Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Onsdag, den 5. september 2018

 

Til stede
Karsten Mumm, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Hanne Nellemann Jørgensen, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Benny Vingborg, Kirsten Johanne Vase, Hans Boas og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Fraværende med afbud
Mogens Petersen og Charlotte Louise Lundgaard.

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte dagsordenen.

 

Ad 2. Godkendelse af referat af mødet tirsdag den 7. august 2018
Rådet godkendte referatet.

 

Ad 3. Stole og borde i mødesalen — fornyelse/udskiftning
Rådet besluttede at forny mødesalens borde og stole ved montering af stoleophæng på bordene, hjul på alle bordben og nye sæder med stof, der let kan rengøres, på stolene.

Monteringsarbejdet varetages af Hans Jørgen Andersen og Mogens Petersen.

 

Ad 4. Endelige drifts- og anlægsrammer for 2019
Godkendelse af endeligt budget 2019

Menighedsrådet godkendte det fremlagte budget for 2019 med en driftsramme på 3.448.727 kr. og en anlægsbevilling på 300.000 kr. Budgettet er stemplet ”Lystrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 13676038, Budget 2019, Endeligt budget afleveret d. 05-09-2018 12:28”.

 

Ad 5. Stillingtagen til likvide midlers placering
Rådet besluttede at fastholde den hidtidige placering af midlerne i Nordea og Danske Bank. Dog var den nu nedlagte Mobile Pay ordning knyttet til en konto i Danske Bank, som lukkes, mens den nyoprettede MobilePay MyShop ordning knyttes til to nyoprettede konti i Nordea.

 

Ad 6. Eventuel godkendelse af ansøgninger, Lystrup Sognestøtte
Hans Jørgen Andersen orienterede om Sognestøttens afslag på en enkelt ansøgning.

 

Ad 7. Studietur for ansatte og menighedsrådsmedlemmer
Menighedsrådet besluttede at stille forslaget om en studietur i bero, fordi interessen i at deltage for øjeblikket tilsyneladende er for ringe.

 

Ad 8. Samtalesaloner som stafet i januar-april 2019
Rådet tilsluttede sig, at Lystrup Kirke er gået sammen med fire af nabokirkerne om at prøve en samtalesalon som stafet. Aktiviteten består af en række samtalesalon-aftener afholdt efter stafetmodellen på skift mellem Lystrup Kirke og nabokirkerne med første salonaften i Lystrup Kirke den 10. januar 2019.

 

Ad 9. Kursustilbud fra Landsforeningen af Menighedsråd, Aarhus Distriktsforening
Karsten Mumm orienterede om en lang række kursustilbud.

 

Ad 10. Lokale lønforhandlinger i efteråret 2018
Karsten Mumm orienterede om reglerne for efterårets lønforhandlinger, herunder om forhandlingsproceduren.

 

Ad 11. Orientering om skole-kirke samarbejdet
Hans Boas orienterede om planlagte arrangementer og aktiviteter i efteråret 2018 og foråret 2019.

 

Ad 12. Orientering fra aktivitetsudvalget
Mona Engelbrecht orienterede om forestående arrangementer og aktiviteter og nævnte markeringen af kirkens 30-års jubilæum 1. søndag i advent 2019 som en forestående opgave.

 

Ad 13. Emner til fælles menighedsrådsmøde
Lystrup/Elev den 26. september 2018

Rådet drøftede enkelte af mødets dagsordenspunkter, herunder fælles dåbsfolder for Elev og Lystrup Kirke, som et lille ad hoc udvalg fremlægger endeligt forslag til på mødet, modernisering af hjemmesiden og anden kommunikation.

 

Ad 14. Meddelelser
Menighedsrådsrådsmødet tirsdag den 4. december indledes kl. 19.00 med ca. ½ times temadrøftelse, som Hans Boas indleder, og mødet afsluttes kl. 21.30.

 

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.