelingen af de næste tre blade i den resterende del af prøveperioden (2018).

 

Ad 15. Lovforslag om valg til menighedsråd
Dagsordenspunktet udsættes til menighedsrådsmødet den 3. april.

 

Ad 16. Meddelelser
EU's persondataforordning 25. maj 2018/den nye databeskyttelseslov

Karsten Mumm gennemgik Kirkeministeriets meddelelse af 7. februar 2018 om loven, og rådet besluttede som anbefalet af ministeriet at sikre, at de nugældende bestemmelser følges og i øvrigt at afvente de vejledninger, som ministeriet i samarbejde med Landsforeningen udsender fra midten af marts.

 

Ad 17. Fælles menighedsrådsmøde Lystrup/Elev onsdag, den 21. mats 2018
Intet føres til protokols.

 

Ad 18. Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 11. marts 2018.
Kirsten Pedersen orienterede som indsamlingsleder om forberedelserne, der forløber planmæssigt, og hun oplyste, at der stadig var ledige indsamlingsruter i sognet.

 

Ad 18 A. Folder til nybagte forældre
Hans Boas præsenterede sit oplæg til en folder, som Lystrup kirke fremover kan sende til nybagte forældre kort tid efter barnets fødsel, og som blandt andet indeholder en kort omtale af dåben som en valgmulighed.

Den sendes derfor til forældre, hvoraf mindst den ene er medlem af sognemenigheden.

Rådet bifaldt initiativet.

 

Ad 19. Meddelelser
Menighedsrådet har ingen kommentarer til udkastet til regulativ for Lene Wagner, den konstituerede præst på Aarhus Universitetshospital med tilknytning til Lystrup-Elev Pastorat.

 

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.