Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 6. februar 2018

 

Til stede
Karsten Mumm, Mogens Petersen, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Charlotte Louise Lundgaard, Kirsten Johanne Vase, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Benny Vingborg, Hans Boas og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Fraværende
Hanne Nellemann Jørgensen.

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte dagsordenen, dog tilføjedes ”Kirkestafet 2018 og 2019” som punkt 6 A og ”Anskaffelse af en wacom til brug ved behandling af billeder m.m.” som punkt 6 B.

 

Ad 2. Godkendelse af referat af mødet tirsdag den 2. januar 2018
Rådet godkendte referatet.

 

Ad 3. Forsendelse/omdeling af sognebladet i 2018
Efter en grundig drøftelse af distributionsmulighederne besluttede menighedsrådet at overlade omdelingen til KFUM-spejdernes Lystrup gruppe i 2018 som en forsøgsordning og at honorere gruppen for omdelingen med 2,50 kr. pr. blad.

 

Ad 4. Abonnement til salmedatabasen
Menighedsrådet besluttede at oprette Lystrup sogn som bruger af salmedatabasen i 2018.

Da rådet ydede tilskud til etableringen af databasen, er brugen (for Lystrup og Elev sogne) gratis 2018.

På menighedsrådsmødet den 6. november tager rådet stilling til en eventuel fortsættelse af abonnementet i 2019.

 

Ad 5. Eventuelt godkendelse af ansøgninger, Lystrup sognestøtte.
Hans Jørgen Andersen orienterede om et afslag på en enkelt ansøgning.

 

Ad 6. Kirke- og kulturmedarbejderens deltagelse i landskursus 2018
Rådet godkendte ansøgningen om deltagelse i kirke- og kulturmedarbejdernes landskursus den 11.-13. juni på kirkekassens regning.

 

Ad 6 A. Kirkestafet 2018 og 2019
Rådet vurderer kirkestafetten som et værdifuldt samarbejdsprojekt. Stafetten i 2018 er endeligt planlagt, og udgifterne finansieres via tilskud fra en af provstipuljerne.

Rådet besluttede at tilmelde Lystrup sogn til stafetten i 2019, selv om udgifterne hertil eventuelt skal dækkes af de deltagende menighedsråds kasser.

 

Ad 6 B. Anskaffelse af en wacom til brug ved behandling af billeder m.m.
Rådet godkendte forslaget om anskaffelse af en wacom til ca. 1.300-1.400 kr.

 

Ad 7. Regnskab 2017, foreløbig orientering
Kordegnen orienterede om et forventet driftsresultat i regnskabet 2017.

 

Ad 8. Annoncefællesskabet i Nordre Provsti,
orientering fra møde den 17. januar 2018

Kirsten Pedersen orienterede om mødet.

 

Ad 9. Fokusområde fra Liv og vækst dagen
— oplæg fra aktivitetsudvalget
Menighedsrådet besluttede at fokusere på en styrkelse af kirkens diakonale indsats i sognet, herunder eventuelle muligheder for samarbejder om socia-e/diakonale opgaver med andre ”aktører” i sognet og med inddragelse af frivillige medarbejdere.

Aktivitetsudvalget arbejder videre med sagen.

 

Ad 10. Lovforslag om valg til menighedsråd
Efter aftale med Charlotte Louise Lundgaard udsættes behandlingen til rådsmødet den 6. marts.

 

Ad 11. Lystrup Genbrug, økonomi 2017
Mona Engelbrecht og Karsten Mumm gennemgik regnskabet og orienterede om Genbrugens aktuelle situation.

 

Ad 12. Menighedsmødet søndag den 15. april 2018
Mona Engelbrecht gennemgik det af aktivitetsudvalget tilrettelagte program.

 

Ad 13. Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
søndag, den 11. marts 2018

Kirsten Nymann Pedersen orienterede om forberedelserne til indsamlingen.
Der er brug for flere indsamlere.

 

Ad 14. Ansættelse af hospitalspræst ved Aarhus Universitetshospital,
Skejby, med tilknytning til Elev kirke

Den nyansatte hospitalspræst Lene Wagner indsættes ved gudstjenesten i Elev Kirke søndag den 13. maj kl. 11.00.

 

Ad 15. Folkekirkesamvirket i Århus, generalforsamling den 13. marts 2018
Helga Bitten Andersen deltager i generalforsamlingen som Lystrup sogns stemmeberettigede repræsentant.

 

Ad 16. Meddelelser
Intet føres til protokols.

 

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.