Lystrup & Elev kirker

Lystrup menighedsråd – beretning 2017/18

Af menighedsrådsformand
Karsten MummÅret 2017 har i stort omfang været præget af reformationsjubilæet. Ikke kun i Lystrup sogn, men i hele Danmark og helt givet også i Tyskland og resten af verden.

I oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Hans kritik af den katolske kirkes afladshandel blev starten på den lutherske reformation. I 500-året for reformationen gik Lystrup Kirke og de fem kirker Elev, Egå, Hjortshøj, Elsted og Skæring sammen om "Lutherstafetten 2017" en foredragsrække, der belyste reformationen både i Tyskland og herhjemme.

I marts måned holdt vi et eftermiddagsmøde om fru Luther, hvor sognepræsten fra Helligåndskirken i Hasle, Henrik Oest, kom og fortalte den uventede kærlighedshistorie om Martin Luther og hans Käthe — en bortløben nonne.

"Luthers Nøgle" er et historisk rollespil, der skal give konfirmander indsigt i tiden omkring reformationen i Danmark. Rollespillet blev også i 2017 afviklet ved Todbjerg Kirke. Det skete den 28. september, hvor konfirmander fra hele Aarhus Nordre provsti og mange frivillige deltog. Det er besluttet, at 2017 var det sidste år, vi spiller Luthers Nøgle. Der blev rundet af med en festlig afslutning for alle de frivillige, hvor biskoppen kom og prædikede ved en særlig reformationsgudstjeneste.

På selve jubilæumsdagen den 31. oktober blev der i Lystrup Kirke afholdt sanggudstjeneste.

Merete Arnstrøm lagde krop og stemme til Katharina von Bora ved Lystrup Kirkes bidrag til Lutherstafetten ...
... og vi fejrede reformationsdagen med fællessang og læsninger.

Folkekirkens tal
Flertallet, 75,3%, af den danske befolkning er den 1. januar 2018 medlem af folkekirken.
I Lystrup sogn er det 78,5%, og i hele lokalområdet Lystrup, Elsted og Elev er det 80,9%. Det er en lille nedgang i forhold til året før.

Der er formentligt mange grunde til faldet i folkekirkens medlemsandel, men den gradvise ændring i befolkningens sammensætning som følge af tilflytning til Danmark, den faldende dåbsprocent samt udmeldelser er væsentlige dele af en forklaring.

Lystrup Kirke sender en hilsen i form af vores folder "Til lykke med dit barn" til nybagte forældre, hvoraf mindst den ene er medlem af folkekirken. Folderen lægger op til dialog med de forældre, som er i tvivl, om deres barn skal døbes eller ej.

Vi er glade for det gode samarbejde kirkerne imellem i 8520-området — Elev og Elsted Kirke.

Menighedsrådets overordnede opgaver
Menighedsrådet — de folkevalgte medlemmer og præsterne — har ansvaret for sognets kirkelige liv og de administrative anliggender — herunder påhviler det menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Vi ønsker, at Lystrup Kirke skal være en vedkommende del af det lokalsamfund, vi er en del af, og fremstå som et kirkeligt og kulturelt samlingssted, hvor vi forsøger at formidle menneskelige og folkelige fællesskaber.

Som nyvalgt menighedsråd afholdt vi sammen med kirkens ansatte en liv og vækst dag lørdag den 30. september på Kirstinelund. Sognepræst fra Helligåndskirken, Henrik Oest, holdt foredrag og styrede dagen. Henrik Oest inddrog efter aftale nogle megatrends fra Birgitte Kragh Engholms bog: "Den fremtidsgodkendte folkekirke". Efterfølgende er der arbejdet videre med emner som det frivillige og diakonale arbejde.

I menighedsrådet blev der ved kirkeårets slutning i 2017 gennemført enkelte personmæssige ændringer, idet Egon Skødt fratrådte som kirkeværge. Vi siger tak til Egon Skødt for en stor indsats gennem mange år.
Hans Jørgen Andersen overtog opgaven som kirkeværge samtidig med, at han afgav kassererhvervet til Kirsten Nymann Pedersen.

Menighedsrådsmøder er offentlige. I Lystrup holder vi møde en gang om måneden — dog ikke i juli måned. Dagsorden til møderne og referat af møderne kan ses på kirkens hjemmeside.

Lystrup Kirke har som bekendt to sognepræster, Hans Boas og Lene Dahl-Hansen, og Lystrup sogn er i pastoratfællesskab med Elev sogn, så vi er fælles om vore præster.

Af hensyn til opgavefordelingen og tilrettelæggelsen af det daglige sognearbejde i Lystrup og Elev sogne er der i 2017 udformet et regulativ for vore to sognepræster. Dette medfører en delvis opdeling af visse opgaver. Herefter deltager Lene Dahl-Hansen alene i menighedsrådsarbejdet og udvalgsarbejdet i Elev sogn, og tilsvarende for Hans Boas i Lystrup sogn. Det samme gælder for samarbejde med skoler, daginstitutioner og andre samarbejdsrelationer i henholdsvis Elev og Lystrup.

Fra 1. februar 2018 er der på Aarhus Universitetshospital Skejby ansat en præst med en kvote på 50% i en konstitueret stilling på ét år. Hospitalspræsten, Lene Wagner, får tilknytning til Elev sogn, idet hun skal holde nogle få gudstjenester i Elev Kirke.

Det har i mange år været en fast tradition, at højmessen i Lystrup Kirke foregår søndag formiddag kl. 11. Denne praksis er ændret, idet der én gang om måneden holdes søndagsgudstjeneste kl. 11 i Elev Kirke. I konsekvens heraf vil der være et mindre antal søndagsgudstjenester i Lystrup kl. 9.30.

I pastoratfællesskabet vil vi også i årene fremover blive påvirket af byudviklingen i ”Nye”, som i 2017 er lagt ind under Elev sogn. Den forventede store tilflytning vil på sigt påvirke området og også den gejstlige betjening af Lystrup og Elev sogne.

Et af vores nyere initiativer er, at frivillige laver dåbsservietter, som familierne får med hjem efter barnedåben i Lystrup Kirke.
Kristendomsundervisning kan udføres på rigtig mange måder — som her på pilgrimsvandring med årets konfirmander.
Vores kirke er med til at give rammen om livets begivenheder — i glæde ...
... og sorg.

Kirkelige aktiviteter
Med udgangspunkt i kirkeårets gang med højtider, gudstjenester og andre kirkelige handlinger afholdes en række arrangementer og aktiviteter til støtte for kirkens liv og vækst.

Gennem mange år har der en gang om måneden været gudstjeneste på Lokalcenter Sønderskovhus, hvor vore præster sammen med præsterne fra Elsted sogn på skift forestår gudstjenesten, og hvor frivillige klarer det praktiske. Som et nyt initiativ holdes fire af disse gudstjenester i Lystrup Kirke som særlige demensgudstjenester.
Demensgudstjenesterne varetages af Hans Boas og Iben Nordestgaard, og musikpædagog Ingrid Oberborbeck medvirker som musikalsk ansvarlig.

Julen er en af årets store højtider, og traditionen tro var der i tiden op til jul flere arrangementer i Lystrup Kirke, bl.a. Luciaoptog med dagplejebørn, krybbespil med 3. klasserne fra Lystrup Skole, adventskoncert samt Evensong med Aarhus Universitetskor.

Som forberedelse til påsken opførte CoMa-kvartetten Joseph Haydns "Jesu Kristi syv ord på korset". Det skete ved en koncert på Mariœ Bebudelsesdag.
2. pinsedag var der traditionen tro dåbsjubilæum i kirken. Alle børn, der for fem år siden blev døbt i Lystrup Kirke, var sammen med deres forældre og faddere inviteret til at deltage i en børnegudstjeneste med efterfølgende frokost og underholdning.

I samarbejde med KFUM-spejderne blev der igen i år holdt nytårsparade i Lystrup Kirke, hvor spejderne deltog på festlig vis i gudstjenesten. Og sammen med FDF blev der i år holdt fastelavnsgudstjeneste. Efter gudstjenesten sørgede FDF’erne for, at børnene kunne slå katten af tønden.

 

Børne-, familie- og ungdomsarbejdet,
herunder Skole-Kirke Samarbejdet

Et særligt fokusområde er arbejdet med børn og unge, herunder også Skole-Kirke Samarbejdet.
Skole-Kirke Samarbejdet prioriteres højt og fungerer rigtig godt. Det har bl.a. medført, at kirken sammen med Lystrup Skole er i gang med 4. sæson med morgensang i Lystrup Kirke. Det er dejligt at opleve, hvordan kirkerummet bliver fyldt af børnenes sangstemmer.
Karin Therkelsen akkompagnerer på klaveret, og Hans Boas fortæller en historie. Morgensang er for eleverne fra 0.-5. klasse, men alle, som har lyst til at være med, er velkomne til deltage.

I efteråret har kirken og skolen samarbejdet om at give eleverne fra 3. klasse nogle oplevelser af, hvad reformationen betyder, herunder introduktion til Martin Luthers tanker og til hans salmer. Eleverne har også været på tur til Viborg Domkirke og hørt om Hans Tausens tidlige introduktion af reformationen.

I 2017 var der 46 døbte mod 50 året før.
Der var 50 konfirmerede mod 64 året før.
Konfirmanderne inddrages i gudstjenester som en del af deres læringsproces. I 2017-18 er der fire konfirmandhold. Efter skolens skemalægning går konfirmanderne nu til konfirmandundervisning tirsdage og onsdage. Flytning af undervisningen til tirsdage gav visse udfordringer, især for korarbejdet.

Babysalmesang med Ingrid Oberborbeck er for alle små børn i alderen 3-8 måneder og deres mor eller far. Det er en meget populær aktivitet, der strækker sig over 8 til 10 gange, og det er gratis at deltage.

Spaghettigudstjenester er også en populær aktivitet med mange deltagere. Først er der en halv times gudstjeneste med bibelhistorie for børn og voksne. Herefter er der pasta og kødsovs til alle samt tid til at slappe af.

 

Kor og koncerter
Lystrup Kirkes Pige- og Ungdomskor er et godt eksempel på det ungdomsarbejde, vi gerne vil inspirere til og være en del af. Korene har i årets løb deltaget i forskellige sammenhænge, bl.a. til sangaften med komponisten og organisten Hans Dammeyer. I Kristi Himmelfarts ferien deltog korene i Norbu-sangstævne i Os, Norge. Der er ingen tvivl om, at foruden oplevelsen har det haft stor faglig værdi for både Pige- og Ungdomskoret.
Kormedlemmerne modtager fortsat undervisning i stemmetræning, nodekendskab og musikforståelse af professionelle sangpædagoger.
I efteråret indledte organist Lars Nabe-Nielsen et samarbejde med Elsted Kirkes nye organist Jørgen Ellekilde. Dette har resulteret i, at Ungdomskoret fremover er et fælles kor for Lystrup og Elsted kirker. Dette er gjort for ved fælles hjælp at kunne skabe et endnu mere attraktivt og spændende kortilbud til de unge i byen.

Lystrup Kirke har i løbet af året 2017 inviteret til flere koncertoplevelser, hvor organist Lars Nabe-Nielsen har sammensat et program med et bredt repertoire.
I marts hørte vi dygtige elever fra Aarhus Musikskole samt en klaverkoncert med pianisten Christina Bjørkøe.
I april var det Nordiske toner ved LystrupKoret m.fl., og i juni havde Lystrup Kirkes Ungdomskor inviteret til sommerkoncert.
Efterårets koncertsæson indledtes med Vokalensemblet Dopplers. Herefter var der "Spil Dansk Uge", hvor organist Lars Nabe spillede værker af danske komponister. Søndag den 12. november kunne vi høre Den Danske Salmeduo med "Salmer til folket".

I julemåneden fyldes kirken med sang af såvel små forsigtige stemmer ...
... som højt professionelle.
Vi nyder at fejre og være sammen med børnene ved mange forskellige anledninger.
Mange trodsede kulden og var med til at gøre fastelavnssøndag til en festlig dag.
Et par morgengab skal der også være plads til, inden Karin Therkelsen slår tonen an.
Humøret var højt, da tredje klasserne sammen med deres lærere var med på tur til Viborg.
I kirken har vi også plads til sognets aller yngste.
Ved spaghettigudstjenesterne er dukken Lyri altid klar med et par kvikke kommentarer.
Endnu et eksempel på det gode samarbejde vi har sognene imellem — Det nye Ungdomskor.
Vores organist er en fremragende musiker — såvel som korleder og koncertarrangør.

 

Foredrags-, møde- og andre aktiviteter
Til menighedsmødet i april 2017 havde vi besøg af fremtidsforsker, præst og forfatter Birgitte Kragh Engholm, som fortalte om megatrends og gav oplæg til debat om, hvordan vi kan fremtidssikre vores kirke i Lystrup, så den stadig har relevans for mennesker, der bor i sognet.

Kirkehøjskolen har fortsat god tilslutning. Det gennemgående tema i sæson 2017/18 har været "Den redigerede sandhed". Der har været fem vidt forskellige foredragsholdere, der hver på sin måde har forholdt sig til emnet "Den redigerede sandhed", som den opleves i medierne, i litteraturen og i livet med baggrund i filosofi, teologi og sjælesorg.

I 2017 har der været to litteraturaftener i Lystrup kirke, dels med "Bellmanns guita" af Thorstein Thomsen dels med "Det store hus" af Nicole Krauss.

Torsdag den 2. november havde vi et eftermiddagsmøde med et koncertforedrag "Matador i ord og toner". Det var den midtjyske duo, Toner af Guld, der består af ægteparret Helle og Dynes Skovkjær, der forestod musik og foredrag.

Skt. Hans-festen ved Lystrup Kirke er fortsat et tilløbsstykke. I år blev festen arrangeret i samarbejde med KFUM-spejderne, og båltalen blev holdt af Johannes Damsgaard-Bruhn.

I lighed med tidligere år deltog vi i Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling — såvel i 2017 som i indeværende år, søndag den 11. marts.
Temaet for indsamlingen i år var "Vi samler håb ind". Der blev i år indsamlet 18.482 kr. i Lystrup og 5.730 kr. i Elev, i alt 24.212 kr. i de to sogne, hvilket er 17% lavere end året før. Hertil kommer det, der blev indbetalt via MobilePay.

Som et resultat af et godt samarbejde mellem Lystrup, Elev og Elsted kirker gennemførtes i september en sognerejse til Berlin og Wittenberg. Der var god tilslutning og tilfredshed med rejsen. Det overvejes nu, om en ny rejse kan gennemføres i 2019.

 

Den diakonale dimension
Vi skal som kirke være opmærksomme på mennesker, som har det svært. Menighedsplejen ved Lystrup Kirke uddeler hvert år julehjælp til familier, der er vanskeligt stillet.

Besøgstjenesten har til formål at formidle kontakt mellem frivillige besøgsvenner og værter, hvor sygdom, handicap eller ensomhed gør det svært selv at komme ud og deltage i et reelt fællesskab. Besøgstjenesten i Lystrup, Elsted og Elev er et samarbejde mellem Lokalcenter Sønderskovhus, Fællesrådet og Lystrup, Elsted og Elev kirker.

Sorg- og livsmodsgruppen er for mennesker, der har mistet nære pårørende inden for de seneste måneder eller år. Der har i år kun været enkelte, der ønskede at deltage, hvorfor arbejdet er indstillet.

Lystrup Genbrug har i dag tilknyttet ca. 80 personer til de to forretninger, og overskuddet deles ligeligt mellem Lystrup sogn og Kirkens Korshær. Den del af overskuddet, der tilgår Lystrup sogn, forvaltes af Lystrup Sognestøtte, som er et udvalg, der er nedsat af Lystrup menighedsråd.
Sognestøtten uddeler midler til almennyttige og almenvelgørende formål efter de af menighedsrådet vedtagne retningslinjer.

 

Kunstudstillinger
Kunstudvalget har i årets løb forestået en række udstillinger. Her kan nævnes kunstneren Hans Clausen fra Skørring, der søger at virkeliggøre malerier, som uafhængigt af tidernes skiftende genrer, smag og motiver bevarer sin egen klarhed og styrke.
Endvidere kan nævnes Ulla Bruun, som maler med klare farver og skildrer både naturen og mennesker, hun har mødt.
Og endelig kunstneren Anne Marie Johansen fra Frederikshavn, som har sat sig for at lave illustrationer til vores store salmeskat.

Caspar Koch var en af foredragsholderne i årets kirkehøjskole, og han tilføjede nye perspektiver i synet på Kaj Munk.
Vi drømte os tilbage til tiden, der var — en nostalgisk rejse med Toner af Guld.
Endnu en gang trodser vi det lunefulde vejr og samles omkring skt. Hans-bålet ved kirken.
En glad Kirsten Nymann stod for den årlige indsamling. Hun sendte os afsted med ønsket om "Nye veje til håbet".
På sognerejsen blev vi rystet endnu tættere sammen i områdets tre sogne.
Måske byens bedste butik, hvis man vil have et godt tilbud — Genbrugsen på Sønderskovvej.
Også i Lystrup kan vi præsentere dygtige, lokale kunstnere — bl.a. Ulla Bruun.

 

Kommunikation
Lystrup Kirkes kommunikation til borgerne i sognet foregår dels via sognebladet, som udkommer fire gange om året, dels via hjemmesiden. Begge medier er i fællesskab med Elev Kirke. Ugentligt bliver der lavet en aktivitetsplakat med annoncering af kommende arrangementer i Elsted, Elev og Lystrup kirker. Hertil kommer kirkens Facebookside. Vi sender også pressemeddelelser til dagspressen, og vi er fra 2017 indgået i provstiets fællesannoncering i Lokalavisen. Vores kommunikationsstrategi vil i 2018 blive taget op til fornyet overvejelse.
Sognebladet blev tidligere uddelt af postvæsenet; men PostNord har opsagt samarbejdet. For 2018 har vi indgået en aftale med KFUM-spejderne i Lystrup om at klare omdelingen.

Vi spiller på rigtig mange tangenter for at nå ud til alle i sognet.

 

Medarbejderforhold
og bygningsmæssig vedligeholdelse

Personalemæssigt er der ikke sket ændringer i årets løb, men vi har haft en stor administrativ belastning i forbindelse med folkekirkens nye lønsystem pr. 1. januar 2018. Vi har i Lystrup Kirke en meget dygtig stab af medarbejdere, der samarbejder godt og bakker op om kirken og de mange aktiviteter, der sker ud fra kirken.

Om de bygningsmæssige rammer kan nævnes, at der i 2017 er etableret nyt køkken i kirkens sognelokaler. Endvidere er der i kirkerummet foretaget justering af højttaler- og teleslyngeanlægget samt anskaffet nye mikrofoner til anlægget. I præsteboligen har der været en større vandskade forårsaget af en utæthed i et vandrør.

 

Kirkestatistik for Lystrup Sogn 2017
Fødte 74
Døbte 46
Konfirmerede 50
Vielser 8
Døde 42
Begravelser/bisættelser 35

I Lystrup sogn er der pr. 1. januar 2018 5.513 indbyggere, heraf er 4.330 medlemmer af folkekirken, svarende til 78,5% (1. januar 2017 var det 79,1%).

I hele lokalområdet Lystrup, Elsted, Elev er der 11.943 indbyggere den 1. januar 2018, heraf er 9.661 medlemmer af folkekirken, svarende til 80,9% (1. januar 2017 var det 81,3%).

 

Afslutning
Jeg vil gerne minde om kirkens hjemmeside www.lystrupkirke.dk, kirkens Facebook-profil samt vores sogneblad, hvor man kan følge med i, hvad der sker i Lystrup Kirke.

Vi er rigtig glade for det frivillige engagement, der er i og omkring Lystrup Kirke, og jeg vil gerne udtrykke en stor tak for denne betydningsfulde indsats.

Jeg ser frem til, at også 2018 må blive et godt og indholdsrigt år med et godt kirkeligt liv og mange gode oplevelser. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige rigtig mange tak til vore ansatte ved kirken for et godt år 2017. Tak for en ansvarsbevidst og engageret indsats. Der skal også lyde en stor tak til kollegerne i menighedsrådet — tak for jeres engagerede indsats og for godt samvirke i årets løb.

Lystrup, den 8. april 2018
Karsten Mumm

En kirke med højt til loftet ...
... fyldt med varme og rummelighed fra mere end solens stråler ...
En Folkekirke med stort F, hvor rigtig mange tager aktivt del i kirkens forskellige aktiviteter.

Uden jer, havde vi ikke en folkets kirke i her Lystrup!

Rådsmøde i Lystrup


Næste menighedsråds-
møde i Lystrup er
5. marts kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.

Del dette: