Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 3. april 2018

 

Til stede
Karsten Mumm, Mogens Petersen, Hans Jørgen Andersen, Hanne Nellemann Jørgensen, Charlotte Louise Lundgaard, Benny Vingborg og Hans Boas.

Fraværende
Mona Engelbrecht, Kirsten Johanne Vase, Kirsten Marie Nymann Pedersen og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant)

 

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra møde tirsdag den 6. marts 2018
Referatet blev godkendt

3. Godkendelse af referat fra møde tirsdag den 20. marts 2018
Referatet er godkendt.

4. Godkendelse af referat fra fællesmøde onsdag den 21. marts 2018
Referatet blev godkendt.

 

Sager til beslutning

5. Kordegnens deltagelse i
kordegneforeningens Landskursus i maj på Nyborg Strand

Kordegnens deltagelse i kordegneforeningens landskursus blev bevilget.

 

6. Lystrup Sognestøtte

a. Godkendelse af bevillinger over 10.000 kr.

Rådet godkendte udvalgets indstilling om bevilling af følgende ansøgninger:
1. Tilskud til dækning af sangpædagogers løn for undervisning af medlemmer
    af Lystrup kirkes mini-, pige- og ungdomskor i 2018.
2. Tilskud til Lystrup kirkes forskellige formidlingsopgaver i 2018.
3. Bevilling til KFUM-spejderne til deltagelse i sommerlejre i Uganda og Tydal.

b. Orientering om mindre bevillinger


7. Menighedsmøde 2019
Menighedsmødet fastsættes til søndag den 7. april 2019, hvor biskop Henrik Wigh Poulsen har givet tilsagn om at komme.

 

8. Ny fælles dåbsfolder — valg af medlem til ad hoc udvalg
De to præster er i udvalget sammen med Unnur.
Mona vil gerne være med i udvalget og blev valgt hertil.

 

9. Ophavsret — kirkens brug af billeder fra nettet
Præster, ansatte og hjemmesideadministrator er opmærksom på at finde billeder, hvor der ikke er ophavsret. Så menighedsrådet er imod at betale en licens, der alligevel ikke dækker alle billeder.

 

Sager til drøftelse/orientering

10. Lovforslag om valg til menighedsråd
Charlotte redegjorde for det nye lovforslag om valg til menighedsråd, der træder i kraft i 2020.

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg skal ligge sammen med menighedsmødet 2. tirsdag i maj.

3. tirsdag i september skal der holdes valgforsamling.

 

11. Orientering fra statusmøde ved Lystrup Genbrugsbutikker
Lystrup Genbrug står som nr. 1 i forhandlingspositionen til at leje brandstationen, hvis det ønskes.
Her kan de to genbrugsbutikker være sammen.

Det kræver en dispensation fra kommunen.

Økonomien i projektet er p.t. ukendt.

 

12. Sogneindsamling den 11. marts 2018
til Folkekirkens Nødhjælp,
evaluering
Hanne redegjorde for sogneindsamlingen.

Der blev indsamlet 18.482 kr. i Lystrup sogn foruden overførsler via MobilePay.

Byen blev dækket mht. indsamlere.
Der kan godt bruges flere frivillige, også til at være i kirken og sørge for praktiske ting.

 

13. Fælles menighedsrådsmøde Lystrup/Elev onsdag den 21. marts 2018, opfølgning
Fint møde.

Der skal arbejdes videre med udarbejdelse af dåbsfolder og kommunikation.

 

14. Mediestrategi Lystrup-Elev pastorat
— fælles PR og kommunikation til borgerne

Punktet fra det fælles menighedsrådsmøde blev gennemgået.

Menighedsrådet drøftede, om det er en idé at dele de to sogne mere op på hjemmesiden.

Der skal nedsættes et ad hoc udvalg til at se på, hvad vi har, og om vi kan gøre det bedre.
Det kunne overgå til PR og kommunikationsudvalget sammen med et par medlemmer fra Elev menighedsråd.
Kommunikationsudvalget går videre med dette punkt.

Eventuelt besøg af en kommunikationsmedarbejder fra Domsagnet udsættes indtil videre.

Menighedsrådet er ikke indstillet på at ændre sognebladet væsentligt lige nu.

 

15. EU's Persondataforordning 25. maj 2018/
den nye databeskyttelseslov (DAP)

Formanden redgjorde for forordningen.

Der er ikke kommet en vejledning fra Kirkeministeriet endnu.
Den afventer menighedsrådet og tager punktet op på næste møde.

 

Meddelelser

16. Præsterne, kirkeværge, kontaktperson, kasserer,
kirkeudvalg, aktivitetsudvalg, præstegårdsudvalg, andre udvalg og formanden

Hans fortalte om de mange arrangementer for børn og unge her i april.

Konfirmationsdatoer for 2021 skal fastsættes på næste møde.
Hans kommer med et oplæg.

Kirkeværgen arbejder på problemet med lugtgener.

Kirkeudvalget skal se på borde og stole til Mødesalen.

 

Eventuelt
Sankt Hans og det praktiske i den forbindelse tages op på næste møde.

 

Referent
Bitten Andersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.