Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 7. februar 2017

 

Til stede
Mogens Petersen, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Hanne Nellemann Jørgensen, Charlotte Louise Lundgaard, Karsten Mumm, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Kirsten Johanne Vase, Benny Vingborg, Hans Boas og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Fraværende med afbud
Lene Dahl-Hansen.

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte dagsordenen.

 

Ad 2. Godkendelse af referatet af mødet den 3. januar 2017
Rådet godkendte referatet.

 

Sager til beslutning

Ad 3. Forretningsorden
Menighedsrådet vedtog det ved 1. behandlingen på mødet den 3. januar 2017 godkendte forslag til forretningsorden.
Forretningsordenen er herefter endeligt vedtaget.

 

Ad 4. Liv- og Vækst dag – visionsdag
Rådet besluttede, at visionsdagen holdes på et konferencecenter el.lign. med rådsmedlemmerne og medarbejderne som deltagere.

På rådsmødet den 7. marts nedsættes et planlægningsudvalg.

Mødedatoen blev foreløbig fastsat til lørdag den 30. september 2017 og fastsættes endeligt på næste rådsmøde.

 

Ad 5. Eventuel godkendelse af ansøgninger
Hans Jørgen Andersen orienterede om Sognestøttens bevilling af et enkelt tilskud.

 

Ad 6. Foreningen Kirke Care Aarhus
Rådet udsatte behandlingen af dagsordenpunktet til rådsmødet den 7. marts.

 

Ad 7. Kordegnens deltagelse i kordegneforeningens Landskursus i maj på Nyborg Strand
Rådet besluttede at imødekomme kursusansøgningen.

Rådet godkendte endvidere Birgitte Aallings anmodning om deltagelse i Kirketjenerforeningens årskursus på Nyborg Strand den 6.-8. juni.

 

Sager til drøftelse/orientering

Ad 8. Ny dåbsfolder
Hans Boas orienterede om den nye folder om dåb og formuleringen af de breve, som kirken fremover sender til de af sognets nybagte forældre, der er medlemmer af sognemenigheden, i forbindelse med barnets fødsel og dåb.

 

Ad 9. Regnskab 2016, foreløbig orientering
Kordegnen orienterede om enkelte af regnskabets hovedtal.

 

Ad 10. Bilag til regnskabsinstruks
Karsten Mumm gennemgik regnskabsinstruksen, og rådet godkendte oplægget til den i bilaget til instruksen fastlagte opgave- og ansvarsfordeling.

 

Ad 11. Kirkens kommunikation – hvordan?
Temamøde den 2. marts 2017 m.m.

Tilmelding og deltagerbetaling for det af Kirkefondet arrangerede temamøde om kommunikation i Helligåndskirken torsdag den 2. marts foretages samlet af kordegnen, til hvem interesserede rådsmedlemmer og medarbejdere derfor kan tilmelde sig senest tirsdag den 21. februar 2017.

Rådet nedsatte et kommunikationsudvalg, som gennemgår menighedsrådets muligheder for at styrke Lystrup Kirkes kommunikation via moderne medier, herunder Facebook, og fremlægger sine overvejelser for rådet.

Til udvalget valgtes Charlotte Louise Lundgaard, der varetager formandshvervet, Benny Vingborg, Hans Boas og Lene Dahl-Hansen.

 

Ad 12. Sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp den 12. marts 2017
Kirsten Nymann Pedersen orienterede som indsamlingsleder om forberedelserne, der forløber planmæssigt.

 

Ad 13. Menighedsmøde søndag den 30. april 2017
Mona Engelbrecht orienterede om mødet, der indledes med kirkefrokost efter gudstjenesten kl. 11.00.

Efter frokosten beretter menighedsrådet om det forløbne år og om planerne for det kommende, hvorefter sognepræst Birgitte Kragh Engholm lægger op til debat om ét eller flere emner fra sin bog ”Den fremtidsgodkendte Folkekirke”.

 

Ad 14. Frivilligfesten 2017
Mona Engelbrecht orienterede om festen, der holdes søndag den 27. august og tilrettelægges at Bitten Andersen (som tovholder) og Lene Dahl-Hansen.

Menighedsrådet besluttede at søge sognestøtten om tilskud til dækning af udgifterne til festen.

 

Ad 15. Folkekirkesamvirket i Aarhus, generalforsamling den 14. marts 2017
Helga Bitten Andersen deltager i generalforsamlingen som Lystrup sogns stemmeberettigede repræsentant.

 

Ad 16. Kunstudstillinger
Hans Boas orienterede om kommende udstillinger og mere generelt om ønsket om samarbejde med nærområdet og skolen som baggrund for udstillingerne i kirken.

 

Ad 17. Meddelelser
Karsten Mumm oplyste, at Elsted menighedsråd havde takket for tilsagnet om at måtte henlægge vielser og begravelser/bisættelser fra Elsted kirke til Elev eller Lystrup Kirke under Elsted Kirkes lukning i perioden 6. juni til ca. 1. november 2017.

Benny Vingborg orienterede om synet af præstebolig og –have den 6. februar og om en vandskade i boligen fra et skjult rør i badeværelset på 1. sal.

Benny oplyste, at skaden er anmeldt til fællesforsikringen, og at håndværkere snarest muligt vil udbedre skaderne.

Mogens Petersen orienterede om den forestående udskiftning af køkkenet.

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.