Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 1. maj 2018

 

Til stede
Karsten Mumm, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Charlotte Louise Lundgaard, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Mogens Petersen, Benny Vingborg og Hans Boas.

Fraværende
Hanne Nellemann Jørgensen, Kirsten Johanne Vase, og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant)

 

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af pkt. 5d: Samarbejde om fælles kommunikationsmedarbejder, pkt. 12a: Præstepraktikant og pkt. 12b: Samarbejde om fælles personalekonsulent.

 

2. Godkendelse af referat fra mødet tirsdag den 3. april 2018
Referatet blev godkendt.

 

Sager til beslutning

3. Konfirmationer i 2021
Forslag: Bededag fredag den 30. april, lørdag den 1. maj og søndag den 2. maj i Lystrup Kirke. Menighedsrådet bakker op om forslaget.

 

4. Anvendelse af kirkens lokaler
Kirketjeneren har udfærdiget en liste over brugere af lokaler.

Rådet besluttede at fortsætte den hidtidige udlånspraksis uændret.
De grupper, der indtil nu har lånt/lejet lokale,r kan fortsætte det kommende år på uændrede vilkår.

Der foretages ingen ændringer i den gældende vedtægt for udlån, som menighedsrådet vedtog den 7. september 2010.

 

5. Kommunikationsudvalget

a. Relevante medier
Kommunikationsudvalget har opdateret ”Oversigt over de for Elev og Lystrup relevante medier pr. 1. maj 2018”.
Vibeke Bro overtager omtaler af koncerter m.m. i pressemeddelelser fra Lars Nabe-Nielsen.

b. Hjemmesiden
— DKM

c. Aktivitetsplakaten
Lystrup vil gerne fortsætte med den fælles plakat, måske skal der kigges på designet.Kommunikationsudvalgene i Lystrup og Elev vil holde et møde om fælles strategier mht. plakater, medie-oversigten og DKM.

d. Samarbejde om fælles kommunikationsmedarbejder
Menighedsrådet tilslutter sig indstillingen fra Aarhus Nordre Provstiudvalg om at indgå en samarbejdsaftale med Aarhus Domprovsti om en fælles kommunikationsmedarbejder.

 

6. Udskiftning af makulator
Punktet overlades til Kirkeudvalget.

 

7. Eventuel godkendelse af ansøgninger, Lystrup Sognestøtte
Sognestøtten har bevilget penge til tre projekter: Lystrup IF, renovering af Elsted kirkes kristusfigur samt renovering af køkken i Elsted beboerhus.

 

Sager til drøftelse/orientering

8. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2018
Punktet udsættes til næste møde.

 

9. Skt. Hans-fest den 23. juni 2018
Mona Engelbrecht orienterede.

 

10. Opfølgning på Menighedsmødet 15. april 2018
Menighedsrådet drøftede emnerne fra menighedsmødet.

Fra Esben Thusgård har Hans Boas modtaget slides, som videresendes til menighedsrådet.

Tema fra menighedsmødet tages op på oktober-mødet.

Der arbejdes p.t. ikke videre med det fremkomne forslag om fårehold på græsarealet ved kirken.

 

11. EU's Persondataforordning 25. maj 2018/den nye databeskyttelseslov
Der er kommet en vejledning den 15. april 2018.

Folkekirkens IT vil komme med en nærmere redegørelse for beskyttelse af data.

DKM er også databehandlere og vil komme med noget, når Kirkeministeriet er kommet med sin redegørelse.

Der nedsættes et ad hoc-udvalg til at drøfte, hvor vi har personfølsomme oplysninger.
I udvalget indgår: Hans Boas, Henrik Berger Pedersen, Bitten Andersen, Kirsten Nymann Pedersen og Karsten Mumm.

 

12. Drøftelse vedr. menighedens og dåbsgæsters udgang efter gudstjenesten
Som forsøgsordning venter præsterne med at føre dåbsfamilien ud til postludiet er slut i en periode indtil september.
Derefter tages emnet op igen.

 

12a. Præstepraktikant
Hans Boas orienterede om en henvendelse fra en teologistuderende fra Menighedsfakultetet om praktik.
Menighedsrådet bakker op om, at sognet får praktikanter.

 

12b. Samarbejdet om en fælles personalekonsulent
Menighedsrådet tilslutter sig indstillingen fra Aarhus Nordre Provstiudvalg om at indgå en samarbejdsaftale med de tre andre provstier i Aarhus Kommune om en fælles personalekonsulent.

 

Meddelelser

13. Formand, kontaktperson, kasserer, kirkeudvalg,
aktivitetsudvalg, præstegårdsudvalg, andre udvalg, præsterne

Hans fortalte om arbejdet med de forskellige skoleklasser fra 3.-8. klasser.

 

Eventuelt

 

Referent
Bitten Andersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.