Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 5. september 2017

 

Til stede
Karsten Mumm, Mogens Petersen, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Charlotte Louise Lundgaard, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Kirsten Johanne Vase, Ben-ny Vingborg, Hans Boas og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Afbud: Hanne Nellemann Jørgensen.

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte dagsordenen.

 

Ad 2. Godkendelse af referatet af mødet tirsdag den 1. august 2017
Rådet godkendte referatet.

 

Sager til beslutning

Ad 3. Udvalgsbetænkning om
fremtidens valgform i folkekirken — evt. høringssvar

Charlotte Louise Lundgaard redegjorde som formand for valgbestyrelsen for betænkningens hovedelementer, og rådet besluttede at undlade at afgive høringssvar.

 

Ad 4. Endelig godkendelse af
årsregnskab 2016 med revisors påtegning og protokollat

I revisionsprotokollatet anfører provstirevisoren, at ”vor revision ikke har givet anledning til bemærkninger” — hvorfor rådet besluttede at fremsende det til provstiudvalget uden bemærkninger.

 

Ad 5. Kirkeudvalget, orientering fra møde
den 21. august og indstilling vedr. brolægning

Mogens Petersen informerede om udvalgsmødet, herunder om udvalgets overvejelser vedr. installation af et infoboard i forhallen, som man arbejder videre med, og om et af udvalget indhentet tilbud på slibning og lakering af trægulvene, som udsættes indtil videre.

Endvidere oplyste Mogens Petersen, at udvalget har besluttet at anskaffe et nyt bord og en ny opslagstavle til køkkenet.

Rådet godkendte udvalgets indstilling om brolægning af græsarealet uden for kordegnekontorets vinduer i efteråret 2017.

 

Ad 6. Eventuel godkendelse af ansøgninger til Lystrup Sognestøtte
Hans Jørgen Andersen orienterede om en enkelt ansøgning, som sognestøtten vil behandle inden næste rådsmøde, samt om et par takkeskrivelser fra støttemodtagere.

 

Ad 7. Tilbud om luftfoto af Lystrup Kirke
Rådet ønskede ikke at benytte sig af tilbuddet.

 

Sager til drøftelse/orientering

Ad 8. Drøftelse af uro ved gudstjenester forårsaget af én person
Gudstjenesterne og sogneaftner er åbne for alle interesserede, hvilket bør medføre, at alle deltagere, også den omhandlede kirkegænger, skal udvise respekt og hensynsfuldhed over for andre kirkegængere, både voksne og børn.
At skubbe, antaste eller forskrække er uacceptabelt, og kravet om ikke at drikke eller ryge i kirkerummet skal efterleves.

Rådet besluttede at tage initiativer til sikring af, at de hermed nævnte krav opfyldes.

 

Ad 9. Kunstudstilling med Ulla Bruun fra den 15. oktober 2017
Udstillingen med malerier af Ulla Bruun åbnes ved en fernisering efter gudstjenesten søndag den 15. oktober.

Rådet besluttede at anmode kunstudvalget om at overveje et par aktuelle spørgsmål vedr. kunstudstillingerne, herunder forslaget om en ekstra version af aftaleformularen til brug ved professionelle kunstneres udstillinger.

 

Ad 10. Emner til fælles menighedsrådsmøde Lystrup/Elev den 4. oktober 2017
Rådet drøftede spørgsmålet om den fremtidige ordning vedr. gudstjenestetiderne i pastoratets to kirker.

 

Ad 11. Valg til provstiudvalg og stiftsråd 2017
Karsten Mumm orienterede om mødet den 31. august i Ellevang Kirke og de på mødet opstillede lister.
Fristen for indlevering af yderligere lister er fastsat til mandag den 11. september kl. 19.00.

 

Ad 12. Meddelelser
Hans Boas og Mona Engelbrecht orienterede om planlagte arrangementer og Mona Engelbrecht om forestående lønforhandlinger.

Dagsordenpunkt til menighedsrådsmødet den 3. oktober:
Evaluering af rådsmødernes struktur og afvikling.

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.