Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 6. juni 2017

 

Til stede
Karsten Mumm, Mogens Petersen, Hans Jørgen Andersen, Mona Engel-brecht, Hanne Nellemann Jørgensen, Charlotte Louise Lundgaard, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Kirsten Johanne Vase, Benny Vingborg, Hans Boas og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Afbud
Lene Dahl-Hansen.

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte dagsordenen.

Ad 2. Godkendelse af referatet af mødet tirsdag den 2. maj 2017
Rådet godkendte referatet.

 

Sager til beslutning

Ad 3. Ny rollefordeling for præsterne, herunder tilpasning af udvalg
Provst Esben Thusgård har i en mail 22. maj 2017 meddelt, at den nye rollefordeling mellem sognepræsterne Hans Boas og Lene Dahl-Hansen ”vil blive implementeret pr. 1. juni 2017, da både Lystrup og Elev menighedsråd har tilsluttet sig forslaget”, jf. punkt 3 i referatet af menighedsrådsmødet den 2. maj 2017.

Som følge heraf udtræder Lene Dahl-Hansen af Lystrup menighedsråds aktivitetsudvalg, PR-udvalg og udvalg vedr. kirke-skole samarbejdet med Lystrup Skole.

Derimod bevarer Lene Dahl-Hansen sine poster i udvalget vedr. Folkekirkesamvirket i Aarhus og i Redaktionsudvalget som den ene af Elev Kirkes to repræsentanter i dette udvalg.

 

Ad 4. Reformationens fejring i Lystrup
Menighedsrådet besluttede, at reformationsjubilæet fejres med en sangaften eller en salmesangsgudstjeneste tirsdag, den 31. oktober kl. 18.30 eller 19.00, indledt med 15 minutters klokkeringning.

 

Ad 5. Eventuel godkendelse af ansøgninger, Lystrup Sognestøtte
Hans Jørgen Andersen orienterede om Sognestøttens bevilling af tilskud til en ansøgning fra Bofællesskabet, Elev, og rådet godkendte Sognestøttens indstilling om en bevilling til Nøglen, Elstedhøj.

 

Ad 6. Lov om Forsøg i Folkekirken
Karsten Mumm redegjorde for den netop vedtagne forsøgslovgivning vedr. menighedsrådenes organisering og funktioner og om de otte områder for forsøgsordninger, som kirkeministeren på den baggrund har udmeldt.

Menighedsrådet besluttede at undlade at ansøge om tilladelse til iværksættelse af en forsøgsordning.

 

Ad 7. Anvendelse af kirkens lokaler
Kirkens kapacitet og ressourcer bliver i det store hele udnyttet fuld ud.

Samarbejdet med brugerne forløber fortrinligt.
Rådet besluttede derfor at fortsætte den hidtidige udlånspraksis uændret og at imødekomme de modtagne ansøgninger om lokalelån i det kommende år på uændrede vilkår.

Der foretages ingen ændringer i den gældende vedtægt for udlån, som menighedsrådet vedtog den 07.09.2010.

 

Ad 8. Profilfilm for Aarhus Nordre Provsti
Rådet besluttede at anmode PR-udvalget om at afgive indstilling om eventuelle links til filmen på Lystrup Kirkes digitale platforme.

 

Ad 9. Budgetsamråd i Aarhus Nordre Provsti den 31. maj 2017
Hans Jørgen Andersen oplyste, at Lystrup kirkes endelige driftsramme for 2018 på baggrund af provstiudvalgets udmeldinger på samrådet kan forventes fastsat til 3.431.569 kr., hvortil kommer 70.000 kr. som en anlægsbevilling til finansiering af ekstraudgifterne til renoveringen i 2017 af køkkenet.

 

Ad 10. Liv- og Vækst dag — emner og temaer aftales
Rådet konstaterede, at de ”megatrends”, som Birgitte Kragh Engholm havde fokuseret på i sit foredrag ved menighedsmødet, er velegnede som grundlag for oplægget og samtalerne på Liv- og Vækstdagen:

• Fra mere til bedre — Opgør med buffetkulturen
• Fra human doing til human being — Opgør med I do, I do …
• Fra den gode/store historie til min historie — opråb for relevans (Giver det mening for mig?)
• Fra servicering til aktivering — Opgør med one size fits all (Medskabelse)
• Fra den ydre til den indre rejse — Pauser til sindet

Sognepræst Henrik Oest er valgt som ekstern bistand til afvikling af dagen.

Hans Boas og Karsten Mumm afholder den 19. juni et formøde med Henrik Oest om disponering af dagen.

 

Ad 11. Sankt Hans-fest den 23. juni 2017
Mona Engelbrecht orienterede.

 

Ad 12. Orientering om rollespillet Luthers nøgle,
som afvikles den 28. september 2017.
Hans Boas orienterede.

 

Ad 13. Kirkehøjskolen 2017/2018
Mona Engelbrecht meddelte, at der vil blive fremstillet en folder om foredragsrækken, som nu er endeligt tilrettelagt.

 

Ad 14. Rapport vedrørende mobning af præster
Karsten Mumm redegjorde for rapporten, som er blevet udarbejdet på initiativ af Kirkeministeriet og repræsentanter for biskopperne, provsterne, præsterne m.fl., og som ministeriet vil supplere med materialer (bl.a. et samtaleskema), som kan støtte blandt andre menighedsrådene i arbejdet med optimering af præsternes arbejdsmiljø.

Rådet vurderede arbejdsmiljøet mellem alle parter med tilknytning til Lystrup Kirke som særdeles positivt og fortsætter sin drøftelse efter modtagelsen af ovennævnte materialer.

 

Ad 15. Udvalgsbetænkning om fremtidens valgform i folkekirken
Rådet drøftede betænkningen og besluttede at anmodede valgbestyrelsen om at afgive indstilling til rådet om et evt. høringssvar med bemærkninger til betænkningens overvejelser og anbefalinger.

Høringsfristen er fastsat til den 1. oktober.

 

Ad 16. Meddelelser
Mona Engelbrecht oplyste, at MUS-samtaler med de ansatte er gennemført og afsluttet for i år.

Mogens Petersen oplyste, at køkkenrenoveringen, som netop er påbegyndt, forventes afsluttet inden Sankt Hans, og at et par af de synsudsatte arbejder nu er igangsat.
Endvidere orienterede han om et par tilbud på nye borde og stole til mødesalen, og rådet besluttede at udsætte anskaffelsen af dem af økonomiske grunde.

Reparationerne efter vandskaden i præsteboligen er nu afsluttet, oplyste Benny Vingborg.

 

Eventuelt
Intet føres til protokols.

 

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.