Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup sogns menighedsrådsmøde


Tirsdag, den 1. august 2017

 

Til stede
Karsten Mumm, Mogens Petersen, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Charlotte Louise Lundgaard, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Kirsten Johanne Vase, Benny Vingborg, Hans Boas og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Afbud
Hanne Nellemann Jørgensen.

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte dagsordenen, dog tilføjedes ”Deltagelse i den fælles annoncering i Lokalavisen Aarhus Nord” som punkt 7 A.

 

Ad 2. Godkendelse af referatet af mødet tirsdag den 6. juni 2017
Rådet godkendte referatet.

 

Sager til beslutning

Ad 3. Lokaledisponering,
ændringer som følge af konfirmandundervisning 2017-2018

På grund af Lystrup Skoles interne planlægning skal konfirmandundervisningen i Lystrup Kirke i 2017-18 flyttes fra onsdag og torsdag eftermiddag til tirsdag og onsdag eftermiddag.

Efter aftale med organisten afvikles korøvelserne derfor torsdag eftermiddag i stedet for tirsdag eftermiddag, idet ungdomskorets øvelser sent tirsdag eftermiddag dog bibeholdes.

Endvidere flytter seniordanserne deres øvelse fra tirsdag eftermiddag til tirsdag formiddag.

Menighedsrådet støtter Hans Boas’ tilkendegivelse over for skolelederen på Lystrup Skole af, at den nye placering af konfirmandundervisningen så vidt mulig bør fastholdes i en længere årrække.

 

Ad 4. Ansøgning om lokalebrug fra K8520 familiearbejdet
Rådet imødekommer familiearbejdets anmodning om lån af konfirmandstuen i kælderetagen 4 gange i efterårssæsonen, tre onsdagsaftener og en fredagsaften.

 

Ad 5. Demensgudstjenester — salmesang for demensramte i Lystrup Kirke
Hans Boas redegjorde for præsternes (Lystrup, Elev og Elsted) aftale om at flytte fire gudstjenester om året fra Sønderskovhus til Lystrup Kirke, og så ændre dem til ”demensgudstjenester”.

Arbejdet indledes med en orienteringsdag for pårørende, personale og frivillige hjælpere.

I den kommende sæson er planlagt 3 gudstjenester, som vil have form af ”Salmesang for demensramte”.

Rådet støttede initiativet, der blandt andet indebærer, at de præstelige funktioner ved gudstjenesterne varetages på skift mellem Lystrup og Elsted kirkes præster.

Det er planlagt, at organist Lars Nabe-Nielsen spiller til de fire demensgudstjenester om året, og at organisten fra Elsted spiller til de andre gudstjenester på Sønderskovhus.

Det er Lystrup menighedsråds forventning, at kirketjeneropgaverne ved demensgudstjenester med en af Elsted Kirkes præster varetages af en af Elsted Kirkes kirketjenere, mens opgaverne ved gudstjenester med en af Lystrup Kirkes præster varetages af en af Lystrup Kirkes kirketjenere.

Hans Boas oplyste, at præsterne har søgt Provstiudvalget om tilskud til dækning af udgifterne i forbindelse med igangsætningen af det nye initiativ.

 

Ad 6. Skole-Kirke samarbejde for 3. klasserne
Hans Boas redegjorde for de i samarbejde med lærere fra Lystrup Skole planlagte aktiviteter for 3. klasserne, herunder et reformationsprojekt om ”Hans Tausen og reformationen i Danmark” med udflugter for 3.-klasserne til Viborg.

Hans Boas orienterede endvidere om planlægningsmøde med musiklærerne om morgensang fra september–juni.

 

Ad 7. Eventuel godkendelse af ansøgning til Lystrup sognestøtte
Hans Jørgen Andersen orienterede om en enkelt bevilling, og rådet godkendte udvalgets indstilling om bevilling af tilskud til Lystrup Kirke til dækning af udgifterne til frivilligfesten den 27. august.

 

Ad 7 A. Kommunikationsudvalget
Deltagelse i fællesannonceringen i Lokalavisen Aarhus Nord.

Efter kommunikationsudvalgets indstilling besluttede rådet at tilmelde Lystrup Kirke til fællesskabet vedr. annoncering i Lokalavisen med virkning fra den 1. september 2017 og bemyndigede udvalget til at træffe aftale med en ”annonceansvarlig” om varetagelse af de hertil knyttede arbejdsopgaver.

 

Ad 8. Regnskabsrapport 1. halvår 2017
Rådet tog den af kordegnen fremlagte rapport til efterretning. I forbindelse med kvartalsrapporten for årets første 3 kvartaler fremlægger budget- og regnskabsudvalget en prognose for årsregnskabet.

 

Ad 9. Sankt Hans-festen den 23. juni 2017, evaluering
Trods det kølige og blæsende vejr var deltagertallet pænt, og rådet vurderede arrangementet som særdeles vellykket.

 

Ad 10. Liv og Vækst dag — orientering om dagsorden
Hans Boas og Karsten Mumm orienterede om dagens program — som udvalget mailes til rådsmedlemmer, medarbejdere og dagens foredragsholder.

 

Ad 11. Invitation til menighedsråd til landemodegudstjeneste,
den 26. august 2017 kl. 10.00 i Aarhus Domkirke

Intet føres til protokols.

 

Ad 12. Folkekirkemøde i Aarhus, den 26. august fra kl. 12.00
Hans Boas og Karsten Mumm orienterede om Folkekirkemødet, hvori alle interesserede kan deltage uden tilmelding og ganske gratis, og som afholdes umiddelbart efter landemodegudstjenesten, jf. dagsordenpunkt 11.

 

Ad 13. Valg til provstiudvalg og stiftsråd 2017
Orienteringsmødet vedr. valgene holdes den 31. august kl. 19.00 i Ellevang Kirke.

 

Ad 14. Meddelelser
Karsten Mumm redegjorde for Folkekirkens fællesforsikrings bestemmelser om dækning i forbindelse med kunstudstillinger i kirker og sognegårde og oplyste, at den kommende udstilling i kirken efter aftale med kunstneren vil være dækket som angivet i de nævnte bestemmelser.

Rådet anmodede Kunstudvalget om at arbejde videre med ideen om en justering af de af menighedsrådet fastsatte forsikringsbestemmelser for udstillinger i kirke og sognegård.

 

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.