Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 7. marts 2017

 

Til stede
Karsten Mumm, Mogens Petersen, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Charlotte Louise Lundgaard, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Kirsten Johanne Vase, Benny Vingborg, Hans Boas, Lene Dahl-Hansen og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Fraværende med afbud
Hanne Nellemann Jørgensen.

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte dagsordenen.

 

Ad 2. Godkendelse af referatet af mødet den 7. februar 2017
Rådet godkendte referatet.

 

Sager til beslutning

Ad 3. Det nye køkken i Lystrup Kirke
Mogens Petersen orienterede om kirkeudvalgets kontakter med et par køkkenfirmaer, herunder om forhandlingerne med og tilbuddet fra HTH, som kirkeudvalget indstillede til godkendelse.

Det omfatter alle udgifter i forbindelse med etableringen af det nye køkken (herunder håndværkerudgifter).

Menighedsrådet besluttede at søge Provstiudvalget om en tillægsbevilling af 5% midlerne til dækning af merudgiften på ca. 57.500 kr. i forhold til den i 2017-budgettet indeholdte anlægsbevilling på 200.000 kr. til udskiftning af køkkenet.

 

Ad 4. Liv og Vækst dag – visionsdag
Rådet besluttede, at visionsdagen holdes lørdag den 30. september på et konferencecenter el.lign. med rådsmedlemmerne og medarbejderne som deltagere.

Den planlægges af Karsten Mumm, der valgtes til udvalgsformand, Benny Vingborg, Mona Engelbrecht og Hans Boas.

 

Ad 5. Indstilling om ekstraordinære uddelinger fra Lystrup sognestøtte
Hans Jørgen Andersen orienterede om sognestøttens solide økonomi og kassebeholdning og oplyste, at bestyrelsen på rådsmødet den 4. april vil anmode rådet om at godkende et antal ekstraordinære uddelinger.

Eventuelle forslag om bidragsmodtagere bedes afleveret til bestyrelsen snarest muligt.

Institutioner og organisationer i lokalområdet kan som hidtil selv aflevere eventuelle ansøgninger om støtte til bestyrelsen.

Menighedsrådet drøftede forslaget om at ændre ”Lystrup Sogn” i sognestøttevedtægtens formålsangivelse til ”Lystrup, Elsted og Elev sogne”.

Hans Jørgen Andersen orienterede om Sognestøttens bevilling af et enkelt tilskud.


Ad 6. Menighedsrådets ansøgninger til Lystrup sognestøtte
Rådet besluttede at søge Sognestøtten om tilskud til dækning af sangpædagogernes løn for undervisning af kormedlemmer og om tilskud på 50.000 kr. til diverse formidlingsopgaver.

 

Ad 7. Foreningen Kirke Care Aarhus
Rådet indmelder Lystrup Kirke i foreningen.
Medlemskontingentet for 2017 andrager 3.000 kr.

 

Ad 8. Kirke- og kulturmedarbejderens deltagelse i Landskurset i Fredericia
Rådet besluttede at imødekomme kursusansøgningen.

 

Ad 9. Frivilliguddannelse
Aarhus Stiftsråd har i en mail til stiftets menighedsråd orienteret om, at stiftsrådet ønsker at skabe et uddannelsestilbud til frivillige i det kirkelige arbejde i sognet.

Stiftsrådet vil gerne have et overblik over interessen for sådanne kurser og anmoder om besvarelse af forskellige spørgsmål.

Karsten Mumm giver en tilbagemelding.

 

Ad 10. Ansøgning fra Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter
Foreningen har i en skrivelse til landets menighedsråd søgt om støtte til udvikling og produktion af artikler og fotos om barnedåb.

Rådet godkendte indstillingen fra Sognestøttens bestyrelse om bevilling af et beløb af Sognestøttens midler svarende til den del af Mediecentrets udgifter, som det ikke lykkes at finansiere på anden måde, dog maksimalt 50.000 kr.

 

Ad 11. Hjemmeberettelsessæt til nadver ved gudstjenester på Sønderskovhus
Rådet foretrækker, at Sønderskovhus ejer og opbevarer et nadversæt, hvorfor det besluttede at anbefale Sønderskovhus at søge Sognestøtten om bevilling af tilskud til dækning af udgifterne til nadversættet.

 

Sager til drøftelse/orientering

Ad 12. Regnskab 2016, foreløbig orientering
Kordegnen orienterede om regnskabets hovedtal.

 

Ad 13. Budget 2018, foreløbig orientering
Formanden gennemgik den forestående budgetprocedure.

 

Ad 14 -15. Regnskaber 2016, Lystrup Genbrugs og Lystrup Sognestøtte
Mona Engelbrecht gennemgik regnskabet for Lystrup Genbrugs og Hans Jørgen Andersen for Sognestøtten.

 

Ad 16 -17. Vedtægt for præstegårdsudvalget og
forretningsorden for fællesmøder for pastoratets menighedsråd

Vedtægten og forretningsordenen vil blive behandlet på fællesmødet den 29. marts.

 

Ad 18. PR-kommunikationsudvalget, herunder orientering om temamøde
Kirkefondets temamøde om kommunikation blev hurtigt overtegnet, hvorfor ingen af Lystrup kirkes tilmeldte deltog.

Benny Vingborg orienterede om kommunikationsudvalgets møde 21. februar.

 

Ad 19. Fælles menighedsrådsmøde Lystrup/Elev den 29. marts 2017
Rådet drøftede enkelte af mødets ”faste” dagsordenpunkter og forsøgsordningen med en månedlig gudstjeneste kl. 11.00 i Elev Kirke.

Rådet udtrykte forståelse for Elev menighedsråds ønske om sen månedlig formiddagsgudstjeneste kl. 11.00 i Elev Kirke, men måtte samtidig konstatere, at tilslutningen til gudstjenesterne kl. 9.30 i Lystrup Kirke har været betydeligt ringere end til gudstjenesterne kl. 11.00.

Drøftelsen fortsættes på fællesmødet.

 

Ad 20. Sogneindsamlingen søndag den 12. marts 2017
Kirsten Nymann Pedersen orienterede som indsamlingsleder om forberedelserne, der forløber planmæssigt.

 

Ad 21. Folkekirkens dåbsinitiativ går i luften
Orientering ved Karsten Mumm om initiativet.

Landsforeningen vil i den kommende tid via en styregruppe indsamle, bearbejde og formidle lokale kirkers erfaringer med tanker og ideer, materialer, aktiviteter m.m., der relaterer sig til barnedåben og retter sig mod gravide, forældre, faddere og de 0 til 12-årige.

 

Ad 22. Anvendelse af kirkens lokaler
Karsten Mumm orienterede om et par udlån i de kommende måneder

Ansøgninger fra de ”faste lånere” om lokalebrug i 2017-2018 vil blive behandlet på rådsmødet i juni måned, hvor mere principielle spørgsmål vedr. den fremtidige anvendelse af kirkens lokaler også vil blive drøftet.

 

Ad 23. Meddelelser
Intet føres til protokols.

 

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.