Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 4. april 2017

 

Til stede
Karsten Mumm, Mogens Petersen, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Hanne Nel-lemann Jørgensen, Charlotte Louise Lundgaard, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Kirsten Johanne Vase, Benny Vingborg, Hans Boas, Lene Dahl-Hansen og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte dagsordenen.

 

Ad 2-4. Godkendelse af referater af møderne tirsdag den 7. marts, tirsdag den 21. marts og onsdag den 29. marts 2017
Rådet godkendte referaterne.

 

Sager til beslutning

Ad 5. Opfølgningspunkter vedr. regnskab 2016, budget 2018 og synsudsatte arbejder
Karsten Mumm har modtaget mundtligt svar, og menighedsrådet afventer provstiudvalgets skriftlige svar på ansøgningen om en anlægs- eller tillægsbevilling til dækning af ekstraudgiften til det nye køkken i kirken.

Provstiudvalget har bevilget yderligere 70.000 kr., og arbejdet kan sættes i gang.

Kirkeudvalget forbereder og afgiver indstilling til menighedsrådet om udførelsen af større arbejder eller anskaffelser, som blev besluttet på kirkesynet den 8. februar 2017 samt møder i budget- og regnskabsudvalget den 13. marts og 15. marts 2017.

Præstegårdsudvalget effektuerer inden for de aftalte økonomiske rammer beslutningerne truffet på udvalgets syn af præsteboligen den 6. februar 2017.

 

Ad 6. Lystrup sognestøtte
Rådet godkendte udvalgets indstilling om bevilling af:


1) Tilskud til dækning af sangpædagogers løn for undervisning af medlemmer
    af Lystrup Kirkes mini-, pige- og ungdomskor i 2017
2) Tilskud til Lystrup Kirkes forskellige formidlings-opgaver i 2017 og
3) Enkelte andre, større bevillinger

Endvidere godkendte rådet udvalgets forslag om ekstraordinære bevillinger til Reden, Aarhus (under KFUK’s Sociale Arbejde), TUBA, Aarhus (Blå Kors), Café Cool og Café Hus-rum (Jysk børneforsorg).

Hans Jørgen Andersen orienterede om et par mindre bevillinger og oplyste, at udvalget gerne modtager andre forslag til modtagere af ekstraordinære tilskud.

Rådet besluttede at ændre formuleringen i sognestøttens formålsbestemmelse fra

”At indsamle og uddele penge til almennyttige og almenvelgørende formål såsom det kirkelige arbejde i Lystrup Sogn og til aktiviteter, der støttes af Lystrup menighedsråd”

til

”At indsamle og uddele penge til almennyttige og almenvelgørende formål såsom det kirkelige arbejde i Lystrup, Elsted og Elev Sogne og til aktiviteter, der støttes af Lystrup menighedsråd”.

 

Sager til drøftelse/orientering

Ad 7. Orientering om generalforsamling m.v. i Folkekirkesamvirket
Lene Dahl-Hansen orienterede rådet på vegne af Bitten Andersen, der deltog i generalforsamlingen den 14. marts som Lystrup kirkes repræsentant, og som var blevet genvalgt til bestyrelsen.

Folkekirkesamvirket arbejder med indsatser på det sociale og sjælesørgeriske område — i og på tværs af sognene i Aarhus — primært varetaget af frivillige, samt via diverse netværk og faglige partnerskaber.

 

Ad 8. Sogneindsamling den 12. marts 2017 til Folkekirkens Nødhjælp, evaluering.
Kirsten Nymann Pedersen orienterede om indsamlingen, der var forløbet fuldt tilfredsstillende og havde indbragt godt og vel 30.000 kr. i Lystrup og Elev Sogne.

 

Ad 9. Fælles menighedsrådsmøde Lystrup/Elev onsdag den 29. marts 2017, opfølgning
Rådet drøftede forsøgsordningen med en månedlig gudstjeneste kl. 11.00 i Elev Kirke på baggrund af fællesmødets behandling af emnet og besluttede at anmode Lystrup Kirkes kirketjenerne om at foretage en optælling af antallet af gudstjenestedeltagere ved alle søn- og helligdagsgudstjenester i den kommende tid.

Drøftelsen fortsættes på kommende møder.

 

Ad 10. Meddelelser

Liv og Vækst dag
Liv og vækst dagen den 30. september, der planlægges af Karsten Mumm, Benny Vingborg, Mona Engelbrecht og Hans Boas, holdes så vidt muligt på Kirstine-lund kl. 11.00-17.30 med Henrik Oest som facilitator.

Emner/temaer aftales på rådsmødet den 2. maj, efter menighedsmødet den 30. april, hvor vi først skal høre fremtidsforsker, præst og forfatter Birgitte Kragh Engholm fortælle om sin seneste bog: ”Den fremtidsgodkendte folkekirke”.

Dagsordenspunkt til rådsmødet den 2. maj: Gaveregulativ.

 

Referent:
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.