Lystrup & Elev kirker

Lystrup menighedsråd – beretning 2017/18

Af menighedsrådsformand
Karsten MummÅret 2018 har for Lystrup kirke været et godt år med god tilslutning fra menigheden til gudstjenester, kirkelige højtider, børne- og familiearbejdet, møder og koncerter m.m.

Der er i årets løb gennemført nye tiltag med afholdelse af demensgudstjenester, udgivelse af en ny dåbsfolder samt dåbsklude, der gives til de børn, som bliver døbt. En hilsen fra kirken og et minde fra deres dåbsdag.

Endvidere er der taget initiativ til Samtalesalon 2019 — Aarhus Nord, sorggruppe for unge samt mobiloptimeret hjemmeside, der lanceres i 2019.

Skole-kirke samarbejdet, samarbejde med Sønderskovhus og samarbejder på tværs af sognene er udbygget og videreføres sammen med øvrige eksterne samarbejder og netværk.

På initiativ af Diakoniudvalget i Aarhus Stift og biskop Henrik Wigh-Poulsen gennemførtes i februar 2018 netværkskonferencen ”Fælles om det sociale ansvar” mellem kommuner, folkekirker og kirkelige organisationer. Dette initiativ er der på stiftsplan og lokalt arbejdet videre med.

Folkekirkens tal
Flertallet, 74,7 % af den danske befolkning, er den 1. januar 2019 medlem af folkekirken. I Lystrup sogn er det 78,3 %, og i hele lokalområdet Lystrup, Elsted og Elev er det 80,6 %. Det er en lille nedgang i forhold til året før.

Der er formentligt mange grunde til faldet i folkekirkens medlemsandel, men den gradvise ændring i befolkningens sammensætning som følge af tilflytning til Danmark og den faldende dåbsprocent er væsentlige dele af en forklaring.

Lystrup Kirke sender en hilsen i form af vores folder ”Til lykke med dit barn” til nybagte forældre, hvoraf mindst den ene er medlem af Folkekirken. Folderen lægger op til dialog med de forældre, som er i tvivl, om deres barn skal døbes eller ej.

Sammen med Elev kirke har vi udarbejdet en ny dåbsfolder til forældre, der vælger at lade deres barn døbe. Folderen er et supplement til samtalen med præsten om dåbens betydning og en forberedelse til selve dåbsdagen.

Dåb foretages ikke længere kun om søndagen til gudstjeneste. Mange vælger lørdagsdåb, og som noget nyt er ”Drop-in-dåb” også kommet til Aarhus Nordre Provsti. Her vil der i 2019 blive gennemført drop-in-dåb i tre kirker.

Menighedsrådets overordnede opgaver
Menighedsrådet — de folkevalgte medlemmer og præsterne — har ansvaret for sognets kirkelige liv og de administrative anliggender, herunder påhviler det menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Vi ønsker, at Lystrup Kirke skal være en vedkommende del af det lokalsamfund, vi er en del af, og fremstå som et kirkeligt og kulturelt samlingssted, hvor vi forsøger at formidle menneskelige og folkelige fællesskaber.

Menighedsrådsmøder er offentlige. I Lystrup holder vi møde en gang om måneden — dog ikke i juli måned. Dagsorden til møderne og referat af møderne kan ses på kirkens hjemmeside.

Lystrup Kirke har som bekendt to sognepræster, Hans Boas og Lene Dahl-Hansen, og Lystrup sogn er i pastoratfællesskab med Elev sogn, så vi er fælles om vore præster. Endvidere har sygehuspræst Lene Wagner været tilknyttet pastoratet. Efter et års ansættelse i en midlertidig halvtidsstilling er Lene Wagner netop blevet fastansat i en fuldtidsstilling som sygehuspræst både på somatiske og psykiatriske afdelinger på Skejby Sygehus. Lene Wagner er fortsat tilknyttet Lystrup-Elev pastorat med forpligtelse til at holde nogle få gudstjenester årligt i Elev Kirke.

Vi har i årets løb haft to præstepraktikanter, dels Susanne Dahlgaard hos Lene Dahl-Hansen, dels Michael Mørch Thunbo hos Hans Boas. Begge har givet udtryk for, at de har haft et givende praktikforløb.

Det har i mange år været en fast tradition, at højmessen i Lystrup Kirke foregår søndag formiddag kl. 11. Denne praksis er ændret, idet der én gang om måneden holdes søndagsgudstjeneste kl. 11 i Elev Kirke. I konsekvens heraf vil der være et mindre antal søndagsgudstjenester i Lystrup kl. 9.30. I 2019 har Elev sogn også udvidet antallet af søndagsgudstjenester.

I pastoratfællesskabet vil vi i årene fremover blive påvirket af byudviklingen i ”Nye”, som en del af Elev sogn. Den forventede store tilflytning vil på sigt påvirke området og også den gejstlige betjening af Lystrup og Elev sogne.

 

Kirkelige aktiviteter
Med udgangspunkt i kirkeårets gang med højtider, gudstjenester og andre kirkelige handlinger afholdes en række arrangementer og aktiviteter til støtte for kirkens liv og vækst.

Der har i årets løb været afholdt fire gudstjenester i Lystrup Kirke som særlige demensgudstjenester. Det sker i tæt samarbejde med plejehjemmet Sønderskovhus og en gruppe frivillige. Demensgudstjeneste er en enkel gudstjeneste, hvor der arbejdes med genkendelse og genkaldelse af det, som er kendt og indlært fra barndommen. Demensgudstjenesterne varetages af Hans Boas og Iben Nordestgaard, og musikpædagog Ingrid Oberborbeck medvirker som musikalsk ansvarlig.

Gudstjenester på Lokalcenter Sønderskovhus afholdes fortsat en gang om måneden. Her forestår primært præsterne Lene Dahl-Hansen og Marianne Bonde på skift gudstjenesten, og frivillige klarer det praktiske.

Julen er en af årets store højtider, og traditionen tro var der i tiden op til jul flere arrangementer i Lystrup Kirke, bl.a. adventskoncert, krybbespil med 3. klasserne fra Lystrup Skole, der spillede for børnehavebørn, skoleelever og for familierne, Luciaoptog med dagplejebørn samt Evensong med Aarhus Universitetskor.

Ved langfredags gudstjeneste den 30. marts medvirkede tre unge musikere, der opførte værket ”Hvorfor har du forladt mig” afvekslende med læsningerne fra Lukasevangeliets beretning om Jesu lidelse og død.

I oktober var der ungdomsgudstjeneste med temaet ”Se mig rigtigt”. Emma og Kristoffer, som går i 9. klasse på Lystrup Skole, medvirkede på guitar, klaver og sang. Præstepraktikant Michael Mørch Thunbo prædikede.

I samarbejde med KFUM-spejderne blev der igen i 2018 holdt nytårsparade i Lystrup Kirke, hvor spejderne deltog på festlig vis i gudstjenesten. Og sammen med FDF blev der i år holdt fastelavnsgudstjeneste. Efter gudstjenesten sørgede FDF’erne for, at børnene kunne slå katten af tønden.

 

Børne-, familie- og ungdomsarbejdet, herunder Skole-Kirke Samarbejdet
Et særligt fokusområde er arbejdet med børn og unge, herunder også Skole-Kirke Samarbejdet. Skole-Kirke Samarbejdet prioriteres højt og fungerer rigtig godt. Det er skønt at blive mødt af børn og lærere, som går positivt ind i de fælles projekter. Det har bl.a. medført, at kirken sammen med Lystrup skole gennemfører 5. sæson med morgensang i Lystrup Kirke. Det er dejligt at opleve, hvordan kirkerummet bliver fyldt af børnenes sangstemmer. Karin Therkelsen akkompagnerer på klaveret, og Hans Boas fortæller en historie. Morgensang er for eleverne fra 0.–5. klasse, men alle, som har lyst til at være med, er velkomne til deltage.

Ligesom sidste år har vi arrangeret et skole-kirke samarbejde for 3. klasserne (juniorkonfirmander) fra Lystrup skole. I efteråret bliver to af klasserne og om foråret den tredje klasse inviteret til et undervisningsforløb i kirken, og der bliver holdt afslutning for dem og deres familier. I undervisningsforløbet indgår også en tur til Viborg for at følge i Hans Tausens fodspor —– det handler om reformationen i Danmark. Derefter besøges Viborg Domkirke.

Sammen med klasselærer Lisbeth Juncher Bilde arbejdede 22 elever fra 3.a med at give påskens begivenheder billedligt udtryk. Der var fernisering på udstillingen ”Påskens billeder” den 11. april, hvor eleverne præsenterede og fortalte om deres billeder.

I april var alle eleverne fra 4. klasserne på tur til Tamdrup og Jelling, hvor de oplevede historien om kristendommens indførelse i Danmark. Og i maj var de tre 6. klasser på cykeltur rundt til Elev, Elsted og Lystrup kirker og fik en indføring i kirkebygningen, kirkehistorien og kirkekunsten.

I 2018 var der 41 døbte mod 46 året før. 5-års dåbsjubilæum blev afholdt 2. pinsedag. Efter en hyggelig børnegudstjeneste var der frokost for familierne. Da tidspunktet ikke synes optimalt, forventes kommende 5-års dåbsjubilæer afholdt på et andet tidspunkt.
Der var 69 konfirmerede mod 50 året før. Konfirmanderne inddrages i gudstjenester som en del af deres læringsproces. I 2018-19 er der tre konfirmandhold. Efter skolens skemalægning går konfirmanderne til konfirmandundervisning tirsdage og onsdage.

Babysalmesang med Ingrid Oberborbeck er for alle små børn i alderen 3-8 måneder og deres mor eller far. Det er en meget populær aktivitet, der strækker sig over 8 til 10 gange, og det er gratis at deltage.

Spaghettigudstjenester er også en populær aktivitet med mange deltagere. Først er der en halv times gudstjeneste med bibelhistorie for børn og voksne. Pigekoret optræder med to sange og synger for på fællessange og –salmer. Efter gudstjenesten er der pasta og kødsovs til alle samt tid til at slappe af. Efterårets gudstjenester havde farver som udgangspunkt og følgende overskrifter: ”Gul som solen og den modne mark”, ”Blå som havet og den høje himmel” samt ”Lilla fyldt med længsel og håb”.

 

Kor og koncerter
Kirkens pige- og ungdomskor er et godt eksempel på det ungdomsarbejde, vi gerne vil inspirere til og være en del af. Korene har i årets løb deltaget i forskellige sammenhænge, bl.a. til sangaften med Erling Lindgren — ”Tradition og fornyelse i Højskolesangbogen”. Kormedlemmerne modtager fortsat undervisning i stemmetræning, nodekendskab og musikforståelse af professionelle sangpædagoger.

Ungdomskorene ved Elsted og Lystrup kirker blev i foråret 2018 slået sammen, og der har udviklet sig et eminent og frugtbart samarbejde mellem organist Lars Nabe-Nielsen og organist ved Elsted Kirke Jørgen Ellekilde. I maj afholdtes præsentationskoncerter for det nye Lystrup-Elsted Ungdomskor. Samarbejdet er desværre ophørt, idet Jørgen Ellekilde er blevet domorganist i Aalborg. Indtil videre fortsætter ungdomskoret ved Lystrup Kirke.

Elsted, Elev og Lystrup menighedsråd gik sammen om en fælleskoncert med Fangekoret den 20. januar 2018. Fangekoret blev startet af korleder Louise Adrian tilbage i 1994 i Vridsløselille Statsfængsel. I mange år har Fangekoret sunget for fulde huse rundt om i Danmark. Koret optræder med egne sange samt information om korets virke og livet bag murene.

Lystrup Kirke har i løbet af året 2018 inviteret til flere koncertoplevelser, hvor organist Lars Nabe-Nielsen har sammensat et program med et bredt repertoire. I marts 2018 hørte vi Stabat Mater Dolorosa, som er en 1200-tals katolsk hymne, der beskriver jomfru Marias lidelse ved Kristi korsfæstelse. Sangstemmerne blev varetaget af Michelle Nora Lind, sopran, og Emma Oemann, mezzosopran. I april var der koncert med guitarist Søren Bødker Madsen, som spillede både klassisk og rytmisk guitarmusik.
I foråret hørte vi endvidere LystrupKoret, Vibykoret, talentfulde elever fra Aarhus Musikskole, Jazzy spring med Blueser og Ballader samt Mandela-koncert.
I efteråret hørte vi bl.a. Akademisk Kor i Aarhus og Trio Moresca.

 

Foredrags-, møde- og andre aktiviteter
Til menighedsmødet i april 2018 havde vi besøg af provst Esben Thusgård. Provsten talte om kirken som en vigtig medspiller i samfundet. Både fordi den stiller nogle af de spørgsmål, vi er fælles om, og fordi den kan være med til at skabe mødesteder, som sætter rammer for fællesskaber.

Kirkehøjskolen har fortsat god tilslutning. Det gennemgående tema i sæson 2018/19 har været ”Ritualer og fællesskaber”. Fem foredragsholdere kom med deres forskellige synsvinkler på emnet, både personlige oplevelser og teoretiske overvejelser om emnet.

Kirke- og kulturmedarbejder Bitten Andersen har i 2018 arrangeret to litteraturaftener i Lystrup Kirke, dels med ”Kirsebærtiden” af Lis Vibeke Kristensen, dels ”Uforudsete hændelser” af Hanne Richardt Beck. Bitten Andersen arrangerede også to filmaftner, den første med ”Biernes hemmelige liv”. Denne film foregår i South Carolina i 1964 og er historien om en 14-årig pige, der er hjemsøgt af mindet om sin afdøde mor og af en stor skyldfølelse. Den anden filmaften var med den svenske film ”Som i Himlen”, hvor en berømt dirigent flytter tilbage til sin barndomsby i det nordlige Sverige.

I marts havde vi et eftermiddagsmøde med Anne Valbjørn Odgaard, som tog os med på en tur ind i Astrid Lindgrens forunderlige univers. Og i oktober fortalte forfatteren Morten Leth Jacobsen fra Lystrup om Chr. Jacobsen Drakenberg.

Syv kirker i Aarhus Nordre Provsti gik sammen om at arrangere kirkestafetten i sommeren 2018. Overskriften var ”Lyden af livet”. Foruden fællessang med nye og gamle salmer og sange fortalte forskellige kulturpersonligheder m.fl. blandt andet om deres tanker om sangskattens fornyelse og bevarelse.

Skt. Hans festen ved Lystrup kirke blev også i 2018 arrangeret i samarbejde med KFUM-spejderne, og båltalen blev holdt af skuespiller, cand.mag. og officer Thomas Biehl.

I lighed med tidligere år deltog vi i Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling — såvel i 2018 som i indeværende år, søndag den 10. marts. Temaet for indsamlingen i år var ”Klimatilpasning i verdens fattigste lande”.
Der blev i år indsamlet 19.191 kr. i Lystrup og 6.276 kr. i Elev, i alt 25.467 kr. i de to sogne, hvilket er på niveau med året før.


Den diakonale dimension
Det diakonale arbejde har stor fokus rundt om i sognene. Således er det også i Lystrup, hvor julehjælp og ældrearbejde nok er velkendte tiltag. Et betydningsfuldt — men knap så velkendt — emne er de ansattes samtaler med mennesker i livskrise og med forskellige svære problemstillinger.

Menighedsplejen ved Lystrup Kirke uddeler hvert år julehjælp til familier, der er vanskeligt stillet.

Besøgstjenesten har til formål at formidle kontakt mellem frivillige besøgsvenner og værter, hvor sygdom, handicap eller ensomhed gør det svært selv at komme ud og deltage i et reelt fællesskab. Besøgstjenesten i Lystrup, Elsted og Elev er et samarbejde mellem Lokalcenter Sønderskovhus, Fællesrådet og Lystrup, Elsted og Elev kirker. I spidsen for besøgstjenesten står Solvejg Østergaard og Ester Bork Sørensen. I april 2018 blev der gennemført en vellykket tur til Gl. Estrup for de frivillige besøgsvenner.

Sorggruppen for voksne blev i 2017 indstillet, idet der kun var enkelte, der ønskede at deltage. Som noget nyt blev der sidst på året taget initiativ til en sorggruppe for unge mellem 16 og 22 år. Der har vist sig et behov, og et forløb med møder og samtaler gennemføres i 2019.

Lystrup Genbrugs Center og Lystrup Møbelgenbrug har i dag tilknyttet næsten 90 frivillige til de to butikker. Overskuddet deles ligeligt mellem Lystrup sogn og Kirkens Korshær.
Den del af overskuddet, der tilgår Lystrup sogn, administreres af Lystrup Sognestøtte, som er et udvalg under Lystrup menighedsråd. Sognestøtten uddeler midler til det kirkelige og diakonale arbejde i Lystrup, Elev og Elsted sogne samt andre almennyttige og almenvelgørende formål fortrinsvis i nærområdet.

 

Kunstudstillinger
Kunstudvalget har i årets løb forestået en række udstillinger. Her kan nævnes kunstneren Anne Marie Johansen fra Frederikshavn, som har sat sig for at lave illustrationer til vores store salmeskat. Endvidere kan nævnes Marie Fredborg, Randers, hvis oliemalerier er naturalistiske, men stiliserede afbildninger af især naturen, men også af bygninger, mennesker og dyr. Og endelig kunstneren Julie Fredborg Jungersen — søster til Marie Fredborg. Julie får særligt sin inspiration fra naturen.

 

Kommunikation
Lystrup Kirkes kommunikation til borgerne i sognet foregår dels via sognebladet, som udkommer 4 gang om året, dels via hjemmesiden. Begge medier er i fællesskab med Elev Kirke. Der er arbejdet med en mobiloptimering af hjemmesiden, som forventes lanceret medio 2019.
Vi sender også pressemeddelelser til dagspressen, og vi er med i provstiets fællesannoncering i Lokalavisen - ”Livet i kirken”. Ugentligt bliver der lavet en aktivitetsplakat med annoncering af kommende arrangementer i Elsted, Elev og Lystrup kirker. Hertil kommer kirkens Facebookside med aktuelle opslag.

 

Medarbejderforhold og bygningsmæssig vedligeholdelse
Personalemæssigt er der ikke sket ændringer i årets løb. Vi har i Lystrup Kirke en meget dygtig stab af medarbejdere, der samarbejder godt og bakker op om kirken og de mange aktiviteter, der sker ud fra kirken.

Om de bygningsmæssige rammer kan nævnes, at der ikke i 2018 har været større vedligeholdelsesarbejder. I mødesalen er inventaret forbedret med hjul og stoleophæng under bordene samt nyt stof på stolene. Dette giver en markant arbejdsmæssig lettelse for kirketjenerne.

 

Kirkestatistik for Lystrup sogn for året 2018
Fødte 54
Døbte 41
Konfirmerede 69
Vielser 6
Døde 41
Begravelser/bisættelser 36

I Lystrup sogn er der pr. 1. januar 2019 5.454 indbyggere, heraf er 4.271 medlemmer af folkekirken, svarende til 78,3 % (1. januar 2018 var det 78,5 %). I hele lokalområdet Lystrup, Elsted, Elev er der 12.045 indbyggere den 1. januar 2019, heraf er 9.707 medlemmer af folkekirken, svarende til 80,6 % (1. januar 2018 var det 80,9 %).

 

Afslutning
Jeg vil gerne minde om kirkens hjemmeside www.lystrupkirke.dk, kirkens facebookprofil samt vores sogneblad, hvor man kan følge med i, hvad der sker i Lystrup kirke.

Vi er rigtig glade for det frivillige engagement, der er i og omkring Lystrup Kirke, og jeg vil gerne udtrykke en stor tak for denne betydningsfulde indsats.

Jeg ser frem til, at også 2019 må blive et godt og indholdsrigt år med et godt kirkeligt liv og mange gode oplevelser. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige rigtig mange tak til vore ansatte ved kirken for et godt år 2018. Tak for en ansvarsbevidst og engageret indsats. Der skal også lyde en stor tak til kollegerne i menighedsrådet — tak for jeres store indsats og for godt samvirke i årets løb.

Lystrup, den 7. april 2019
Karsten Mumm

Fra tidlig morgen til sen aften er der "liv" i Lystrup Kirke.
Lad os gå indenfor og se ...
Morgensang er et af dagens første arrangementer, og begynder allerede kl. 8.10.
En trofast skare kommer gerne i Lystrup Kirke ...
... og samtidig vi glæder os altid over nye, små borgere i sognet.
En flok engagerede personer i menighedsrådet sikrer bredden i Lystrup Kirkes mange tilbud ...
... sammen med vores præster.
Som her i forklædning ved en spaghettigudstjeneste målrettet de yngste ...
... og en ungdomsgudstjeneste, hvor Emma og Christoffer fra Lystrup Skole medvirkede.
... sammen er vi med til at sætte blade på de forskellige grene og skabe liv i kirken.
Strofen fra en salme, et ritual eller måske præstens nærvær — det er uforudsigeligt, hvad der bryder demensens mørke.
Julen er børnenes fest, og såvel børn ...
... som voksne lægger et stort arbejde i glædens højtid.
Mange trodsede "kong vinter", og sammen fejrede vi fastelavn.
Morgensang med livsglæde og besøg af Martin Petersen, som har skrevet børnenes yndlingssang:
Vi vil ha' voksne, der griner.
På udflugt til Viborg med Hans og Bitten som guides.
Når vi har fernisering på børnenes billeder er stemningen altid i top ...
... præcis som når vi med stor glæde fejrer vores 5-års dåbsjubilarer.
Der er rift om pladserne til holdene med babysalmesang.
Og spaghettigudstjenester ...
Her taler billedet vist for sig selv.
Fællesskabet omkring sang og musik betyder meget for os. Både når vi har eksterne gæster som Erling Lindgren ...
... og når børnene øver og indstuderer sange.
Med "organist Lars" er vi altid sikret koncerter af høj kvalitet.
Et suverænt eksempel var årets passionskoncert.
Kirke har rammen til fællesskaberne, og vi fylder den ud ...
... også til litteratur og filmaftener med Bitten som vært.
Lyden af livet ...
Ja, den er ganske tydelig i vores kirke.
Alle aldersgrupper deltog i landsindsamlingen, og vi nåede et flot resultat.
Besøgstjenesten har et korps af frivillige med smil på læben og et glimt i øjet.
Du er altid velkommen til at kontakte en af præsterne, hvis du har brug for en samtale.

Ønsker du at deltage i en sorggruppe for unge, kontakt da venligst sognepræst Hans Boas.
I genbrugsen hjælper staben af frivillige medarbejdere gerne kunderne på vej.
Kunst inspirerer og sætter fantasien i spil.

Ved ferniseringerne kommer det bl.a. til udtryk i dialogen blandt gæsterne.
En kirketjener har mange opgaver.
Lige fra at udpege, hvor Gorm Den Gamle ligger begravet ...
... til at dække op imødesalen til et af vores mange arrangementer.
En gruppe af frivillige strikker dåbsklude.
Blot én gruppe af de mange frivillige, som får vores hjul til at dreje rundt.

TAK til jer alle!
Vi har altid plads til lidt sjov og skæve vinkler.

Velkommen i vores kirke !

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.

Rådsmøde i Elev


Næste menigheds-
rådsmøde i Elev finder sted
21. august kl. 19

Del dette: