Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup og Elev sognes menighedsråds fællesmøde i Lystrup Kirke


Onsdag, den 29. marts 2017

 

Til stede
Martha Bo Almskou, Lehn Bang-Mortensen, Karen Sandager Bilde, Kaja Vita Binder Pedersen, Unnur Mjöll Vestergaard, Lise Søndergård Thomsen, Christian Skovgaard Flarup (medarbejderrepræsentant)

Karsten Mumm, Mogens Petersen, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Hanne Nellemann Jørgensen, Charlotte Louise Lundgaard, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Kirsten Johanne Vase, Benny Vingborg, Hans Boas, Lene Dahl-Hansen og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendtes.

 

Ad 2. Orientering fra det fælles præstegårdsudvalg
Benny Vingborg orienterede om præstegårdsudvalgets syn af præsteboligen den 6. februar, om planlagte arbejder og anskaffelser i 2017 og om udbedringen efter vandskaden, hvor udbedringen forløber planmæssigt.

 

Ad 3-4. Godkendelse af de dele af Lystrup Kirkes regnskab for 2016 og budget for 2018, der vedrører præstegårdsudvalget
Rådet godkendte det af kordegnen og Karsten Mumm fremlagte regnskab og budget.

 

Ad 5. Liste over samarbejder til indberetning
Karsten Mumm gennemgik den i Lystrup kirkes årsregnskab indarbejdede liste over samarbejder, der primært omfatter samarbejder mellem Lystrup og Elev sognes menighedsråd.

 

Ad 6. Forretningsorden for fællesmøder for menighedsrådene i Lystrup-Elev pastorat, 1. behandling
Rådet godkendte det fremlagte forslag til forretningsorden, der herefter 2. behandles på fællesmødet den 4. oktober 2017.

 

Ad 7. Ajourført vedtægt for præstegårdsudvalget i Lystrup-Elev pastorat til godkendelse
Rådet godkendte det fremlagte forslag til vedtægt.

 

Ad 8. Tema, jf. referatet af mødet den 21. september 2016: Gudstjenestetider, igangværende forsøgsordning med en månedlig gudstjeneste kl. 11.00 i Elev Kirke
Efter Karsten Mumms gennemgang af forsøgsordningens historie under de afgåede menighedsråd og en meget grundig drøftelse af fordele og ulemper ved forskellige mulige tidspunkter for søn- og helligdagsgudstjenesterne besluttede rådene at forlænge forsøgsperioden til udgangen af november måned, idet den fremtidige ordning så vidt muligt aftales mellem rådene på fællesmødet onsdag den 4. oktober 2017.

 

Ad 9. Aktuel status over fælles mødeaktiviteter og sognerejse til Berlin
Mona Engelbrecht og Martha Bo Almskou orienterede om det positive og nyttige samarbejde mellem aktivitetsudvalgene for Lystrup, Elev og Elsted menighedsråd, der gav mulighed for koordinering og planlægning/afholdelse af enkelte fælles arrangementer som koncerter, musikteaterforestillinger for skoleelever, børnekorsprojekter, foredrag m.m.

Aktivitetsudvalgene fortsætter samarbejdet.

Mona og Martha orienterede om kommende fællesarrangementer: koncerten med Fangekoret lørdag den 20. januar 2018 i Lystrup Kirke, Lystrup, Elev og Elsted kirkers børnekors koncerter i Lystrup kirke og Elev sognehus den 28. april 2017, sognerejsen til Berlin, musikforestillingen for børn ”De tre Tanter” den 29. maj og jubilæumsforedragene om Luther.

Hans Boas meldte om betydelig interesse for sognerejsen til Berlin og orienterede om Uffe Vestergaards foredrag i Elsted og Elev som forberedelse til rejsen.

 

Ad 10. Næste møde
Mødet holdes onsdag den 4. oktober 2017, kl. 19.00 i Elev Sognehus.

 

Ad 11. Eventuelt
Intet føres til protokols.

 

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.