Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup og Elev sognes menighedsråds fællesmøde i Elev Sognehus


Onsdag, den 26. september 2018

 

Til stede
Martha Bo Almskou, Lehn Bang-Mortensen, Karen Sandager Bilde, Kaja Vita Binder Pedersen, Karsten Mumm, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Charlotte Louise Lundgaard, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Kirsten Johanne Vase, Hanne Nellemann Jørgensen, Benny Vingborg, Hans Boas, Lene Dahl-Hansen og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Fraværende
Unnur Mjöll Vestergaard, Lise Søndergaard Thomsen, Mogens Petersen og Christian Skovgaard Flarup (medarbejderrepræsentant).

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådene godkendte dagsordenen.

 

Ad 2. Orientering fra det fælles præstegårdsudvalg
Benny Vingborg orienterede om et par forestående arbejder, herunder om etableringen af nyt køkken og bryggers i præsteboligen, som udføres i 2019.

 

Ad 3. Aktuelt om udvikling i Elev sogn
Lehn Bang-Mortensen og Lene Dahl-Hansen orienterede om ændringen af sognegrænsen mellem Elev og Lisbjerg, der indebærer, at hele den nye bebyggelse ”Nye” bliver placeret i Elev sogn, og præsenterede den lille velkomstfolder, som menighedsrådet har fremstillet i samarbejde med områdets foreninger og institutioner, og som uddeles til alle tilflyttere til sognet.

 

Ad 4. Aktuelt om nye tiltag i Lystrup sogn
Hans Boas og Benny Vingborg berettede om enkelte nye tiltag, herunder om Besøgstjenestens initiativer med henblik på at tydeliggøre, at dens tilbud også omfatter beboere i Elev sogn.

 

Ad 5. Ny fælles dåbsfolder
Lene Dahl-Hansen omtalte ad hoc.udvalgets forslag til en ny dåbsfolder, som udleveres til forældre, når de kontakter Elev eller Lystrup Kirke om dåb, og rådene bemyndigede udvalget til bestille 500 eksemplarer i henhold til det af udvalget indhentede tilbud.
Udgifterne vedr. fremstillingen af folderen fordeles ligeligt mellem kirkekasserne.

 

Ad 6. Drøftelse og stillingtagen
til det videre forløb med mobiloptimeret hjemmeside

Rådene besluttede at fortsætte samarbejdet med Danmarks Kirkelige Mediecenter om en ny, mobiloptimeret hjemmeside med nyt design i henhold til det indhentede tilbud.

Det videre arbejde gennemføres via en arbejdsgruppe med Vibeke Bro, Martha Bo Almskou, Lise Søndergaard Thomsen, Charlotte Louise Lundgaard, Karsten Mumm, Hans Boas og Lene Dahl-Hansen som medlemmer.

Gruppen rapporterer løbende til rådene om sit arbejde, der forventes afsluttet i løbet af sommeren 2019, så det endelige forslag kan fremlægges for rådene til godkendelse i august måned 2019.

Udgifterne fordeles mellem kirkekasserne med 30% til Elev og 70% til Lystrup.
Fordelingsnøgler for fællesudgifter tages op til drøftelse på fællesmødet den 27. marts 2019, jfr. punkt 10.

 

Ad 7. Øvrige emner vedr. fælles PR og kommunikation til borgerne
Aktivitetsplakat, besøg af kommunikationsmedarbejder, ajourført oversigt over relevante medier.

Det fælles aktivitetsudvalg for Elsted, Elev og Lystrup sogne fortsætter samarbejdet om aktivitetsplakatens design.

Rådene anmoder provstiets kommunikationskonsulent om råd og vejledning vedr. diverse formidlingsopgaver — i første omgang vedr. hjemmesiden.

Oversigten over de af rådene benyttede medier blev færdiggjort.

 

Ad 8. Sognerejse i 2019, herunder betaling for præster deltagelse
Det fælles aktivitetsudvalg overvejer spørgsmålet om eventuel betaling af præsternes rejseudgifter og giver menighedsrådene en tilkendegivelse herom.

 

Ad 9. Fælles mødeaktiviteter og arrangementer i 2018-2020
Mona Engelbrecht orienterede om koncerten den søndag 11. november i Lystrup Kirke.

 

Ad 10. Næste møde
Mødet holdes den onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00 i Lystrup Kirke.

 

Ad 11. Eventuelt
Intet føres til protokols.

 

Henrik Berger Pedersen
Kordegn

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.