Lystrup & Elev kirker

Elev menighedsråd – beretning 2016/17

Af menighedsrådsformand
Lehn Bang-Mortensen


Elev sogn er i en rivende udvikling, da nybyggeri giver et stort antal nye medlemmer af folkekirken. De seneste fem år er stigningen på mere end 23%.

Det nyvalgte menighedsråd forsætter arbejdet med en sogneudvidelse. Første del af "Nye" vil give mere end en fordobling af Elevs nuværende indbyggertal. Som kirke skal vi være klar til at modtage mange nye medlemmer.

”Nye” skal ligge 100% i Elev sogn. Derfor bliver sognegrænsen mellem Lisbjerg og Elev sogne flyttet mod vest. Dette sker i et samarbejde med Lisbjerg sogn. I ”Nye” kommer der på et tidspunkt en ny kirke med tilhørende sognelokaler.

I efteråret 2016 var der valg til menighedsrådet. Da vi nu i sognet er mere end 1000 medlemmer af folkekirken, skulle der vælges seks mod tidligere fem medlemmer. Ved orienteringsmøde med efterfølgende opstillingsmøde fik vi fem på listen, og dagen efter meldte den sidste sig, efter opfordring på Elev Kirkes facebookside. Da der kun kom én liste ”Sognelisten”, blev der ”fredsvalg” — altså aftalevalg.

Det nye råd er forholdsvis ungt, gennemsnittet er 52 år, og vi er kun to pensionister i rådet. Jeg mener, at rådets sammensætning afspejler sognet på en god måde.

Fra det gamle råd fortsætter Martha Bo Almskou, Kaja Pedersen og undertegnede.
Karen Bilde er nu tilbage efter nogle år.
Nye rådsmedlemmer er Unnur Mjöll Vestergaard og Lise Søndergaard Thomsen.

Menighedsrådet har konstitueret sig med undertegnede som formand, Karen som næstformand, Martha er fortsat kasserer, kontaktperson (menighedsrådets kontakt til personalet) er stadig Kaja. Ny kirkeværge (holder styr på gravsteder, kirkegård og bygninger) er Lise. Unnur er formand for kirke- og kirkegårdsudvalget.

I menighedsrådsmøderne deltager også vore to præster i pastoratet, Hans Boas og Lene Dahl Hansen.
Hertil kommer medarbejderrepræsentanten, organist Christian Skovgaard Flarup, samt pastoratets kordegn, Henrik Berger Pedersen, som er rådets referent.

Menighedsrådet holder syv møder om året, hertil kommer møder i de forskellige udvalg.
Der er ikke sket ændringer blandt vore dygtige medarbejdere i beretningsperioden.

Elev Sognehus bliver stadig flittig brugt. Ud over kirkens mange aktiviteter, kan lokale foreninger og grupper låne huset. Det er muligt at leje sognehuset i forbindelse med, bryllup, mindesammenkomst og som noget nyt også i forbindelse med barnedåb. Menighedsrådet har valgt, at det ikke skal være mangel på et sted at holde dåbsfest, der skal forhindre, at børn bliver døbt. En betingelse for at leje huset er, at den kirkelige handling foregår i Elev Kirke.

Vi forsætter kunstudstillingerne i sognehuset. Det har indtil nu været lokale kunstnere og skole-kirke billedkunst.
I denne sommer har vi en særlig udstilling af malerier mv. fra Lystrup Møbelgenbrug. Her er der mulighed for at købe kunst til rimelige penge og samtidig støtte et godt formål.

Informationen fra kirken til borgerne i Elev sogn foregår ved uddeling af sogneblad og brug af hjemmesiden; begge dele er fælles med Lystrup sogn
Herudover runddeler vi løbesedler ca. 10 gange om året til alle sognets husstande om kirkens arrangementer.
Hertil kommer Elev Kirkes facebookside.

Da 30% af befolkningen i Elev er mellem 0 og 15 år satser vi selvfølgelig også på denne målgruppe. Vi har babysalmesang, børnekor, dåbsjubilæum mv. Succesen med spaghettigudstjenester forsætter. Her er begge vore præster på banen og fortæller Bibelens beretninger i børnehøjde. Efter gudstjenesten spises der spaghetti i et oftest fyldt sognehus.

Der er ikke konfirmation i Elev i år. Det skyldes, at Elev-børnene i konfirmationsalderen går i forskellige skoler og ofte ønsker at blive konfirmeret sammen de andre i klassen. Sidste år var der et stort ønske om konfirmation i Elev, og Hans Boas skabte mulighed for dette.
Vi håber, at der bliver konfirmation i Elev Kirke igen snart — måske allerede i 2018.

Vi prøver, ud over traditionelle gudstjenester, at lave andre for former. Lene Dahl-Hansen har siden sin ansættelse stået i spidsen for en række meditationsgudstjenester med forskellig temaer såsom “Lyset” og ”Forår”. Her er der mulighed for fordybelse og stilhed.

Jazz og Brunch er en anden form. Vi begynder med gudstjeneste, hvor jazzmusikerne deltager, herefter forsætter vi i sognehuset, hvor er der er brunch og jazz.

Menighedsrådet vil forsætte arbejdet med at lave andre former for gudstjenester, men højmessen er stadig en bærende del af kirken.

Der er mange forskellig aktiviteter i kirke og sognehus. Pilgrimsvandringer, musikoplevelser af forskellig art, foredrag, sangaftner og vi holder fast i den årlige sogneudflugt.
Kirkestafetten bliver i år til Lutherstaffen.

Vi har fået en del frivillige som hjælper fortrinsvis ved arrangementer i sognehuset. Vi er taknemlige over, at der er kommet ekstra hænder, da menighedsrådet er ved at drukne i praktisk arbejde.

Vi har ansøgt om at få lov til at oprette en deltidsstilling som kirketjener, med base i sognehuset. Medarbejderen skal ud over det rent praktiske som rengøring, indkøb til møder, udlån af lokaler også afløse graver og kirketjener i kirken ved ferie og friweekends.

Fakta om Elev Sogn
I Elev Sogn var der pr. 1. januar 2017 1.416 indbyggere, heraf var 1.170 medlem af folkekirken, svarende til 83%, et fald på 1 procent i forhold til året før.

Fra sogne Portalen vedr. 2016 — i parentes 2015
— Antal fødte: 21 (21)
— Antal døde: 3 (1)
— Antal døbte: 23 (20)
— Antal konfirmerede: 8 (10) *
— Antal kirkelige vielser 3 (3)
— Antal kirkelige velsignelser 2 (0) **
— Antal kirkelige begravelser 3 (1)

*

Da skoleeleverne ikke går på Elev Skole, når de når konfirmationsalderen, bliver nogle konfirmeret i andre kirker.

**

Par der tidligere er borgerligt gift.

Vi har stadig et godt samarbejde med Lystrup menighedsråd. Ud over at vi har fælles medarbejdere, samt præstegårdsudvalg (præsteboligen i Bygaden), samarbejder vore aktivitetsudvalg også om større fælles arrangementer.

Vi samarbejder stadig på en god og konstruktiv måde med ”Bofælleskabet Elev”.
Som noget nyt har vi også deltaget med støtte til ”Elev Kollegiet” (Det tidligere Elev Børnehjem). Menighedsrådet var inviteret til indvielse af deres nye naturområde med bål og shelter.

Tak til alle, som har støttet Elev Kirkes arbejde: Frivillige, præster, ansatte og menighedsråd. Jeg ser frem til mange gode og spændende oplevelser sammen med jer.

Lehn Bang-Mortensen

c schiøtt
Der er sket meget i Elev, siden hans Schiøtt tog dette billede i 2012.
Nu venter vi spændt på udviklingen.
Elev Kirke har været og er omdrejningspunktet med mange forskellige gudstjenester og aktiviteter i vores lille sogn.
En af årets første store dage er, når vi får besøg af 5-års dåbsjubilarerne.
De bliver fejret ved børnegudstjenesten, og derefter er der underholdning i sognehuset.
Efter "officiel fernisering" på skole-kirke udstillingen havde vi fællesspisning for børnene, deres familier og lærere.
Som noget nyt havde vi i år fastelavnsgudstjeneste inden Borgerforeningens festivitas
... og naturligvis fortsætter de populære spaghettigudstjenester ...
... hvor en række frivillige sørger for, menuen er på plads. Tak til jer alle!
Musik kan noget helt specielt og binder folk sammen på tværs af generationer.
Sogneudflugten i 2016 gik til Koldinghus.
Man skulle tro, vi var på pilgrimsvandring ... den tog vi i foråret 2017.
Hvad fremtiden vil bringe, kender vi ikke.
Men ... vi har vores gamle kirke, nye sognehus og mange nye tilflyttere, som vi byder velkommen!

Rådsmøde i Lystrup


Næste menighedsråds-
møde i Lystrup er
1. maj kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.

Rådsmøde i Elev


Næste menigheds-
rådsmøde i Elev er
2. maj kl. 19.
………………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige.
Se mødeplanen for 2018 her

Møderne holdes i
Elev Sognehus.

Del dette: