Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 2. maj 2017

 

Til stede
Karsten Mumm, Mogens Petersen, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Hanne Nellemann Jørgensen, Charlotte Louise Lundgaard, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Kirsten Johanne Vase, Benny Vingborg, Hans Boas, Lene Dahl-Hansen og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant)

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte dagsordenen.

 

Ad 2. Godkendelse af referatet af mødet tirsdag den 4. april 2017
Rådet godkendte referatet.

 

Sager til beslutning

Ad 3. Provstens forslag vedr. rollefordeling
for præsterne mellem Lystrup og Elev sogne

Hans Boas og Lene Dahl-Hansen redegjorde for forslaget om en fordeling af arbejdet, som provsten havde udarbejdet efter samtaler med dem, og som de begge ønsker at tiltræde.

Forslaget indebærer, at præsternes samarbejde i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger, sjælesorg, undervisning m.m. i de to kirker/sogne fortsætter som hidtil, mens de fra 1. juni 2017 deltager i menighedsrådsarbejdet (menighedsråds- og udvalgsmøder, udvikling og tilrettelæggelse af de kirkelige aktiviteter) som følger: Hans Boas i Lystrup sogn og Lene Dahl-Hansen i Elev sogn.

Rådet besluttede at tiltræde forslaget, og formanden besvarer provstens henvendelse.

Vi afventer, at provsten udfærdiger et nyt regulativ for den præstelige betjening af sognene.
På baggrund heraf ajourfører menighedsrådet på sit møde den 6. juni sammensætningen af diverse udvalg og fordelingen af enkeltmandsposter.

 

Ad 4. Lystrup sogns menighedsråds gaveregulativ
Regulativet blev udformet på grundlag af det af Mona Engelbrecht fremlagte forslag.

 

Ad 5. Eventuel godkendelse af ansøgninger, Lystrup sognestøtte
Hans Jørgen Andersen orienterede om et par takkeskrivelser fra modtagere af de ekstraordinære tilskud, som rådet havde bevilget på mødet den 4. april, jf. mødereferatets punkt 6.

 

Sager til drøftelse/orientering

Ad 6. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017
Rådet tog den af kordegnen fremlagte rapport til efterretning.

 

Ad 7. Opfølgning på menighedsmødet den 30. april 2017
Rådet fandt Birgitte Kragh Engholms foredrag meget inspirerende og indholdsrigt og besluttede at benytte den af hende præsenterede arbejdsmetode i den forestående analyse af Lystrup Kirkes gudstjenester, kirkelige handlinger, arrangementer og aktiviteter, jf. referatets punkt 8.

 

Ad 8. Liv og Vækst dag — emner og temaer aftales
Rådet udsatte den endelige fastlæggelse af dagens temaer og emner til rådsmødet den 6. juni 2017, men drøftede de ”megatrends”, som Birgitte Kragh Engholm, som aftalt, havde fokuseret på i sit foredrag, og som kunne danne grundlag for formuleringen af temaerne og emnerne, blandt andet:
• Fra mere til bedre — Opgør med buffetkulturen
• Fra human doing til human being — Opgør med I do, I do …
• Fra den gode historie til min historie — Opråb for relevans
• Fra servicering til aktivering — Opgør med one size fits all
• Fra den ydre til den indre rejse — Pauser til sindet

 

Ad 9. Orientering fra kirkeudvalget
Mogens Petersen orienterede om kirkeudvalgets møde den 19. april 2017, herunder om afprøvning af en ny mixerpult med henblik på afhjælpning af støjgenerne i højttaleranlægget, om udskiftningen af køkkenet fra den 6. juni og om diverse beskyttende foranstaltninger vedr. limtræsremmen under kuplen i kirketårnet.

Endvidere oplyste Mogens Petersen, at kirkeudvalget afklarer mulighederne for udskiftning af bordene og stolene i mødesalen, men at udskiftningen tidligst kan foretages i 2. halvår 2017 eller evt. i 2018 på grund af kirkekassens beskedne likviditet.

 

Ad 10. Orientering fra præstegårdsudvalget
Benny Vingborg oplyste, at reparationerne efter vandskaden ville være afsluttet i løbet af kort tid, og at skuret og dele af husets udvendige træværk vil blive afrenset og malet i henhold til et af maleren afgivet tilbud.

 

Ad 11. Meddelelser
Menighedsrådet godkendte præsternes forslag om datoer for konfirmationer af elever fra Lystrup Skole i Lystrup Kirke i 2020:

7. a: Fredag, den 8. maj, Bededag
7. b: Søndag, den 10. maj
7. d: Lørdag, den 2. maj
7. c: Lørdag, den 9. maj

 

Ad 11. Eventuelt
Intet føres til protokols.

 

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.