Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup og Elev sognes menighedsråds fællesmøde i Lystrup Kirke


Onsdag, den 21. marts 2018

 

Til stede
Hanne N. J., Charlotte, Mogens, Mona, Benny, Kirsten N. P., Kirsten Johanne, Karen, Unnur, Lehn, Martha, Lene, Kaja, Karsten

Afbud
Christian, Lise, Hans, Hans Jørgen, Henrik

Dagsorden er aftalt mellem de to formænd.

 

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

 

2. Orientering fra det fælles præstegårdsudvalg
Benny redegjorde for præstegårdsudvalgets arbejde og planer vedrørende præsteboligen og haven.

Provstiudvalget ansøges om midler fra anlægspuljen 2019 til nyt køkken.

 

3. Godkendelse af de dele af Lys trup Kirkes regnskab for 2017,der vedrører præstegårdsudvalget
Kassereren i Lystrup MR redegjorde for Lystrup kirkes regnskab 2017, herunder dækning af vandskade i præsteboligen.

De frie midler, der i øjeblikket er til rådighed, vil bl.a. blive brugt til noget af det, der er synsudsat.

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Godkendelse af de dele af
Lystrup Kirkes budget for 2019, der vedrører præstegårdsudvalget

Kassereren gennemgik budget 2019 vedr. præstegårdsudvalget.

Budgettet blev godkendt.

 

5. Aktuelt om udviklingen i Elev sogn
Formanden for Elev MR fortalte om udviklingen i Elev og Nye.

Det er planlagt, at der skal være gudstjeneste i Elev hver søndag i 2019.

 

6. Ændring af kordegnekontorets åbningstid
(kl. 16-18 flyttes fra torsdag til onsdag)
Elev og Lystrup menighedsråd er enige om at flytte den sene åbningstid til onsdag pr. 1. juni – når det nye sogneblad udkommer.

 

7. Ny fælles dåbsfolder
Hans har opdateret folderen ”Til lykke med dit barn”, der sendes til nye forældre, hvoraf mindst den ene er medlem af Folkekirken.

Der findes også en midlertidig folder med dåbsritualet fra hver af kirkerne, som danner baggrund for præsternes samtaler i forbindelse med dåb.

Der skal nedsættes et ad hoc-udvalg, der skal udarbejde en fælles folder til udlevering ved dåb til erstatning for den gamle.

Unnur og Lene er tovholdere på den nye folder.
Hans og et medlem fra Lystrup MR indgår i udvalget.

Lystrup MR skal have emnet med på et fremtidigt møde.

 

8. Drøftelse af fælles PR og kommunikation til borgerne

a. Hvad har vi fælles, og hvad koster det?
Det kunne være rart med en oversigt over, hvad vi har, og hvad der er brug for.
Den tidligere formand i Lystrup har udarbejdet en liste i 2015.
Der skal nedsættes et fælles udvalg til at opdatere og revidere listen. Regnskab 2017 angående kommunikation blev gennemgået og drøftet.

b. Har vi behov for flere sider i sognebladet? Er vor hjemmeside overskuelig? Osv.
Der blev udtrykt ønske om en mere overskuelig hjemmeside.

Det kunne være rart at få besøg af en kommunikationsekspert til at fortælle om emnet og give råd om, hvad der virker.
Der er forslag om at få besøg af kommunikationsmedarbejderen, der er blevet ansat i Domsognet.
Han skal se på den kommunikation, der foregår i øjeblikket og give gode råd om, hvordan vi skal kommunikere fremover.
Der skal også ske en forventningsafstemning mht., hvad Vibeke Bro skal gøre for Elev sogn.
Begge MR tager emnet op på næste møde.

Elev skal have en side mere i sognebladet fremover.

Det drøftes, om de fælles plakater for de tre sogne stadig er relevante.

 

9. Aktuel status over fælles mødeaktiviteter
Der var fælles aktivitetsudvalgsmøde i Elev i februar.

Der blev planlagt en koncert med Mads Granum kvintet søndag den 11. november 2018 kl. 15.

Og der blev også snakket om en udlandstur til Krakow i 2019.
Det skal aftales/oplyses på forhånd, hvem der kan komme gratis med på tur.

 

10. Næste møde
Onsdag den 26. september kl. 19 i Elev Sognehus.

 

11. Eventuelt
Bilag vedrørende regnskab 2017 og budget 2019 følger senere.

 

Med venlig hilsen
Karsten Mumm

Referent
Bitten Andersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.