Elev/Nye seniorklub i Elev Sognehus

— foreningens vedtægter


§1. Foreningens navn
Elev/Nye seniorklub i Elev Sognehus

 

§2. Foreningens formål
Seniorklubbens formål er at +60 årige i Elev og omegn, får mulighed for at deltage i et godt fællesskab, forblive aktive og dermed styrke livskvaliteten og det gode liv.

Gennem forskellige aktiviteter så som foredrag, spil, musik, sang, ekskursioner, fællesspisning og meget mere, at udvikle et godt og inspirerende fællesskab, som bygger på, at vi med vores egen indsats er det bærende element.

 

§3. Valg
Der indkaldes til generalforsamling med 4 ugers varsel via mail.

På den årlige generalforsamling vælges min. 1 medlem og max. 2 medlemmer til bestyrelsen der efterfølgende konstituerer sig med formand, kasserer, sekretær og evt. bestyrelsesmedlem.

Det enkelte bestyrelsesmedlem vælges for 2 år, således at 2 medlemmer er på valg i lige år, og 1 til 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, alt efter om bestyrelsen er på 3 eller 4.

Valg af revisor for 1 år.

 

§4. Regnskab og kontingent
Foreningens regnskabsår går fra 01.04.20xx til 31.03.20xx.

Forbrug af engangsbeløb over 3000 kræver 2 underskrifter.

Kontingent fastsættes på generalforsamlingen, der afholdes den sidste klubmandag i april i forbindelse med en forårsfest.

 

§5 Ved opløsning af seniorklubben indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 4 ugers varsel.
Ved opløsning af klubben går evt. overskud af frie midler til SOS Børnebyerne.

 

§6. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer behandles på generalforsamlingen.

Forslag skal være formanden i hænde 2 uger før generalforsamling.
Afstemning foregår ved simpelt flertal.
Ved stemmelighed er det formandens stemme der er afgørende.

Formål

Seniorklubbens formål er, at 60+ får mulighed for at deltage i et godt fællesskab, forblive aktive og dermed styrke livskvaliteten og det gode liv.

Kontaktperson er Ib,
ib.bille(at)gmail.com

Vi har "klubdag" hver anden mandag i lige uger.
Vi er i dag 35 medlemmer.

Du/I kan naturligvis deltage i den udstrækning, man har tid og lyst.

Alle kan byde ind med aktiviteter og på den måde være en del af fællesskabet.

Af aktiviteter kan nævnes: Foredrag, virksomhedsbesøg, museums- og seværdighedsbesøg, julefrokost, fællesspisning, forårsfest og naturligvis vores klubdage med kaffe, spil og hygge.

Del dette: