Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 5. juni 2018

 

Til stede
Karsten Mumm, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Hanne Nellemann Jørgensen, Mogens Petersen, Kirsten Johanne Vase, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Benny Vingborg, Hans Boas og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Fraværende
Charlotte Louise Lundgaard.

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte dagsordenen.

 

Ad 2. Godkendelse af referat af mødet tirsdag den 1. maj 2018
Rådet godkendte referatet.

 

Ad 3. Konfirmationsforberedelse for elever fra friskolen 'Børnenes Akademi'.
Hans Boas orienterede om sine overvejelser om konfirmationsforberedende undervisning og konfirmation i 2019 i Lystrup Kirke af skolens 7.-klasses elever.
Menighedsrådet godkendte, at eleverne konfirmeres i Lystrup Kirke.

 

Ad 4. Skole-kirke samarbejdet for eleverne fra 3.-klasserne samt evt. de nye specialklasser
Hans Boas redegjorde for samarbejdsplanerne for den kommende sæson, der ligesom tidligere år blandt andet omfatter en studietur til Viborg Domkirke.
Menighedsrådet godkendte planerne.

 

Ad 5. Forslag om arrangement efter en almindelig søndagsgudstjeneste
Rådet godkendte forslaget om at indbyde menigheden efter en søndagsgudstjeneste til et kort foredrag i konfirmandstuen.
Her vil KFUM-spejderne orientere om projekter i Uganda, som de støtter og skal besøge i sommerferien.

 

Ad 6. Eventuel godkendelse af ansøgninger, Lystrup Sognestøtte
Hans Jørgen Andersen oplyste, at sognestøtten ikke havde modtaget nogen ansøgning siden sidste menighedsrådsmøde.

 

Ad 7. Sognerejse til Polen i september 2019
Hans Boas orienterede om samtalerne med rejselederen om rejsen og arbejder videre med planlægningen.

 

Ad 8. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2018
Menighedsrådet tog den af kassereren fremlagte rapport til efterretning.

 

Ad 9. Budgetsamråd i Nordre provsti den 30. maj 2018
Kirsten Nymann Pedersen oplyste, at Lystrup Kirkes endelige driftsramme for 2019 på baggrund af provstiudvalgets udmeldinger på samrådet forventes fastsat til 3.448.727 kr.
Hertil kommer 300.000 kr. som en anlægsbevilling til finansiering af nyt køkken og bryggers i præsteboligen.

På budgetsamrådet blev det vedtaget at indgå to samarbejdsaftaler med provstiet som ramme, den ene om fælles kommunikationsmedarbejder og den anden om fælles personalekonsulent.

 

Ad 10. Kommunikationsudvalget, opfølgning på fælles møde med Elev
Udvalget har besluttet at ændre aktivitetsplakaternes layout og anmodet Christina om at eksperimentere med layoutet efter de af udvalget afstukne retningslinjer i en prøveperiode.

Med henblik på en afklaring af forslaget om en tilpasning af Lystrup og Elevs kirkers hjemmeside til mobiltelefon og tablet aflægger rådsmedlemmer et besøg hos Danmarks Kirkelige Mediecenter den 14. juni kl. 14.00.

 

Ad 11. Sankt Hans fest den 23. juni
Mona Engelbrecht og Benny Vingborg fortsætter planlægningen af arrangementet.

 

Ad 12. Kirkestafet 2018, Lyden af livet
Kirkestafettens andet arrangement om 'Tradition og fornyelse i Højskolesangbogen' med Erling Lindgren holdes torsdag den 7. juni i Lystrup Kirke.

 

Ad 13. Folkekirkesamvirket, 'Frivillig fredag' den 28. september 2018
Menighedsrådet besluttede at tilmelde kirken til arrangementet, der afvikles i Aarhus midtby.

 

Ad 14. EU’s persondataforordning af 25. maj 2018/
den nye persondatabeskyttelseslov.

Karsten Mumm orienterede om møde den 15. maj 2018 i vores Udvalg vedr. persondataforordningen og henviste til det til menighedsrådet udsendte notat herom.

Endvidere orienterede Karsten Mumm om hovedtemaerne for menighedsrådet, herunder databehandleraftalerne med Skovbo Data og Danmarks kirkelige Mediecenter og to kirkeministerielle cirkulærer om fælles dataansvar i forbindelse med Kirkeministeriets fælles systemer.

Han omtalte tillige (gen)autorisationen af Lystrup kirkes brugeresroller i kirkenettet.

Rådet afventer yderligere vejledninger fra Kirkeministeriet om udarbejdelse af
1) en privatlivspolitik for menighedsråd og
2) en fortegnelse over behandling af personoplysninger for menighedsråd samt retningslinjer for slettepolitik for de enkelte behandlingsområder.

Vibeke Bro har til hjemmesiden med sparring fra bl.a. DKM lavet en beskrivelse af privatpolitik, billedbrug og cookies.
Denne beskrivelse er offentliggjort på vores hjemmeside.

Tirsdag den 19. juni kl. 16.30 afholdes et fyraftensmøde om persondatabeskyttelse i Holme sognegård, hvortil alle rådets medlemmer er velkomne.

 

Ad 15. Meddelelser
Hans Boas orienterede om kommende arrangementer, herunder om 5-års dåbsjubilæet.
Da tilslutningen til jubilæet 2. pinsedag har været vigende, afholdes det fra 2019 en hverdagseftermiddag i januar måned.

Hans Jørgen Andersen og Benny Vingborg orienterede om brandtilsyn den 23. maj og om et par større arbejder vedr. kirken og præsteboligen:
Flytning af flagstangen og montering af fliser langs stien mellem kapellet og Sønderskovhus og langs gangen med kontorer samt udskiftning af vinduet i præsteboligens badeværelse og tromling af dens græsplæne.

Benny Vingborg oplyste, at kommunen havde bevilget Besøgstjenesten et tilskud på 16.900 kr.

Mogens Petersen orienterede om kirkeudvalgets møde den 14. maj.

 

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.