Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 2. oktober 2018

 

Til stede
Karsten Mumm, Mogens Petersen, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Charlotte Louise Lundgaard, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Kirsten Johanne Vase, Hans Boas og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Afbud
Hanne Nellemann Jørgensen og Benny Vingborg.

I sin indledning til mødet rettede Karsten Mumm en særlig velkomst til Michael Mørch Thunbo, der overværede mødet som led i sin sognepraktik hos Hans Boas, og Michael berettede om sine mange og særdeles positive erfaringer i den forløbne del af praktikperioden.

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendtes, dog tilføjedes ”Henvendelse fra Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling om støtte” som punkt 8 A.

 

Ad 2. Godkendelse af referat af mødet onsdag den 5. september 2018
Rådet godkendte referatet.

 

Ad 3. Endelig godkendelse af
årsregnskab 2017 med revisors påtegning og protokollat

Kassereren gennemgik revisors påtegning og revisionsprotokollatet, som alle tilstedeværende rådsmedlemmer derefter underskrev. Menighedsrådet havde ingen bemærkninger til revisionsprotokollatet.

 

Ad 4. Fremstilling af dåbsfolder
Hans Boas orienterede om folderen, hvoraf udvalget bestiller 500 eksemplarer, jf. beslutningen på fællesmødet den 26. september 2018.

 

Ad 5. Abonnement på 'Kirke.dk'
Rådet besluttede at se tiden an med hensyn til et eventuelt abonnement på Kristeligt Dagblads 'Kirke.dk'.

 

Ad 6. Forespørgsel fra 'Blueser og Ballader'
om entrébetaling ved koncerter i Lystrup Kirke

Efter en grundig drøftelsen konkluderede menighedsrådet, at man ønsker at fastholde det hidtidige princip med gratis adgang til koncerterne i kirken.

Menighedsrådet kunne derfor ikke imødekomme korets anmodning om, at indføre permanente betalingskoncerter ved korets koncerter i Lystrup Kirke.

 

Ad 7. Eventuel godkendelse af ansøgninger, Lystrup Sognestøtte
Rådet godkendte sognestøttens indstilling om en tillægsbevilling til Lystrup Kirke på 10.000-15.000 kr. til dækning af ekstraudgifter vedr. efterårets sangundervisning, jf. punkt 6 i referatet af menighedsrådsrådsmødet den 3. april 2018.

 

Ad 8. Danmission, helligtrekongers-arrangement
i Lystrup sognelokaler søndag, den 6. januar 2019

Menighedsrådet imødekom ansøgningen fra Danmissions Aarhus Distrikt om lån af mødesal og køkken til kirkefrokost og foredrag efter gudstjenesten søndag, den 6. januar 2019 kl. 11.00.

Danmission står som anført i ansøgningen for alle praktiske opgaver i forbindelse med afviklingen af frokosten og mødet, udgifterne til frokosten afholdes af kirkekassen, og søndagens kollekt går til Danmission.

 

Ad 8 A. Henvendelse fra
Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling om støtte

Rådet besluttede at købe 25 eksemplarer af Samlingens Årbog 2018 til et beløb på 1.000 kr.

 

Ad 9. Fornyelse af stole og borde i mødesalen
Hans Jørgen Andersen meddelte, at sæder, hjul og ophæng forventes leveret i uge 44, og at Mogens Petersen og han selv foretager monteringen.

 

Ad 10. Dåbspraksis i Lystrup Kirke
Dåbshandlinger i Lystrup Kirke finder som hovedregler sted ved gudstjenesterne på søn- og helligdage og som sekundære muligheder ved dåbsgudstjenester den første lørdag i hver måned eller på søn- og helligdage efter de ordinære gudstjenester kl. 9.30 eller 11.00.

Rådet drøftede forskellige teologiske, juridiske, økonomiske og praktiske aspekter ved den beskrevne dåbspraksis.

 

Ad 11. Opfølgning på
fælles menighedsrådsmøde Lystrup/Elev den 26. september 2018

Intet føres til protokols.

 

Ad 12. Meddelelser
Hans Boas, Mona Engelbrecht og Kirsten Johanne Vase orienterede om forestående arrangementer og kunstudstillinger.

Bitten Andersen, Kirsten Johanne Vase og Hans Boas deltager i skole-kirke samarbejdets repræsentantskabsmøde den 4. oktober i Johannesgården.

 

Eventuelt
Intet føres til protokols.

 

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.