Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 3. januar 2017

 

Til stede
Mogens Petersen, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Hanne Nellemann Jørgensen, Charlotte Louise Lundgaard, Karsten Mumm, Kirsten Johanne Vase, Benny Vingborg, Lene Dahl-Hansen og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Fraværende med afbud
Kirsten Marie Nymann Pedersen og Hans Boas.

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte dagsordenen suppleret med de i formandens mail af 27. december anførte punkter: ”Anmodning fra Elsted menighedsråd om henlæggelse af vielser og begravelser/bisættelser til Elev Kirke og Lystrup kirke” som punkt 9A og ”Køb af skærmbriller til Hans Boas” som punkt 15A.

 

Ad 2. Godkendelse af referatet af mødet den 6. december 2016
Rådet godkendte referatet.

 

Sager til beslutning

Ad 3. Tidspunkt for menighedsmødet 2017
På grund af en koncert i kirken den 2. april kan mødet ikke som besluttet på rådsmødet den 6. december holdes søndag den 2. april, men holdes i stedet søndag den 30. april efter gudstjenesten og kirkefrokost.

Aktivitetsudvalget fremlægger sit programforslag for menighedsrådet på mødet den 7. februar 2017.

 

Ad 4. Indkøb af flere salmebøger, salmebogstillæg 100 salmer og højskolesangbøger
Rådet godkendte forslaget om anskaffelse af indtil 50 eksemplarer af hver af de nævnte bøger under forudsætning af, at der efter samråd med medarbejderne konstateres et klart behov for ekstra bøger.

 

Ad 5. Kurser for medarbejdere i 2017
Betina Skjødt deltager i det obligatoriske introduktionskursus for nyansatte i folkekirken i Støvring sognegård den 23. januar.

 

Ad 6. Forretningsorden for Lystrup Sogns menighedsråd, 1. behandling
Rådet godkendte det fremlagte forslag til forretningsorden, der herefter 2. behandles på rådsmødet den 7. februar.

 

Ad 7. Ajourførte vedtægter til godkendelse for kirkeudvalget, budget- og regnskabsudvalget, kassereren, kirkeværgen, regnskabsføreren, sekretæren og kontaktpersonen
Rådet godkendte de fremlagte forslag til vedtægter.

 

Ad 8. Vederlag til formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson
Rådet besluttede at tillægge personerne med de nævnte hverv honorarer, beregnet efter de af provstiudvalget udmeldte takster.

 

Ad 9. Eventuel godkendelse af ansøgninger, Lystrup Sognestøtte
Hans Jørgen Andersen oplyste, at Sognestøtten havde ydet et tilskud til uddelingen af kirkens julehjælp i sognet.

 

Ad 9A. Anmodning fra Elsted menighedsråd om henlæggelse af vielser og begravelser/bisættelser til Elev og Lystrup kirke
I forbindelse med lukningen af Elsted Kirke i perioden 6. juni — cirka 1. november 2017 på grund af en indvendig kalkning af kirken har Elsted menighedsråd anmodet om tilladelse til at henlægge de vielser og begravelser/bisættelse, der i denne periode skal holdes i Elsted Kirke, til enten Elev eller Lystrup Kirke, hvis de ikke allerede er optaget af andre aktiviteter eller handlinger.

Lystrup menighedsråd besluttede at imødekomme anmodningen med den bemærkning, at rådet forventer så mange af handlingerne som muligt henlagt til Elev Kirke på grund af de mange aktiviteter i Lystrup kirke i ugens løb.

 

Sager til drøftelse/orientering

Ad 10. Budgetkøreplan — budget 2018, herunder syn af kirken
Rådet fastsatte planen for udarbejdelse af budgettet for 2018 på grundlag af det af Hans Jørgen Andersen fremlagte oplæg.

 

Ad 11. Indledende budgetsamråd, Nordre Provsti, onsdag den 22. februar
Hans Jørgen Andersen, Karsten Mumm, Kirsten Nymann Pedersen og Henrik Berger Pedersen deltager i mødet.

 

Ad 12. Revisionsprotokollat, beholdningseftersyn den 24. november 2016
Rådet tog protokollatet, iflg. hvilket eftersynet ”ikke gav anledning til bemærkninger”, til efterretning.

 

Ad 13. Julen 2016 i Lystrup Kirke – et tilbageblik
Alle julearrangementerne i Lystrup Kirke var meget vellykkede og velbesøgte.

 

Ad 14. Julehjælp 2017
Lene Dahl-Hansen orienterede på Hans Boas’ vegne om julehjælpen.

 

Ad 15. Pigekorets og ungdomskorets deltagelse i Norbusang-korstævnet i 2017 i Os i Norge
Karsten Mumm oplyste, at både pige- og ungdomskoret deltager i stævnet efter organistens anmodning, jf. referatet af rådsmødet den 6. december, punkt 21.

 

15A. Køb af skærmbriller til Hans Boas
Rådet godkendte indkøbet af skærmbriller.

 

Ad 16. Kyndelmissegudstjeneste med de 9 læsninger ved Aarhus Efterskole søndag den 29. januar 2017 kl. 19.30
Rådet godkendte forslaget om afholdelse af kyndelmissegudstjenesten med elever fra Aarhus Efterskole.

 

Ad 17. Distriktsforeningens generalforsamling den 27. februar kl. 19.00 i Sankt Johannes Kirkes sognegård
Intet føres til protokols.

 

Ad 18. Meddelelser
Intet føres til protokols.

 

Ad 19. Eventuelt
Dagsordenpunkt til det kommende møde: ”Liv og vækstdag — visionsdag for Lystrup Kirkes virksomhed”.

 

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.