Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 3. oktober 2017

 

Til stede
Karsten Mumm, Mogens Petersen, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Charlotte Louise Lundgaard, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Kirsten Johanne Vase, Benny Vingborg, Hans Boas og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Afbud
Hanne Nellemann Jørgensen.

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte dagsordenen, dog tilføjedes ”Overførselsaftaler i forbindelse med nyt lønsystem pr. 1. januar 2018” som punkt 3 A og ”Ansøgning om lån af kirkerum til guitaroptagelse efter gudstjenesten søndag, den 8. oktober” som punkt 10 A.

 

Ad 2. Godkendelse af referatet af mødet tirsdag, den 5. september 2017
Rådet godkendte referatet.

 

Sager til beslutning

Ad 3. Godkendelse af endeligt budget 2018
Rådet godkendte det fremlagte årsbudget 2018, som er afleveret elektronisk til Provstiudvalget, og som er stemplet ”Lystrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 13676038, Budget 2018, Endeligt budget afleveret den 03-10-2017 15:24”.

 

Ad 3 A. Overførselsaftaler i forbindelse med nyt lønsystem pr. 1. januar 2018
Aftaler mellem menighedsrådet som arbejdsgiver, Nordea, KMD som ny lønleverandør og Nets/PBS om overførsler af løn og overførsler til pensionsselskaber, skat, feriekonto, ATP og tilsvarende tredjepartsmodtagere.

Rådet bemyndigede Karsten Mumm, Hans Jørgen Andersen og Henrik Berger Pedersen til i fællesskab eller hver for sig at indgå de nævnte aftaler på rådets vegne.

 

Ad 4. Henvendelse fra Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling om støtte
Rådet besluttede at indkøbe 25 eksemplarer af Samlingens Årbog 2018 til et samlet beløb på 1.000,00 kr.

 

Ad 5. Ansøgning fra kordegnen
om deltagelse i 3 efteruddannelseskurser 2017/18

Rådet imødekom ansøgningen om de 3 kurser, arrangeret af Kordegneforeningens Midtjyske Kreds.

 

Ad 6. Eventuel godkendelse af ansøgninger, Lystrup Sognestøtte
Rådet tilsluttede sig Sognestøttens indstilling om afslag på en ansøgning om økonomisk støtte.

 

Ad 7. Invitation til projektet ”Julestalden på Strøget 2017”
Rådet besluttede at bevilge 2.000 kr. som tilskud til arrangementet, som afvikles i et samarbejde mellem folkekirken og en række frikirker, og som foregår ved den katolske kirke på Strøget i Aarhus.

Lars Nabe-Nielsen undersøger ungdomskorets muligheder for at medvirke ved arrangementet.

 

Ad 8. Visning af film i kirken
Rådet besluttede at indgå en licensaftale med CVLI (Christian Video Licensing International, Danmark), som indebærer retten for menighedsrådet til inden for menighedens rammer at vise film fra de filmselskaber, der er omfattet af licensen.

 

Ad 9. Uopfordret ansøgning om fleksjob på kirkekontoret
Menighedsrådet besluttede ikke at imødekomme ansøgningen.

 

Ad 10. Danmission, hellig tre kongers-
arrangement i Lystrup Kirkes mødesal søndag den 7. januar.

Menighedsrådet imødekom ansøgningen fra Danmissions Aarhus Distrikt om lån af mødesal og køkken til kirkefrokost og foredrag efter gudstjenesten
søndag, den 7. januar 2018 kl. 11.00.

Danmission står som anført i ansøgningen for alle praktiske opgaver i forbindelse med afviklingen af frokosten og mødet, udgifterne til frokosten afholdes af kirkekassen, og søndagens kollekt går til Danmission.

 

Ad 10 A. Ansøgning om lån af kirkerum
til guitaroptagelse efter gudstjenesten søndag, den 8. oktober
Rådet imødekom ansøgningen.

 

Ad 11. Emner til fælles menighedsrådsmøde Lystrup/Elev den 4. oktober 2017
Menighedsrådets drøftede enkelte af mødets dagsordenspunkter.

 

Ad 12. Lønforhandlinger 2017
Menighedsrådet drøftede de igangværende lønforhandlinger på baggrund af Karsten Mumm og Mona Engelbrechts orientering.

 

Ad 13. Sangundervisning af kormedlemmer
Lars Nabe-Nielsen har i en mail til menighedsrådet oplyst, at han fortsat vurderer sangundervisningen af medlemmer af ungdomskoret som yderst værdifuld.

Rådet besluttede at godkende organistens ønske om en fortsættelse af undervisningen i 2018 — og at søge Sognestøtten om dækning af de hermed forbundne udgifter.

 

Ad 14. Indbydelse til efterårsmøde i
Aarhus Stifts Menighedsrådsforening den 6. november 2017

Kordegnen tilmelder Kirsten Nymann Pedersen — og andre interesserede — til mødet.

 

Ad 15. Evaluering af menighedsrådsmødernes struktur og afvikling
Rådet evaluerede mødernes struktur og afvikling som særdeles tilfredsstillende.

 

Ad 16. Meddelelser
Mogens Petersen redegjorde som formand for kirkeudvalget for udvalgets forestående arbejdsopgaver, herunder om de synsudsatte arbejder og anskaffelser fra kirkesynet den 8. februar.

Ligeledes orienterede Benny Vingborg som formand for præstegårdsudvalget om forestående opgaver vedr. præsteboligen.
Rådet besluttede, at prioriteringen foretages på baggrund af prognosen for årsregnskabet, der behandles på rådsmødet tirsdag, den 7. november.

Hans Boas og Mona Engelbrecht orienterede om forestående arrangementer — blandt andet om planlægningen af en kirkestafet i 2018 — på et møde i Lystrup Kirke den 26. oktober med repræsentanter for de syv deltagende menighedsråd.

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.