Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 5. december 2017

 

Til stede
Karsten Mumm, Mogens Petersen, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Charlotte Louise Lundgaard, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Kirsten Johanne Vase, Hans Boas og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Fraværende
Benny Vingborg og Hanne Nellemann Jørgensen.

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte dagsordenen, dog tilføjedes ”Udskiftning af Lene Dahl-Hansens kirkenets PC” som punkt 13A og ”El-klaveret” som punkt 13B.

 

Ad 2. Orientering ved Lars Nabe-Nielsen om korarbejde, -struktur m.m.
Lars Nabe orienterede om korarbejdet og fremlagde sit forslag om etablering af et fælles ungdomskor for Elsted og Lystrup kirker i samarbejde mellem rådene og organisterne.
Rådet støttede forslaget, som Lars Nabe arbejder videre med.

 

Ad 3. Godkendelse af referat af mødet tirsdag den 7. november 2017
Rådet godkendte referatet.

 

Ad 4. Indsamlinger i Lystrup Kirke i kirkeåret 2017-18
Rådet fastsatte nedenstående indsamlingsplan på grundlag af formandens oplæg.

2017
Søndag, den 10. december: Blå Kors Danmark
Juleaften, den 24. december: Jysk Børneforsorg
Juledag, den 25. december: Jysk Børneforsorg
2. juledag, den 26. december: Jysk Børneforsorg

2018
Nytårsdag, den 1. januar: Bibelselskabet
Søndag, den 7. januar: Danmission
Søndag, den 4. februar: Kirkens Korshær
Søndag, den 18. februar: Folkekirkens Ungdomskor
Søndag, den 11. marts: Folkekirkens Nødhjælp
Skærtorsdag, den 29. marts: KFUM og KFUK i Danmark
Påskedag, den 1. april: KFUM og KFUK i Danmark
2. påskedag, den 2. april: KFUM og KFUK i Danmark
Søndag, den 10. juni: Indre Mission
Høstgudstjenesten: Folkekirkens Nødhjælp
Søndag, den 16. september: Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
Søndag, den 7. oktober: Danmission
Søndag, den 14. oktober: Danmission
Søndag, den 11. november: Danske Sømands- og udlandskirker

 

Ad 5. Decision af årsregnskaber for 1016
Provstiudvalget har ”meddelt decision” af årsregnskabet, der offentliggøres på sogn.dk senest den 1. februar 2018.

 

Ad 6. Stillingtagen til likvide midlers placering
Menighedsrådet besluttede, at placeringen i Nordea og Danske Bank fastholdes.

 

Ad 7. Dåbsservietter til brug ved dåb i Lystrup kirke
Rådet godkendte forslaget om brug af dåbsservietter med enkle, lokalt relaterede motiver som for eksempel et græsk kors, en stiliseret gengivelse af kirkens døbefont eller af kirken set udefra.

Servietterne fremstilles af et ”strikkelaug” under ledelse af Karen Lindegaard.

 

Ad 8. Eventuel godkendelse af ansøgninger, Lystrup Sognestøtte
Rådet godkendte Sognestøttens indstilling om en enkelt bevilling.

 

Ad 9. Pigekorets deltagelse i Norbusang korstævnet på Island i 2018
Rådet godkendte organistens ansøgning vedr. sangstævnet.

 

Ad 10. Lydanlæg i kirkerummet
Hans Jørgen Andersen orienterede om de igangværende undersøgelser vedr. lydanlægget og lydforholdene i kirkerummet.

 

Ad 11. Overdragelsesforretning kirkeværge
Hans Jørgen Andersen orienterede om den afholdte overdragelsesforretning.

 

Ad 12. Overdragelsesforretning kasserer
Hans Jørgen Andersen oplyste, at overdragelsesforretningen afholdes mandag den 11. december.

 

Ad 13. Bilag til regnskabsinstruksen ajourføres
Rådsmedlemmerne anførte deres underskrifter i bilaget, som var blevet ajourført under hensyntagen til valgene af ny kirkeværge og af ny kasserer på rådsmødet den 7. november.

 

Ad 13A. Udskiftning af Lene Dahl-Hansens kirkenets PC
Karsten Mumm orienterede om udskiftningen til en ny, tilsvarende kirkenets PC, der leveres i december måned på regning af Lystrup Kirke.

 

Ad 13B. El-klaveret
Hans Jørgen Andersen orienterede rådet om et par periodiske fejl i klaveret, som kirkeudvalget i samarbejde med organisten søger afhjulpet.

Hvis fejlen (-ene) ikke kan udbedres, indhenter organisten tilbud på et andet klaver.

 

Ad 14. Meddelelser
Kirsten Pedersen deltager som menighedsrådets repræsentant i ”annoncefælles-skabets” møde i Skelager Kirke den 17. januar 2018.

 

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.