Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 2. januar 2018

 

Til stede
Karsten Mumm, Mogens Petersen, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Hanne Nellemann Jørgensen, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Benny Vingborg, Hans Boas og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Fraværende
Charlotte Louise Lundgaard og Kirsten Johanne Vase.

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte dagsordenen, dog tilføjedes ”Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 11. marts” som punkt 12A.

 

Ad 2. Godkendelse af referat af mødet tirsdag den 5. december 2017
Rådet godkendte referatet.

 

Ad 3. Lydanlæg i kirkerummet
Efter diverse justeringer af lydanlægget og udskiftning af to håndholdte mikrofoner og en hovedbåret mikrofon fungerer anlægget atter optimalt, oplyste Hans Jørgen Andersen.

 

Ad 4. Forsendelse/omdeling af sogneblad i 2018
PostNord har opsagt den tidligere fælles aftale om uddeling af sogneblade. Karsten Mumm redegjorde for undersøgelserne vedrørende den fremtidige omdeling. Undersøgelserne fortsættes efter de af rådet fastsatte retningslinjer.

 

Ad 5. Programmel til udarbejdelse af sogneblad
Rådet besluttede at yde et tilskud på 3.000,00 kr. årligt til abonnementet på programmet, som anvendes til klargøring af sognebladet til trykkeriet.

 

Ad 6. Eventuel godkendelse af ansøgninger, Lystrup Sognestøtte
Hans Jørgen Andersen orienterede om 4 bevillinger.

 

Ad 7. Budgetkøreplan — budget 2019, herunder syn af kirke
Rådet fastlagde planen for udarbejdelse af budgettet for 2019 på grundlag af Kirsten Pedersens forslag.

 

Ad 8. Indledende budgetsamråd
Nordre Provsti, onsdag den 28. februar 2018

I samrådet den 28. februar kl.19.00, der holdes i Vejlby sognegård, deltager Kirsten Pedersen, Karsten Mumm og evt. andre interesserede rådsmedlemmer samt Henrik Berger Pedersen.

 

Ad 9. Revisionsprotokollat,
beholdningseftersyn m.v. den 8. december 2017

Karsten Mumm fremlagde revisionsprotokollatet vedr. eftersynet den 8. december. Som anbefalet i revisionsrapporten fastsætter rådet i bilaget til regnskabsinstruksen en øvre grænse, nemlig 15.000,00 kr., for ansattes disponeringer.

I øvrigt blev revisionsprotokollatet taget til efterretning.

 

Ad 10. Julen 2017 i Lystrup Kirke — et tilbageblik
Hans Boas orienterede om julens talrige arrangementer i kirken, der alle var meget vellykkede og yderst velbesøgte.

 

Ad 11. Julehjælp 2017
Hans Boas orienterede om julehjælpen.

 

Ad 12. Ansættelse af hospitalspræst ved
Aarhus Universitetshospital i Skejby med tilknytning til Elev Kirke

Karsten Mumm orienterede om den igangværende ansættelsesprocedure, som Lystrup menighedsråd holdes orienteret om, men i øvrigt ikke involveres i.

 

Ad 12A. Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp søndag den 11. marts 2018

Kirsten Pedersen orienterede som indsamlingsleder om sine overvejelser vedr. indsamlingen, som rådet ligesom tidligere år deltager i.

 

Ad 13. Meddelelser
Provstiudvalget vil i den kommende tid holde sine møder på skift i provstiets menighedsråds lokaler, således at udvalget efterfølgende kan mødes med det lokale menighedsråd til en drøftelse af rådets aktuelle opgaver og problemstillinger.

 

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.