Lystrup menighedsråd – beretning 2019/20

Af menighedsrådsformand
Karsten MummSøndag den 1. december 2019 kunne vi fejre Lystrup Kirkes 30-års fødselsdag. Det blev en dejlig dag med festgudstjeneste, kirkefrokost og adventskoncert m.m.

Kirken er i årenes løb kommet til at betyde meget for vores by, og den har været med til at skabe identitet og sammenhæng. Kirken har i sine 30 år været en fantastisk ramme for gudstjenester, koncerter, foredrag, undervisning og mange familiebegivenheder − både i glæde og sorg. I alle årene har Lars Nabe-Nielsen været kirkens organist, så han kunne også holde 30-års jubilæum i denne stilling.

Også det forgangne år har for Lystrup Kirke været et godt år med god tilslutning fra menigheden til gudstjenester, kirkelige højtider, børne- og familiearbejdet, møder og koncerter m.m.

30-års jubilæum er ingen hindring for en normal arbejdsdag.
Vi fik dog lov til at hylde Lars i hele fem minutter.

Året har været præget af udskiftning i medarbejderstaben. Pr. 1. juli ansatte vi Hanne Vestermark Mejer som ny kirketjener, og pr. 1. november ansatte vi i fællesskab med Elev sogn Tine Vistisen som ny kordegn og sognesekretær. Indholdet i kordegnestillingen er samtidig ændret, og stillingen rummer fremover flere timer til Elev sogn. Nærmere om medarbejderne og ændringerne er beskrevet senere i beretningen. Menighedsrådet byder vore nye medarbejdere velkomne og ønsker, de må blive glade for arbejdet i Lystrup Kirke.

Vores kirke lyser op på toppen af højen.
Her fotograferet af Preben Bager på en dejlig forårsdag.

Den 1. august 2019 lancerede vi vores nye mobiloptimerede hjemmeside. Hjemmesiden er indbydende og flot. Siden har været flittigt brugt, og det tager selvfølgeligt lidt tid at finde rundt i den nye struktur. Stor tak til vores dygtige og engagerede webmaster, Vibeke Bro, som har ydet en utrolig stor indsats for at få konverteret til den nye hjemmeside.

Det kommende år vil blive markant præget af konsekvenserne ved coronavirus samt valg til menighedsrådet efter nye valgregler. Lokalt kan nævnes, at arbejdet inden for demensområdet vil blive udbygget med etablering af netværksarbejde for pårørende til demensramte.

En flok engagerede frivillige dækker fint op til "demenseftermiddage" og skaber den trygge stemning ved hver sit bord.

Folkekirkens tal
Flertallet, 74,3 % af den danske befolkning, er den 1. januar 2020 medlem af folkekirken. I Lystrup sogn er det 77,1 %, og i hele lokalområdet Lystrup, Elsted og Elev er det 79,7 %. Det er en lille nedgang i forhold til året før.

Der er formentlig mange grunde til faldet i folkekirkens medlemsandel, men den gradvise ændring i befolkningens sammensætning som følge af tilflytning til Danmark og den faldende dåbsprocent er væsentlige dele af en forklaring.

Der har i de senere år været stor fokus på den faldende dåbsprocent. Lystrup Kirke sender en hilsen i form af vores folder ”Til lykke med dit barn” til nybagte forældre, hvoraf mindst den ene er medlem af Folkekirken. Folderen lægger op til dialog med de forældre, som er i tvivl, om deres barn skal døbes eller ej.

Dåb foretages ikke længere kun om søndagen til gudstjeneste. Mange vælger lørdagsdåb. I Lystrup var der i 2019 mange forældre, som valgte dåb i et andet sogn. Som noget nyt er ”Drop-in-dåb” i 2019 også kommet til Aarhus Nordre Provsti. Dette vil fortsætte i 2020 fordelt på forskellige kirker.

Du er altid velkommen til at kontakte vores præster
... også hvis du er i tvivl, om dit barn skal døbes.

Menighedsrådets overordnede opgaver
Menighedsrådet har ansvaret for sognets kirkelige liv og de administrative anliggender. Herunder påhviler det menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Vi ønsker, at Lystrup Kirke skal være en vedkommende del af lokalsamfundet. Vi ønsker, at kirken skal fremstå som et kirkeligt og kulturelt samlingssted, hvor vi forsøger at formidle menneskelige og folkelige fællesskaber.

Menighedsrådsmøder er offentlige. I Lystrup holder vi møde en gang om måneden − dog ikke i juli måned. Dagsorden til møderne og referat af møderne kan ses på kirkens hjemmeside.

Det summer af liv, når vi sætter hinanden stævne i mødesalen.

Lystrup Kirke har som bekendt to sognepræster, Hans Boas og Lene Dahl-Hansen, og Lystrup sogn er i pastoratfællesskab med Elev sogn. Endvidere er sygehuspræst Lene Wagner tilknyttet pastoratet med en forpligtelse til at holde nogle få gudstjenester årligt i Elev Kirke. I efteråret var cand.theol. Dorthe Rosendal i fem ugers praktik som præst hos Lene Dahl-Hansen.

Højmessen i Lystrup Kirke foregår traditionelt søndag formiddag kl. 11. Traditionen er dog blevet brudt, idet et mindre antal søndagsgudstjenester foregår kl. 9.30. Disse tidlige gudstjeneste er blevet godt modtaget af mange kirkegængere. 

Ved højmessen får du altid noget med hjem
− et ord, en tanke eller måske strofen fra en salme.

I pastoratfællesskabet vil vi i årene fremover blive påvirket af byudviklingen i ”Nye”, som en del af Elev sogn. Den forventede store tilflytning vil på sigt påvirke området og også den gejstlige betjening af Lystrup og Elev sogne.

Lystrup sogn er en del af Aarhus Nordre Provsti. I provstiet er der en god dialog og et godt samarbejde. Samarbejdet omfatter delvis økonomien (de fleste sogne er tilknyttet regnskabskontoret i Lisbjerg) samt støtte og inspirationsfunktioner i fællesskab med andre provstier. Her er der tale om en personalekonsulent og kommunikationsmedarbejdere. Som et nyt tiltag er der pr. 1. januar 2020 ansat en udviklingskonsulent til det sociale område.

Det bliver spændende at følge udviklingen i Nye.

Kirkelige aktiviteter
Med udgangspunkt i kirkeårets gang med højtider, gudstjenester og andre kirkelige handlinger afholdes en række arrangementer og aktiviteter til støtte for kirkens liv og vækst.

Der har på fire onsdage i 2019 været afholdt gudstjenester i Lystrup Kirke som særlige demensgudstjenester. Det sker i tæt samarbejde med plejehjemmet Sønderskovhus og en gruppe frivillige. Demensgudstjeneste er en enkel gudstjeneste, hvor der arbejdes med genkendelse og genkaldelse af det, som er kendt og indlært fra barndommen. Demensgudstjenesterne varetages af Hans Boas og Iben Nordestgaard, og musikpædagog Ingrid Oberborbeck medvirkede som musikalsk ansvarlig.

Deltagerne ved demensgudstjenesterne fornemmer den varme stemning og husker i små glimt de velkendte ritualer.

Gudstjenester på Lokalcenter Sønderskovhus afholdes fortsat en gang om måneden. Her forestår primært præsterne Lene Dahl-Hansen og Marianne Bonde på skift gudstjenesten, og frivillige klarer det praktiske.

En søndag om måneden sørger frivillige på skift for, at der bliver holdt børnekvarter under gudstjenesten i Lystrup Kirke.

Kirken er fyldt til bristepunktet, når børnefamilierne kommer med alle deres herlige unger.

Julen er en af årets store højtider, og traditionen tro var der i tiden op til jul flere arrangementer i Lystrup Kirke, bl.a. adventskoncerter, krybbespil med 3. klasserne fra Lystrup Skole, der spillede for børnehavebørn, skoleelever og for familierne, Luciaoptog med dagplejebørn samt Evensong med Aarhus Universitetskor.

Den første optakt til julen, er gudstjenesterne for dagplejen.
Og ikke et øje er tørt, når de små kommer forbi.

Efter gudstjenesten søndag den 6. januar 2019 inviterede Danmission Distrikt Aarhus i samarbejde med menighedsrådet til kirkefrokost og foredrag om kirken i Bangladesh. Foredragsholder var tidligere præst og missionær i Bangladesh Jens Fischer-Nielsen.

Det er altid godt at få udvidet sin horisont.

Søndag den 28. april blev gudstjenesten afholdt som en jazz-gudstjeneste under medvirken af byens rytmiske kor Blueser og Ballader, ledet af Tina Buchholtz. Der blev sunget en masse dejlige rytmiske salmer med melodier af bl.a. Hans Dammeyer, Willy Egmose og Erik Sommer.

Og sammen med FDF blev der i 2019 holdt fastelavnsgudstjeneste. Efter gudstjenesten sørgede FDF’erne for, at børnene kunne slå katten af tønden. Der blev afsluttet med fastelavnsboller og kakao i mødesalen.

Fastelavnsgudstjeneste i øjenhøjde.

Børne-, familie- og ungdomsarbejdet, herunder Skole-Kirke Samarbejdet
Et særligt fokusområde er arbejdet med børn og unge, herunder også Skole-Kirke Samarbejdet. Skole-Kirke Samarbejdet prioriteres højt og fungerer rigtig godt. Det er skønt at blive mødt af børn og lærere, som går positivt ind i de fælles projekter. Det har bl.a. medført, at kirken sammen med Lystrup Skole gennemfører 6. sæson med morgensang i Lystrup kirke. Karin Therkelsen akkompagnerer på klaveret, og Hans Boas leder fællessangen og fortæller en historie. Morgensang er for eleverne fra 0.-5. klasse, men alle, som har lyst til at være med, er velkomne til deltage.

Morgenstund har guld i mund ...

Som tidligere år har vi arrangeret et skole-kirke samarbejde for 3. klasserne (juniorkonfirmander) fra Lystrup Skole. I undervisningsforløbet indgår også en tur til Viborg for at følge i Hans Tausens fodspor − det handler om reformationen i Danmark. Derefter besøges Viborg Domkirke. Der var ligeledes ture for 4. og 6. klasserne.

I forbindelse med kirkens 30-års jubilæum udstillede 3. a og 3. b deres julebilleder, som illustrerede julens beretninger om Jesu fødsel. Det er deres billedkunstlærer, Anne Lykke Flintsø, der styrer den kreative proces, så der kommer et flot resultat ud af det.

Børnefamilierne mødte talstærkt op til fernisering på jubilæumsudstillingen.

I 2019 var der 32 døbte mod 41 året før. 5-års dåbsjubilæum blev afholdt i januar 2019. Der er fortsat mange unge, som vælger at blive konfirmeret. I 2019 havde vi 64 konfirmerede mod 69 året før. Konfirmanderne inddrages i gudstjenester som en del af deres læringsproces.

Babysalmesang er for alle små børn i alderen 3-8 måneder og deres mor eller far. Det er en meget populær aktivitet, der strækker sig over 8 til 10 gange, og det er gratis at deltage. 

Sang og musik kan noget helt specielt − også for de helt små.
Og der er rift op pladserne.

Spaghettigudstjenester er også en populær aktivitet med mange deltagere. Først er der en halv times gudstjeneste med bibelhistorie for børn og voksne. Pigekoret optræder med to sange og synger for på fællessange og -salmer. Efter gudstjenesten er der pasta og kødsovs til alle samt tid til at slappe af. Vinterens tema var ”Hvid som sne og lyset fra oven”. Børnene skulle høre og se engle. Forårets gudstjenester tog udgangspunkt i alle de farver, som vores liv er fyldt af.

Vores præster er rigtig gode til at dramatisere bibelhistorie på en utraditionel måde.

Kor og koncerter
Kirkens to kor, pige- og ungdomskoret, er et godt eksempel på det ungdomsarbejde, vi gerne vil inspirere til og være en del af. Korene har i årets løb deltaget i forskellige sammenhænge, bl.a. adventskoncert og forårskoncert med præsentation af nogle af de værker, som korene arbejdede med i løbet af foråret. I maj afholdtes en festlig sangeftermiddag ”Syng med − og bliv glad!” med bl.a. Lystrup Kirkes Pige- og ungdomskor. I oktober var der sangaften om hjertesproget med kirkens kor og Lars Nabe-Nielsen sammen med Kirsten Johanne Vase og Hans Boas.

Lystrup Kirke har i løbet af året 2019 inviteret til adskillige koncertoplevelser, hvor organist Lars Nabe-Nielsen har sammensat et program med et bredt repertoire. I marts 2019 hørte vi pianisten Esben Lund Brummer med et repertoire overvejende bestående af værker af russiske komponister.
I april kunne flyglet opleves i rollen som akkompagnementsinstrument. Da havde vi besøg af søstrene Aoi og Miyabi Tomioka på henholdsvis 17 og 8 år, som begge spiller violin samt pianisten Anne-Marie Meineche. Endvidere præsenterede Aarhus Musikskole ved en koncert den 2. maj en række dygtige elever, og den 15. maj afholdt byens rytmiske kor Blueser og Ballader med deres dirigent Tina Buchholtz en forårskoncert i Lystrup Kirke. Søndag den 26. maj havde vi koncert for orgel og klaver ved Lars Rosenlund Nørremark og Christian Skovgaard Flarup.
I efteråret markerede LystrupKoret sit 40-års jubilæum med en festlig koncert. Endvidere hørte vi bl.a. Dopplers − fængende vokalperformance − og Eliteungdomskoret Aarhus U.

En sand virtuos på kun otte år.

Foredrags-, møde- og andre aktiviteter
Til menighedsmødet den 7. april 2019 havde vi besøg af biskop Henrik Wigh-Poulsen. Biskoppen forestod højmessen og lagde efter kirkefrokosten op til debat under overskrift: ”Hvordan kan Folkekirken blive ved med at være folkets kirke?”

Folkets kirke ... Lystrup Kirke.

Samtalesalon Aarhus Nord − 6 samtalesaloner i 6 sogne. Med inspiration fra 1920’ernes salonsamtaler i Paris og filosofiske saloner på Vesterbro i København anno 2018 åbnede vi for samtaler mellem mennesker. Seks spændende oplæg om lykke, sårbarhed, mødet, tro, frygt og valg. Der blev vist stor interesse, og det gav gode og dybe samtaler om livet. Lystrup Kirke lagde ud med den første samtalesalon den 10. januar 2019. Sognepræst Hans Boas på 57 og Jakob Nellemann Jørgensen på 22 år kom med hver sit oplæg om lykke set fra to forskellige generationers synsvinkel.

Kirkehøjskolen har fortsat god tilslutning. I samfundet er kommunikationsformer, familiestrukturer, forskning i sygdom og sundhed under heftig forandring. Det får betydning for de værdier, vi vælger at bygge på. Og det sætter sit præg på forståelsen af, hvad det vil sige at være et menneske. Det ville Lystrup Kirkehøjskole belyse gennem sæsonens seks foredrag. Tidligere formand for Det Etiske Råd, Jacob Birkler, indledte i september med foredraget ”Menneskesyn til eftersyn”.

Syv kirker i Aarhus Nordre Provsti gik sammen om at arrangere kirkestafetten i sommeren 2019. Overskriften var ”Kanter og sprækker”. Sommerstafetten handlede om at leve på kanten, som sårbar, som politiker, som lovbryder, som forretningsmand og som kunstner.

Kirke- og kulturmedarbejder Bitten Andersen har i 2019 arrangeret to litteraturaftener i Lystrup Kirke, dels med ”Pigen uden navn” af Christina Baker Kline, dels ”Mit navn er Lucy Barton” af Elisabeth Strout. Bitten Andersen arrangerede også to filmaftner, den første var den danske film ”Dommeren”. Peter Gantzler spiller formand for Flygtningenævnet, der træffer afgørelser i sager om asylansøgning. Den anden filmaften var med filmen ”MIRAL”, hvor kvinden Hind Husseini finder over 50 efterladte børn i Jerusalems gader efter den arabisk-israelske krig i 1948, og hun får etableret et børnehjem for forældreløse.

I forbindelse med Aarhus Internationale Litteraturfestival var Lystrup Kirke og Lystrup Bibliotek gået sammen om et oplæsningsarrangement ”LiteratureXchange − Robinson Crusoe” tirsdag den 18. juni i Lystrup Kirkes mødesal.

En aften i selskab med Lotte Andersen & Robinson Crusoe.

Skt. Hans festen ved Lystrup Kirke blev også i 2019 en stemningsfuld aften. Vi startede ved bålet, som blev tændt lidt før kl. 21. Vi sang nogle sommersange, og indehaveren af Officelab på Skæringvej, Christoffer Broberg Flintholm, holdt båltalen. Der var kaffe og kage til alle.

Den 3. oktober afholdt Elsted, Elev og Lystrup menighedsråd et fællesarrangement i Elsted Sognegård med forfatteren Jens Andersen, som holdt foredrag med titlen ”Mine unge år” om Kim Larsen.

I marts havde vi et eftermiddagsmøde med idéhistoriker Morten Hammeken, som fortalte om den tragiske historie, der gemmer sig i den romantiske fortælling om Elvira Madigan og Sixten Sparre. I november var eftermiddagsmødet med sognepræst Thomas Frøkjær, Skivholme. Med udgangspunkt i sin bog ”Tak for’ed! − en hyldest til originalerne”, formede foredragsholderen en rejse tilbage i tiden til sit barndomsland.

Thomas Frøkjær fortalte historier fra før, verden rigtig fik fart på.

I lighed med tidligere år deltog vi i 2019 i Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling, hvor temaet for indsamlingen var ”Sammen om kloden − Hjælp verden med at blive klimaklar”. Indsamlingen for 2020 søndag den 8. marts blev erstattet af en digital indsamling pga. coronavirus.

Med vægten på hovedstaden Warszawa og den kulturelle perle Krakow gennemførtes i august 2019 en sognerejse til Polen. Rejsen var arrangeret i samarbejde med Elsted og Elev menighedsråd.

En hyggelig aften afsluttede årets sognerejse.

Den diakonale dimension
Det diakonale arbejde har stor fokus rundt om i sognene. Således er det også i Lystrup, hvor julehjælp og ældrearbejde nok er velkendte tiltag. Et betydningsfuldt − men knap så velkendt − emne er de ansattes samtaler med mennesker i livskrise og med forskellige svære problemstillinger.
Som noget nyt har menighedsrådet stillet lokale til rådighed for Anonyme Alkoholikeres ugentlige møde i Lystrup.

Menighedsplejen ved Lystrup Kirke uddeler hvert år julehjælp til familier, der er vanskeligt stillet.

Besøgstjenesten har til formål at formidle kontakt mellem frivillige besøgsvenner og værter, hvor sygdom, handicap eller ensomhed gør det svært selv at komme ud og deltage i et reelt fællesskab. Besøgstjenesten i Lystrup, Elsted og Elev er et samarbejde mellem Lokalcenter Sønderskovhus, Fællesrådet og Lystrup, Elsted og Elev kirker. I spidsen for besøgstjenesten står Solvejg Østergaard og Ester Bork Sørensen. 

For besøgsvennerne bliver der et par gange om året arrangeret små sammenkomster og udflugter.

Sognepræst Hans Boas tog initiativ til, at Lystrup, Elev og Elsted kirker gik sammen om at etablere en sorggruppe for unge mellem 16 og 22 år. Det er specialpsykolog Eva Kirketerp, der står for gruppen. Der har vist sig et behov, og et forløb med møder og samtaler er gennemført i 2019.

Lystrup Genbrugs Center og Lystrup Møbelgenbrug har i dag tilknyttet næsten 90 frivillige til de to butikker. Overskuddet deles ligeligt mellem Lystrup sogn og Kirkens Korshær.
Den del af overskuddet, der tilgår Lystrup sogn, administreres af Lystrup Sognestøtte, som er et udvalg under Lystrup menighedsråd. Sognestøtten uddeler midler til det kirkelige og diakonale arbejde i Lystrup, Elev og Elsted sogne samt andre almennyttige og velgørende formål fortrinsvis i nærområdet.

Vores diakonale arbejde spiller på rigtig mange strenge.

Kunstudstillinger
Kunstudvalget har i årets løb forestået en række udstillinger. Her kan nævnes akvareller ved Karen Rønne og malerier af Erik Boye, Skødstrup. Udeliv og tegnelyst ligger til grund for Erik Boyes akrylmalerier med kyster, haver og horisonter, træer og fugle, græs og blomster. Endvidere kan nævnes kunstnerne Birgitte Leick, Risskov, Antje Fries Harsberg og Lone Ogstrup.

Det er altid interessant at høre kunstnerne fortælle om deres inspirationskilder.

Kommunikation
Lystrup Kirkes kommunikation til borgerne i sognet foregår dels via sognebladet, som udkommer 4 gang om året, dels via hjemmesiden. Begge medier er i fællesskab med Elev Kirke. Vi sender også pressemeddelelser til dagspressen, og vi er med i provstiets fællesannoncering i Lokalavisen − ”Livet i kirken”. Ugentligt bliver der lavet en aktivitetsplakat med annoncering af kommende arrangementer i Elsted, Elev og Lystrup kirker. Hertil kommer kirkens Facebookside med aktuelle opslag.

Medarbejderforhold og bygningsmæssig vedligeholdelse
Personalemæssigt er der sket flere ændringer i årets løb. Pr. 1. juli ansatte vi Hanne Vestermark Mejer som ny kirketjener efter Betina Skødt, som fik ansættelse ved Hjortshøj Kirke. Hanne Vestermark Meyer kommer fra en stilling i Skæring Kirke. Tidligere arbejdede Hanne en årrække i Det Grønlandske Hus i Aarhus. Hanne har altid haft en stor tilknytning til Grønland.

Vores kordegn gennem alle årene, Henrik Berger Pedersen, gik på pension med udgangen af oktober måned. Pr. 1. november ansatte vi i fællesskab med Elev sogn Tine Vistisen som ny kordegn og sognesekretær. Tine Vistisen har de seneste par år været kordegn og kirkesanger ved Ormslev Kirke. Tine er læreruddannet og har arbejdet som lærer ved flere skoler i Aarhus Kommune.

Goddag og farvel.

Menighedsrådet i Lystrup har valgt at tage økonomi- og lønadministration ud af kordegnestillingen og flytte denne funktion til Regnskabskontoret i Lisbjerg. Herved frigøres tid til andre opgaver, bl.a. kommunikation og PR.
Endvidere søges kordegnens deltagelse i gudstjenester reduceret i antal ved involvering af frivillige.
Menighedsrådet byder vore nye medarbejdere velkomne og ønsker, de må blive glade for arbejdet i Lystrup Kirke.

Vi har i Lystrup Kirke en meget dygtig stab af medarbejdere, der samarbejder godt og bakker op om kirken og de mange aktiviteter, der sker ud fra kirken.

Om de bygningsmæssige rammer kan nævnes, at der i præsteboligen er udskiftet inventar i køkken og bryggers. Der har i øvrigt ikke været større vedligeholdelsesarbejder.

Kirkestatistik for Lystrup Sogn for året 2019
Fødte 84
Døbte 32
Konfirmerede 64
Vielser 5
Døde 44 Begravelser/bisættelser 35

Som en kommentar til antal døbte kan nævnes, at et stort antal af de fødte i Lystrup sogn blev døbt i andre sogne.

I Lystrup sogn er der pr. 1. januar 2020 5.427 indbyggere, heraf er 4.182 medlemmer af folkekirken, svarende til 77,1 % (1. januar 2019 var det 78,3 %). I hele lokalområdet Lystrup, Elsted, Elev er der 12.110 indbyggere den 1. januar 2020, heraf er 9.653 medlemmer af folkekirken, svarende til 79,7 % (1. januar 2019 var det 80,6 %).

Velkommen i vores kirke − i sandhed folkets kirke!

Afslutning
Jeg vil gerne minde om kirkens hjemmeside www.lystrupkirke.dk, kirkens Facebook-profil samt vores sogneblad, hvor man kan følge med i, hvad der sker i Lystrup Kirke.

Vi er rigtig glade for de mange frivillige, der er i og omkring Lystrup Kirke. Menighedsrådet udtrykker en stor tak til de frivillige for jeres engagement og for jeres meget betydningsfulde indsats.

Jeg ser frem til, at også 2020 må blive et godt og indholdsrigt år med et godt kirkeligt liv og mange gode oplevelser. Vi er netop nu midt i krisen som følge af coronavirus. Jeg håber, vi inden længe får denne gradvist overstået på bedste vis. Men corona vil give et markant aftryk i 2020.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige rigtig mange tak til vore ansatte ved kirken for et godt år 2019. Tak for en ansvarsbevidst og engageret indsats.

Der skal også lyde en stor tak til kollegerne i menighedsrådet − tak for jeres store indsats og for godt samvirke i årets løb.

Lystrup, den 26. april 2020
Karsten Mumm

Kommende menighedsrådsmøde

Fælles rådsmøde i Lystrup-Elev pastorat
30. september kl. 19

Download dagsorden


6. oktober kl. 19


Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.