Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 7. november 2017

 

Til stede
Karsten Mumm, Mogens Petersen, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Hanne Nellemann Jørgensen, Charlotte Louise Lundgaard, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Kirsten Johanne Vase, Benny Vingborg, Hans Boas og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte dagsordenen, dog tilføjedes ”Henvendelse fra provst Esben Thusgård om tilknytning af en af hospitalspræsterne ved Aarhus Universitetshospital i Skejby til Elev Kirke” som punkt 12 A.

 

Ad 2. Indlæg ved kirketjener Birgitte Aalling, arbejdsmiljørepræsentant, om arbejdsmiljø m.m.
På baggrund af sin deltagelse i første del af Landsforeningen af Menighedsråds arbejdsmiljøuddannelse orienterede Birgitte Aalling grundigt om menighedsrådenes, arbejdsmiljørepræsentanternes og medarbejdernes opgaver i henhold til arbejdsmiljølovgivningen.

 

Ad 3. Godkendelse af referatet af mødet tirsdag den 3. oktober 2017
Rådet godkendte referatet.

 

Sager til beslutning

Ad 4. Babysalmesang
Rådet godkendte forslaget om etablering af to forløb med babysalmesang i foråret 2018.

 

Ad 5. Datoer og tidspunkter for menighedsrådsmøder i 2018
Møderne holdes i Lystrup Kirke kl. 19.00 på nedenstående tirsdage:
— 2. januar
— 6. februar
— 6. marts
— 20. marts kl. 18.00 (regnskab 2017/budget 2019)
— 3. april
— 1. maj
— 5. juni
7. august
— 4. september
— 2. oktober
— 6. november
— 4. december

Fællesmødet med Elev menighedsråd holdes som aftalt på seneste fællesmøde den 21. marts 2018 i Lystrup Kirke.

 

Ad 6. Menighedsmøde 2018
Mødet holdes søndag den 15. april efter gudstjenesten.
Mødet planlægges af aktivitetsudvalget, som fremlægger sit programforslag på rådsmødet den 6. februar 2018.

 

Ad 7. Ansøgning fra Elsted-Lystrup Beboerhus
om tilskud til vedligeholdelse af arrangementstavle

Rådet bevilger beboerhuset et tilskud på 1.200,00 kr. til vedligeholdelse af tavlen på Apotekets væg i Lystrup Ny Center, som Lystrup Kirke jævnligt benytter.

 

Ad 8. Regnskabsrapport pr. 30. september
og prognose for årsregnskabet for 2017

Rådet godkendte den af kordegnen fremlagte kvartalsrapport og prognose.

 

Ad 9. Eventuel godkendelse af ansøgninger, Lystrup sognestøtte
Hans Jørgen Andersen orienterede rådet om én bevilling og ét afslag.

 

Ad 10. Indbydelse fra Kirkefondet
til ”Vejkirker og andre åbne kirker” i 2018

Rådet besluttede, at Lystrup Kirke ikke tilmeldes vejkirkeordningen i 2018.

 

Ad 11. Tilbud på lydanlæg til kirkerummet
Rådet drøftede et par spørgsmål vedr. tilbuddet, som kirkeudvalget undersøger nærmere.

 

Ad 12. Bliv en del af Århundredets Festival 2018
Aktivitetsudvalget overvejer om og i givet fald, hvordan Lystrup Kirke kan bidrage til festivalen om perioden fra 1871 til 1914.

Festivalens arrangementer, der skal afvikles i perioden 2.-11. marts 2018, koordineres og offentliggøres af Folkeuniversitetet.

 

Ad 12 A. Henvendelse fra provst Esben Thusgård
om tilknytning af en af hospitalspræsterne ved
Aarhus Universitetshospital i Skejby til Elev Kirke

Menighedsrådet tilsluttede sig det af provsten foreslåede engagement for hospitalspræsten, der indebærer, at hospitalspræsten 2-4 gange om året holder gudstjeneste og prædiker i Elev Kirke.

 

Sager til drøftelse/orientering

Ad 13. Kunstudstilling og Salmeskabet
Hans Boas orienterede rådet om forestående udstillinger og om ”Salmeskabet”, en sogneaften med salmesang og billedkunst.

 

Ad 14. Kirkestafet 2018
Hans Boas orienterede om planlægningen af stafetten i 2018, hvori syv sogne deltager, og om Lystrup Kirkes bidrag til stafetten.

 

Ad 15. Demensgudstjenester
Hans Boas orienterede om vellykkede forberedelser til den første demensgudstjeneste, som holdes i kirken onsdag den 8. november kl.10.00.

 

Ad 16. Opfølgning på 'Liv og vækst'-dag
Rådet besluttede, at man på rådsmødet den 5. december nedsætter et udvalg, der gennemgår visionsdagens mange ideer og fremlægger forslag om prioritering m.m. for rådet.

 

Ad 17. Folkekirkesamvirket, nyhedsbrev efterår 2017
Intet føres til protokols.

 

Ad 18. Lønforhandlinger 2017
Karsten Mumm redegjorde for de nu afsluttede lønforhandlinger.

 

Ad 19. Meddelelser
Hans Boas oplyste, at sorggruppelederne på grund af meget begrænset tilslutning undlader at oprette en ny sorggruppe, når forløbet med den nuværende gruppe er afsluttet, og rådet tog beslutningen til efterretning.

 

Ad 20. Valg
Karsten Mumm genvalgtes enstemmigt til formand og Hans Jørgen Andersen enstemmigt til næstformand.

Hans Jørgen Andersen valgtes til kirkeværge, Kirsten Marie Nymann Pedersen til kasserer, Mona Engelbrecht til kontaktperson, Benny Vingborg til at deltage i synene over kirken som bygningskyndig og Hans Jørgen Andersen til underskriftsbemyndiget sammen med formanden og til ”lokaleformand”.

 

Eventuelt
Intet føres til protokols.

 

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.