Lystrup & Elev kirker

Lystrup menighedsråd – beretning 2016/17

Af menighedsrådsformand
Karsten MummI oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg — en begivenhed der blev startskuddet til reformationen.

I Aarhus Stift er der nedsat et jubilæumsudvalg med henblik på at fejre jubilæet i 2017, ligesom også flere sogne forventes at byde ind med forskellige aktiviteter.

Reformationsjubilæet i 2017 vil skabe forståelse for reformationens betydning for det danske samfund, den danske kirke, dansk identitet og bevidsthed.

”Luthers Nøgle” er et historisk rollespil, der skal give konfirmander indsigt i tiden omkring reformationen i Danmark.
Rollespillet blev også i 2016 afviklet ved Todbjerg Kirke. Det skete den 29. september, hvor konfirmander fra hele Aarhus Nordre provsti og mange frivillige deltog.

Anne Marie Johansen har udført denne akvarel til markering af reformationsjubilæet.

Flertallet af den danske befolkning er medlemmer af folkekirken og dermed en del af et luthersk trossamfund. At folkekirken står så stærkt har historiske rødder tilbage til reformationen og til grundloven af 1849, der gav folkekirken en særlig status.

75,9% af den danske befolkning er den 1. januar 2017 medlem af folkekirken.
I Lystrup sogn er det 79,1%, og i hele lokalområdet Lystrup, Elsted og Elev er det 81,3%. Det er en lille nedgang i forhold til året før.

Der er formentligt mange grunde til faldet i folkekirkens medlemsandel, men den gradvise ændring i befolkningens sammensætning, den faldende dåbsprocent samt udmeldelser er nok væsentlige dele af en forklaring.

Vores provst Esben Thusgård udtaler til JP Aarhus tidligere i april måned, at selv om der er en svagt faldende medlemsandel, er der en større kirkegang i mange af kommunens kirker. Dette kan bl.a. skyldes større kreativitet med alternative tilbud.

Lystrup repræsenterer den gennemsnitlige danske befolkning, også hvad angår medlemmer af folkekirken.

Der er i det forgangne år taget nye initiativer for at forbedre mulighederne for at kontakte folkekirkemedlemmer i sognet, der er blevet forældre og medlemmer, der er flyttet til sognet. Senest er der udgivet en ny dåbsfolder, som vi også bruger i Lystrup sogn.

Folkekirkemedlemmer har ved menighedsrådsvalgene ret til og mulighed for at vælge et menighedsråd ved deres lokale kirke.
Der er ca. 1750 menighedsråd i Danmark.

Menighedsrådsmedlemmer vælges normalt for fire år ad gangen, men der er mulighed for — efter ansøgning — at lade valget gælde for kun to år. Forud for valget tirsdag, den 8. november 2016 havde menighedsrådet besluttet, at valgperioden i Lystrup sogn skulle være fire år.

Det er en rigtig festdag i kirken, hver gang et lille barn bliver døbt.

Senest otte uger før et valg skal der afholdes et offentligt møde, hvor der redegøres for menighedsrådets arbejde samt reglerne for opstilling af kandidater til det forestående valg.
Dette orienteringsmøde blev i Lystrup sogn afholdt tirsdag, den 13. september 2016, således som det også skete i stort set alle landets sogne.

Erfaringerne har vist, at i ca. 95% af landets sogne er valgene ikke egentlige valg, fordi der kun opstilles én liste. Det sker typisk ved, at man i forlængelse af orienteringsmødet afholder et opstillingsmøde, hvor man så ved afstemning enes om én liste.

Resultatet efter vores orienteringsmøde og det efterfølgende opstillingsmøde blev dog, at der i Lystrup sogn skulle afholdes et egentligt afstemningsvalg.
På kirkens hjemmeside kan man se, hvem der blev valgt til menighedsrådet, og hvilke enkeltposter henholdsvis udvalgsposter de enkelte medlemmer har fået.

Evy Benthe Hansen, Egon Skødt og Christian Matthiesen havde på forhånd meddelt, at de ikke ønskede at genopstille til menighedsrådet.

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke disse tre afgåede menighedsrådsmedlemmer, som gennem en lang årrække har ydet en kæmpe indsats for Lystrup Kirke. Deres indsats er heller ikke helt slut, idet de fortsat har opgaver i relation til Lystrup Kirke. Tak til Christian Matthiesen for assistance til at skrive formandsberetningen for det forgangne år.

Menighedsrådsmøder er offentlige. I Lystrup holder vi møde en gang om måneden — dog ikke i juli måned.
Dagsorden til møderne og referat af møderne kan ses på kirkens hjemmeside.

Et nyt menighedsråd satte sig på stolene første søndag i advent.
Fra venstre:
Egon Skødt, Christian Matthiesen og Evy Hansen.
Tak til jer alle tre!
Heldigvis ses vi fortsat i Lystrup Kirke.

Lystrup sogn er i pastoratfællesskab med Elev sogn, og vi har som bekendt to sognepræster, Hans Boas og Lene Dahl-Hansen.

I efteråret 2015 blev indført, at der én gang om måneden holdes søndagsgudstjeneste kl. 11 i Elev Kirke. I konsekvens heraf har der været et mindre antal søndagsgudstjenester i Lystrup kl. 9.30.
Forsøgsordningen fortsætter indtil videre.

I pastoratfællesskabet vil vi i årene fremover blive påvirket af byudviklingen i ”Nye”, som forventes at blive lagt ind under Elev sogn. Den forventede store tilflytning vil påvirke området og også den gejstlige betjening af Lystrup og Elev sogne.

Området omkring Elev er i rivende udvikling, det bliver spændende at se, hvad det fører med sig.

Det er i sognene livet leves lokalt. Vi ønsker, at Lystrup Kirke skal være en vedkommende del af det lokalsamfund, vi er en del af, og fremstå som et kirkeligt og kulturelt samlingssted, hvor vi forsøger at formidle menneskelige og folkelige fællesskaber.

Menighedsrådet — de folkevalgte medlemmer og præsterne — har ansvaret for sognets kirkelige liv og de administrative anliggender, herunder påhviler det menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Gudstjenesten og de øvrige kirkelige handlinger er og vil altid være det centrale i kirkens liv.

Efter indstilling fra gudstjenesteudvalget ændrede vi i august 2015 indgangsbønnen, således at vi i en forsøgsperiode ville anvende Holger Lissners indgangsbønner, som varierer med kirkeåret.
Menighedsrådet har drøftet erfaringerne og har valgt at forlænge forsøgsperioden.

Der er normalt gudstjeneste på Lokalcenter Sønderskovhus en onsdag i hver måned, hvor vore præster sammen med præsterne fra Elsted sogn på skift forestår gudstjenesten, og hvor frivillige klarer det praktiske.

Lystrup Kirke har rammerne; byens borgere fylder dem ud.
Her til aktiv seniorfestival 2016: 'Bevæg dig glad'.
Gudstjenesterne i Lystrup Kirke er mere end traditionelle højmesser.
Her kyndelmissegudstjeneste med sang, drama og musik arrangeret af Aarhus Ungdomsskole.

Julen er en af årets store højtider, og traditionen tro var der i tiden op til jul flere arrangementer for børn i Lystrup Kirke, bl.a. luciaoptog og krybbespil, og juleaftensdag var der to børnegudstjenester,
kl. 10 og kl. 13, hvor rigtig mange børn og voksne deltog. Endvidere var der — som sædvanlig juleaftensdag — gudstjeneste kl. 14.30 og kl. 16.

Som optakt til julen var der evensong med Aarhus Universitetskor søndag, den 18. december. På programmet var der julemusik, og medlemmer af menigheden læste bibeltekster til advents- og juletiden.

Vi skal som kirke være opmærksomme på de, som har det svært. Menighedsplejen ved Lystrup Kirke uddeler hvert år julehjælp til familier, der er vanskeligt stillet, og Lions Club Lystrup bidrog også denne gang til julehjælpen med et antal julekurve.

2. pinsedag, den 16. maj, var der traditionen tro dåbsjubilæum i kirken. Alle børn, der for fem år siden blev døbt i Lystrup Kirke, var sammen med deres forældre og faddere inviteret til at deltage i en børnegudstjeneste med efterfølgende frokost og underholdning, hvor Honningbanden spillede 'hatteteater' for børnene.

Op til jul har vi mange børn i kirken ved de forskellige julearrangementer.
2. pinsedag var vi sammen med 5-års dåbsjubilarerne og deres familier.

I samarbejde med KFUM-spejderne blev der i år holdt nytårsparade i Lystrup Kirke søndag, den
8. januar. Her deltog spejderne på festlig vis i gudstjenesten.

Sammen med FDF blev der i år holdt fastelavnsgudstjeneste i Lystrup Kirke søndag, den 26. februar. Efter gudstjenesten sørgede FDF’erne for, at der var mulighed for at slå katten af tønden.

Babysalmesang er for alle små børn i alderen 3-8 måneder og deres mor eller far.
Det er en meget populær aktivitet, der strækker sig over 8 til 10 gange, og det er gratis at deltage. I 2016 har der været 3 hold.

Kirkens mini-, pige- og ungdomskor er et godt eksempel på det ungdomsarbejde, vi gerne vil inspirere til og være en del af.
Korene har i årets løb deltaget i forskellige sammenhænge, bl.a. i forbindelse med en sangaften den 12. april med komponist og korleder Willy Egmose.

Vi er rigtig glade for den store opbakning, der altid er fra familierne, når vi har specielle børnegudstjenester.
... der er rift om pladserne til babysalmesang.

Kirken har i løbet af året 2016 inviteret til flere koncertoplevelser, hvor organist Lars Nabe-Nielsen har sammensat et program med et bredt repertoire, bl.a. har vi haft besøg af Sct. Peders Koncertkor fra Randers den 22. maj, MidtVest Pigekor den
9. oktober og Trio 2+1 den 20. november.

Skole-kirke samarbejdet prioriteres højt, og det har bl.a. medført, at kirken sammen med Lystrup Skole også i skoleåret 2016/17 har arrangeret morgensang i kirken for eleverne fra 0. til 5. klasse en gang om måneden.
Forældre og andre interesserede er meget velkommen til at være med.

Præcis intonation under ledelse af Lars Nabe-Nielsen, og Willy Egmose akkompagnerer.

Lystrup Kirke vil gerne styrke børnefamiliernes forhold til kirken. Det gør vi bl.a. ved at fortsætte traditionen med spaghettigudstjenester, ved introduktion til kirke og kristendom for 3.-klasserne, ved morgensang i kirken, ved det fortsatte arbejde med korene og ved babysalmesang for de helt små.

Kirkehøjskolen har fortsat god tilslutning. Det gennemgående tema i vinterhalvåret 2016/17 har været ”Livshistorier”.
Vi havde bl.a. besøg af Dorthe Kirkegaard Thomsen, professor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet den 29. september. Hun har skrevet ”Livshistorien” som bidrag til serien ”Tænkepauser”, udgivet af Aarhus Universitetsforlag.

Sognepræst Lene Dahl-Hansen fortæller bibelhistorie for juniorkonfirmanderne.

Den 8. marts var der Lokalhistorisk aften i Lystrup Kirke, hvor Bente og Finn Gyldenløv Sørensen og Kristian Lyngby Poulsen bl.a. fortalte om gården Sigholm og om jernbanen, der blev ført gennem Elev og Elsted sogne.

Den 17. marts havde vi besøg af historiker og fhv. seniorforsker ved Rigsarkivet Hans Sode-Madsen til et eftermiddagsmøde, hvor han fortalte om redningen af 17.500 kz-fanger ud af det brændende nazi-Tyskland, og den 28. september besøgte litteraturhistoriker Anne Valbjørn Odgaard os, hvor hun fortalte om Aarhus’ kulturliv i perioden fra
1900 — 2017.

I 2016 har der været to litteraturaftener i Lystrup Kirke, hvor der er mulighed for at dele læseoplevelsen med andre og få en god snak ud fra og om de aktuelle bøger.

”Et opgør med tidens udviklingstvang”, sådan lød overskriften på et foredrag af Svend Brinkmann, professor i psykologi ved Aalborg Universitet. Foredraget blev afholdt i Lystrup Kirke den
15. august. Arrangementet var kommet i stand ved et samarbejde mellem Lystrup, Elev og Elsted sogne

Den 13. oktober var der sangforedrag om Grundtvig på Lokalcenter Sønderskovhus. Sognepræst Hans Boas fortalte om præsten og salmedigteren
N.F.S. Grundtvig, og organist Christian Skovgaard Flarup akkompagnerede fællessangen.

Skt. Hans festen ved Lystrup Kirke er fortsat et tilløbsstykke, rigtig mange møder frem og ser bålet brænde, hører båltalen og synger med på de traditionelle sange. Båltalen blev holdt af den nye skoleleder på Lystrup Skole, Katja Franziska Uth.

Med sans for detaljen er vi takket være en lang række frivillige i stand til at gennemføre vores mange arrangementer i Lystrup Kirke ...
... også hos naboen, Lokalcenter Sønderskovhus.

Traditionen tro deltog vi i Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling — såvel i 2016 som i indeværende år søndag, den 12. marts.
Temaet for indsamlingen i år var ”Hjælp til verdens allerfattigste”.
Der blev i år indsamlet 22.744 kr. i Lystrup og
6.281 kr. i Elev, i alt 29.025 kr. i de to sogne. Hertil kommer det, der blev indbetalt via MobilePay, hvilket giver et samlet resultat på over 30.000 kr.

Sorg- og livsmodsgruppen er for mennesker, der har mistet nære pårørende inden for de seneste måneder eller år. Man taler sammen om det, der er væsentligt for de enkelte deltagere. Det at tale med og høre på andre i en lignende situation, kan være en god hjælp til at leve med sorgen.
Det foregår i trygge rammer i en gruppe under ledelse af Pia Larsen og Birgit Hørlyck.
Hvis man ønsker at deltage, rettes henvendelse til en af præsterne.

Vores konfirmander deltog aktivt i årets sogneindsamling og fik indsamlet et pænt beløb.

Besøgstjenesten i Lystrup, Elsted og Elev er et samarbejde mellem Lokalcenter Sønderskovhus, Fællesrådet og Lystrup, Elsted og Elev kirker.
Formålet er at formidle kontakt mellem frivillige besøgsvenner og værter, hvor sygdom, handicap eller ensomhed gør det svært selv at komme ud og deltage i et reelt fællesskab.
Besøgstjenesten koordineres af Solvejg Østergaard og Ester Bork Sørensen.

I Lystrup Kirke har vi en meget dygtig stab af medarbejdere, der bakker op om kirken og de mange aktiviteter, der sker ud fra kirken.

Besøgstjenesten er med til at give dagen et løft. Emma Nielsen med sin besøgsven Aase Andersen (th)

Kirketjener Michelle Drebis valgte efter godt to år ved kirken at søge andre udfordringer, idet hun er påbegyndt et studie. Vi ønsker Michelle al mulig held og lykke fremover.
Fra 15. august 2016 har vi herefter ansat Betina Skjødt som kirketjener.

Der er stadig mange, der gerne vil vise deres kunst frem i kirken, og da vi ikke selv har midler til at indkøbe kunst, er det ganske fint med såkaldte ”vandreudstillinger”.

Her kan f.eks. nævnes en udstilling, som medarbejderne ved Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske samling har lavet, omfattende
14 plancher om det gamle Lystrup og det nye. Plancherne blev vist på en udstilling fra den
10. april.

”Rethink” er et ord mange har stiftet bekendtskab med i forbindelse med kulturbyåret 2017.
Den 15. januar i år blev der åbnet en udstilling i Lystrup Kirke med overskriften ”Rethink dyder”, hvor 3 lokale kunstnere, Alice Kops, Marianne Arlund Jensen og Vibeke Bro, er blevet bedt om at give hver deres fortolkning af dyderne inspireret af det gamle lisbjergalter. 

Vores dygtige kirketjenere har mange forskellige arbejdsopgaver.
Der er mange gode dialoger ved ferniseringerne.

Kirkestafet er efterhånden blevet en kendt aktivitet. Vi afviklede en kirkestafet i 2014 sammen med seks andre kirker, Egå, Hjortshøj, Elsted, Elev, Skødstrup og Skæring.
I 2015 har der ikke været nogen kirkestafet, men i 2016 gik de samme syv sogne igen sammen om at arrangere en kirkestafet.
Kirkestafetten nåede Lystrup Kirke den 8. juni, hvor en velbesøgt kirke var ramme om arrangementet. 

Lystrup sogn ved Lystrup menighedsråd driver i samarbejde med Kirkens Korshær to genbrugsforretninger, Lystrup Genbrugscenter og Lystrup Møbel Genbrug, samlet benævnt Lystrup Genbrug.

Lystrup Genbrugscenter åbnede den 12. marts 1999, og i august 2007 kom Lystrup Møbel Genbrug til.
I dag er der ca. 80 personer tilknyttet de to forretninger, og overskuddet deles ligeligt mellem Lystrup sogn og Kirkens Korshær.

Den del af overskuddet, der tilgår Lystrup sogn, forvaltes af Lystrup Sognestøtte, et udvalg der er nedsat af Lystrup menighedsråd. Sognestøtten uddeler midler til almennyttige og almenvelgørende formål efter de af menighedsrådet vedtagne retningslinjer.

Næsten 80 frivillige er med til at drive genbrugsen. Et eminent arbejde, som gør det muligt at støtte velgørende formål. Tak til jer alle!

Om de bygningsmæssige rammer kan nævnes, at kirken er blevet malet udvendig i 2016.

Kirkestatistik for 2016
— Fødte 73
— Døbte 50
— Konfirmerede 64
— Vielser 11
— Døde 46
— Begravelser/bisættelser 39

I Lystrup sogn er der pr. 1. januar 2017 5.445 indbyggere, heraf er 4.308 medlemmer af folkekirken, svarende til 79,1%
(1. januar 2016 var det 79,8%).

I hele lokalområdet Lystrup, Elsted, Elev er der 11.864 indbyggere den 1. januar 2017, heraf er 9.643 medlemmer af folkekirken, svarende til 81,3%
(1. januar 2016 var det 82,0%).

Moderne arkitektur med himmelsk belysning.

Jeg vil gerne minde om kirkens hjemmeside www.lystrupkirke.dk, kirkens facebook-profil samt vores sogneblad, hvor man kan følge med i, hvad der sker i Lystrup Kirke.

Det frivillige engagement, der er i og omkring Lystrup Kirke, er vi rigtig glade for, og jeg vil gerne udtrykke en stor tak for denne indsats.

Jeg ser frem til, at også 2017 må blive et indholdsrigt år med mange gode oplevelser. Vi er jo allerede kommet godt i gang.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige rigtig mange tak til de ansatte ved kirken og til kollegerne i menighedsrådet for et godt år 2016. 

Sammen bærer vi vores kirke ind i fremtiden;
den begynder ved næste åndedrag.

Rådsmøde i Lystrup


Næste menighedsråds-
møde i Lystrup er
6. marts kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.

Rådsmøde i Elev


Næste menigheds-
rådsmøde i Elev er
8 marts kl. 19.
………………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige.
Se mødeplanen for 2018 her

Møderne holdes i
Elev Sognehus.

Del dette: