Lystrup & Elev kirker

Lystrup menighedsråd – beretning 2015/16

Af menighedsrådsformand
Christian S. Matthiesen


Aflagt i forbindelse med menighedsmødet
søndag, den 3. april 2016

Folkekirkens struktur er blevet diskuteret meget de senere år, den er bestemt væsentlig, men den må ikke overskygge alt det, vi som folkekirke — og i de enkelte sogne — selv kan gøre.

Det er vigtigt at sikre den demokratiske forankring, og der er da også en stærk tradition for at have en folkelig stemme i folkekirken. Hvis den skal bevares, bør man hele tiden se på, hvordan de folkekirkelige opgaver fordeles.

Efter folketingsvalget i juni måned 2015 afløste Bertel Haarder Marianne Jelved som kirke- og kulturminister, og den 1. september 2015 fik Aarhus Stift ny biskop. Det blev som bekendt Henrik Wigh-Poulsen, som efterfølger biskop Kjeld Holm, der gik på pension med udgangen af juli måned. Henrik Wigh-Poulsen kommer fra en stilling som domprovst i Odense Domprovsti, og bispevielsen fandt sted i Aarhus Domkirke, søndag den 6. september.

Den store tilstrømning af flygtninge vil medføre mange udfordringer, og det vil være en stor samfundsmæssig opgave. Vi må som kirke tage imod dem, så godt vi nu kan, og hjælpe dem til at falde på plads i det danske samfund.

Der er stadig mange forældre, der ikke får døbt deres børn. For at få et overblik over hvad der ligger bag ved den faldende dåbsprocent, har blandt andre de fire Aarhus-provstier nedsat et udvalg til nærmere at belyse udviklingen.

Den nye skolereforms længere skoledage har gjort det sværere at sikre tid og plads til konfirmationsforberedelsen på rigtig mange skoler.

For at afhjælpe problemet er der nu givet mulighed for, at skolerne efter ansøgning kan gøre sig erfaringer med at lægge konfirmationsforberedelsen i den tid, der ellers er afsat til understøttende undervisning. Forsøget giver mulighed for at erstatte op til to timer ugentlig.
Konfirmandundervisningen har i skoleåret 2015/2016 omfattet tre klasser fra Lystrup Skole.

Den kommende byudvikling omkring Lisbjerg og Nye vil — med en befolkningstilvækst som den, der har været nævnt — give anledning til overvejelser om behovet for nye kirker, såvel i Lisbjerg som i Nye.

Alle hospitalsfunktioner på hospitalerne i Aarhus flytter inden for en nærmere årrække til Aarhus Universitetshospital i Skejby.
Som følge heraf arbejdes der på at samle og styrke hospitalspræstefunktionen i Skejby, hvor det er planen at etablere et egentligt kirkerum samt nogle tilstødende lokaler.
Det har hidtil været planen, at man kunne leje sig ind, men det er nu ændret, så man skal købe sig ind.

I oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og startede en reformationsproces, der i mange relationer er fortsat lige siden. I Aarhus Stift er der nedsat et jubilæumsudvalg med henblik på at fejre jubilæet i 2017, ligesom også flere sogne forventes at byde ind med forskellige aktiviteter.

"Luthers Nøgle" er et historisk rollespil, der skal give konfirmander indsigt i tiden omkring reformationen i Danmark. Rollespillet involverer typisk også et stort antal frivillige.
Rollespillet blev afviklet ved Todbjerg Kirke i 2014, hvor konfirmander og frivillige fra Lystrup deltog.
Det gik så godt, at man var enige om at gentage rollespillet i 2015, hvilket skete den 24. september, hvor også konfirmander og frivillige fra Lystrup deltog.

Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke, og den understøttes som sådan af staten.

76,9% af den danske befolkning er den 1. januar 2016 medlem af folkekirken.
I Lystrup sogn er det 79,8%, og i hele lokalområdet Lystrup, Elsted og Elev er det 82,0%.

Faldet i folkekirkens medlemsandel er der formentlig mange grunde til, men den gradvise ændring i befolkningens sammensætning, den faldende dåbsprocent samt udmeldelser spiller nok en væsentlig rolle her.

De seneste års undersøgelser af kirkegangen i Danmark har vist, at kredsen af folk, der går i kirke om søndagen, er blevet bredere. Det kan bl.a. skyldes, at kirken har åbnet sig mere over for lokalsamfundet, vurderer lektor ved Københavns Universitet, Hans Raun Iversen, og han siger, at hvis kirken ikke er åben for andet end gudstjenesten, så kan tærsklen være høj. Men hvis man tilbyder sig som et lokalt center med de sociale og kulturelle værdier, som folk forbinder med kristendommen, vil folk begynde at komme — også til gudstjeneste.

Folkekirkemedlemmer har ved menighedsrådsvalgene ret til og mulighed for at vælge et menighedsråd ved deres lokale kirke.
Der er ca. 1750 menighedsråd i Danmark.

I efteråret 2016 skal der afholdes valg til menighedsråd.
Menighedsrådsmedlemmer vælges normalt for fire år ad gangen, men der er mulighed for — efter ansøgning — at lade valget gælde to år.
Vi har dog besluttet, at det kommende valg i Lystrup sogn skal gælde for en 4-årig periode.

Jævnfør "Lov om valg af menighedsrådsmedlemmer" skal det ordinære valg foregå den 2. tirsdag i november måned, dvs. tirsdag den 8. november 2016, og menighedsrådet skal senest otte uger før valgdagen afholde et offentligt møde, hvor der redegøres for menighedsrådets arbejde. Endvidere skal reglerne for opstilling af kandidater gennemgås.
Dette orienteringsmøde holdes tirsdag den 13. september 2016 i stort set alle landets sogne.

Erfaringerne har vist, at i ca. 95% af landets menighedsråd er valgene ikke egentlige valg, fordi der kun opstilles én liste. Det sker typisk ved, at man i forlængelse af orienteringsmødet afholder et opstillingsmøde, hvor man så ved afstemning enes om én liste.

Valget er vigtigt for vores kirkelige demokrati, og jeg vil gerne opfordre til, at man overvejer en mulig opstilling som kandidat.

Der skal vælges ni medlemmer til Lystrup menighedsråd.
Menighedsrådsmøder er offentlige.
I Lystrup holder vi møde en gang om måneden — dog ikke i juli måned.
Dagsorden til møderne ligesom også referat af møderne, vil kunne ses på kirkens hjemmeside.

Af personlige årsager er Hanne Fjendbo Lindstrøm trådt ud af menighedsrådet, med udgangen af august måned 2015. Da der ikke var nogen stedfortræder, valgte menighedsrådet at anmode Aarhus Stift om tilladelse til at undlade et udfyldningsvalg, da vi var så tæt på et nyt valg, hvilket blev imødekommet.

Lystrup sogn er i pastoratsfællesskab med Elev, og vi har som bekendt to sognepræster, Hans Boas og Lene Dahl-Hansen; Lene kom til os den 1. januar 2015 efter Inger Bråe, der valgte at gå på pension fra den 1. december 2014.

Hans Boas havde 25-års jubilæum som præst i Den Danske Folkekirke, den 1. maj 2015. Han har i alle årene gjort tjeneste ved Lystrup og Elev kirker, men var også i begyndelsen tilknyttet Elsted, Trige, Ølsted og Spørring kirker. Vi fejrede jubilæet ved en reception efter gudstjenesten den 10. maj.

De almindelige gudstjenestetider i Lystrup og Elev har gennem flere år ligget temmelig fast, kl. 9.30 i Elev Kirke og kl. 11.00 i Lystrup kirke.
Der er nu aftalt en ændring, således at der én gang om måneden holdes søndagsgudstjeneste kl. 11.00 i Elev Kirke, og der vil derfor kunne forekomme søndagsgudstjenester i Lystrup Kirke kl. 9.30. Ordningen evalueres efter et år.

Det er i sognene livet leves lokalt, og Lystrup kirke skulle gerne være en vedkommende del af det lokalsamfund, vi er en del af, og fremstå som et kulturelt samlingssted, hvor vi forsøger at formidle menneskelige og folkelige fællesskaber.

Menighedsrådet — de folkevalgte medlemmer og præsterne — har ansvaret for sognets kirkelige liv og de administrative anliggender, herunder påhviler det menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Gudstjenesten og de øvrige kirkelige handlinger er og vil altid være det centrale i kirkens liv.

Vi har efter forslag fra vores gudstjenesteudvalg ændret indgangsbønnen, således at vi i en forsøgsperiode på et år vil anvende Holger Lissners indgangsbønner, som varierer med kirkeåret.
Endvidere har vi ændret ordlyden i hilsenen "Og med din ånd" til "Og herren være med dig".

Der er normalt gudstjeneste på Lokalcenter Sønderskovhus en onsdag i hver måned, hvor vore præster sammen med præsterne fra Elsted sogn på skift forestår gudstjenesten, og hvor frivillige klarer det praktiske.

Julen er en af årets store højtider, og traditionen tro var der i tiden op til jul flere arrangementer for børn i Lystrup Kirke — bl.a. luciaoptog og krybbespil — og juleaftensdag var der to børnegudstjenester, kl. 10.00 og kl. 13.00, hvor rigtig mange børn og voksne deltog. Endvidere var der som sædvanlig juleaftensdag gudstjeneste kl. 14.30 og kl. 16.00.

Vi skal som kirke være opmærksomme på de, som har det svært.
Menighedsplejen ved Lystrup Kirke uddeler hvert år julehjælp til familier, der er vanskeligt stillet, og Lions Club Lystrup bidrog også denne gang til julehjælpen med et antal julekurve.

2. pinsedag, den 25. maj, var der traditionen tro dåbsjubilæum i kirken. Alle børn der for fem år siden blev døbt i Lystrup kirke, var inviteret til — sammen med deres forældre og faddere — at deltage i en børnegudstjeneste med efterfølgende frokost og underholdning, der var en dukketeaterforestilling.

I samarbejde med KFUM-spejderne blev der i år holdt nytårsparade i Lystrup kirke, søndag den 17. januar. Her deltog spejderne på festlig vis til gudstjenesten.

Torsdag, den 4. februar i år var der aftengudstjeneste i Lystrup Kirke om drøm og længsel. Her medvirkede Trio Ovis samt organist Lars Nabe-Nielsen og sognepræst Hans Boas.

Sammen med FDF blev der i år holdt fastelavnsgudstjeneste i Lystrup Kirke, søndag den 7. februar. Efter gudstjenesten sørgede FDF'erne for at der var mulighed for at slå katten af tønden.

To unge teologistuderende har i efteråret 2015 deltaget i et kursus i Brorsons Kirke i København, bl.a. med henblik på at planlægge og afholde en ungdomsgudstjeneste, som de har givet overskriften "Korsfest".
Ungdomsgudstjenesten blev afholdt fredag den 1. april i år med efterfølgende festligt samvær for konfirmander.

Babysalmesang er for alle små børn i alderen 3-8 måneder og deres mor eller far. Det er en meget populær aktivitet, der strækker sig over otte gange, og det er gratis at deltage. I 2015 har der været tre hold.

Kirkens mini-, pige- og ungdomskor er et godt eksempel på det ungdomsarbejde, som vi gerne vil inspirere til og være en del af.

Korene har i årets løb deltaget i forskellige sammenhænge, bl.a. i forbindelse med Lystrupkoret den 19. april, hvor de i anledning af 150-året for Carl Nielsen, gik sammen om at opføre et af hans mest populære værker, "Fynsk Forår". Endvidere har de deltaget i en sangaften med komponist, musiker og højskolelærer Aksel Krogslund Olesen, den 8. oktober, samt ved adventskoncerten den 29. november.

Med henblik på at styrke korenes stemmetræning, nodekendskab og musikforståelse har vi inddraget professionelle sangpædagoger — foreløbig i en forsøgsperiode frem til udgangen af 2016.

Kirken har i løbet af året 2015 inviteret til flere koncertoplevelser, hvor organist Lars Nabe-Nielsen har sammensat et program med et bredt repertoire, bl.a. har vi haft besøg af Vokalensemblet Dopplers den 13. september, den unge italienske pianist Filippo Gorini den 27. september, og Egaa Gymnasiums Vokalensemble EVE den 6. december.
I forbindelse med Blueser og Balladers 10-års jubilæum, blev der afholdt en koncert i Lystrup Kirke, onsdag den 9. december.

Skole- kirke samarbejdet prioriteres højt, og det har bl.a. ført frem til, at kirken sammen med Lystrup Skole også i skoleåret 2015/2016 har arrangeret morgensang i kirken for eleverne fra 0. til 5. klasse en gang om måneden.
Forældre og andre interesserede er meget velkommen til at være med.

Lystrup Kirke vil gerne styrke børnefamiliernes forhold til kirken. Det gør vi bl.a. ved at fortsætte traditionen med spaghettigudstjenester, ved introduktion til kirke og kristendom for 3. klasserne, ved morgensang i kirken, ved det fortsatte arbejde med korene og ved babysalmesang for de helt små.

Kirkehøjskolen har fortsat god tilslutning. Det gennemgående tema i vinterhalvåret 2015/2016 har været "Mødet med de andre".
Vi havde bl.a. besøg af Jacob Holdt, fotograf, forfatter og foredragsholder, og Saeedeh Bork, socialrådgiver, født i Iran.

Tirsdag, den 14. april var der Lokalhistorisk aften i Lystrup Kirke, da Marianne Vasard Nielsen, der er leder af Lystrup, Elsted og Elev Lokalhistoriske samling, viste og fortalte om en række af samlingens fotos fra det gamle Lystrup.

Den 12. november havde vi besøg af Anna Bojsen-Møller til et eftermiddagsmøde, hvor hun fortalte om "Kvinders valgret — 100 år".
I 2015 var det som bekendt 100 år siden, kvinderne fik valgret i Danmark. Det skete ved en ændring i grundloven den 5. juni 1915.

I 2015 har der været to litteraturaftener i Lystrup Kirke, hvor der er mulighed for at dele læseoplevelsen med andre og få en god snak ud fra og om de aktuelle bøger.

Sct. Hans festen ved Lystrup Kirke er fortsat et tilløbsstykke, rigtig mange møder frem og ser bålet brænde, hører båltalen og synger med på de traditionelle sange.
Båltalen blev i 2015 holdt af vores sognepræst Lene Dahl-Hansen.

Traditionen tro deltog vi i Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling — såvel i 2015 som i indeværende år, søndag den 13. marts. Temaet for indsamlingen i år var "Hjælp til verdens fattigste kvinder".
Der blev i år indsamlet 18.088 kr. i Lystrup og 5.151 kr. i Elev, i alt 23.239 kr. i de to sogne.

Sorg- og livsmodsgruppen er for mennesker, der har mistet nære pårørende inden for de seneste måneder eller år. Man taler sammen om det, der er væsentligt for de enkelte deltagere. Det at tale med og høre på andre i en lignende situation kan være en god hjælp til at leve med sorgen.
Det foregår i trygge rammer i en gruppe under ledelse af Pia Larsen og Birgit Hørlyck. Man kan kontakte præsterne eller Pia og Birgit.

Besøgstjenesten i Lystrup, Elsted og Elev er et samarbejde mellem Sønderskovhus, Fællesrådet og kirkerne i området.

Formålet er at formidle kontakt mellem frivillige besøgsvenner og værter, hvor sygdom, handicap eller ensomhed gør det svært selv at komme ud og deltage i et reelt fællesskab.
Besøgstjenesten har gennem flere år været ledet af Birte Ammitzbøll og Solvejg Østergaard. Birte Ammitzbøll har af private årsager her efter nytår ønsket at indstille sit virke i forbindelse med Besøgstjenesten.

Jeg vil gerne udtrykke en stor tak for det frivillige arbejde Birte Ammitzbøll har gjort gennem de sidste 10 år, som leder af Besøgstjenesten.

Ester Bork Sørensen har indvilget i at træde til efter Birte Ammitzbøll, og hun vil sammen med Solvejg Østergaard fortsætte det gode arbejde for Besøgstjenesten.

På et møde den 21. januar i år på Sønderskovhus sagde man farvel og tak for indsatsen gennem 20 år til Erik B. Andersen, der har været formand for Besøgstjenestens bestyrelse i alle årene.
Jeg vil også gerne bringe en stor tak for det arbejde Erik B. Andersen har gjort for Besøgstjenesten gennem de mange år.

Der er stadig mange der gerne vil vise deres kunst frem i kirken, og da vi ikke selv har midler til indkøb af kunst, er det ganske fint med såkaldte "vandreudstillinger".

Jeg vil gerne nævne to udstillinger:
Fotoudstillingen "I begyndelsen var lyset", der omfattede 25 billeder, som hver især belyste forskellige bibelvers og tilsammen udgjorde en spændende udstilling, og en udstilling som elever fra tre 4. klasser fra Lystrup Skole havde lavet. Det var billeder udført ved nålefiltning, som illustrationer til historierne om Moses.
Der var fernisering på denne udstilling den 25. november.

Kirkestafet er efterhånden blevet en kendt aktivitet. Vi afviklede en kirkestafet i 2014 sammen med 6 andre kirker, Egaa, Hjortshøj, Elsted, Elev, Skødstrup og Skæring.
I 2015 har der ikke været nogen kirkestafet, men i år vil der igen blive afviklet en stafet, der begynder i Elev Kirke onsdag den 25. maj. Kirkestafetten vil nå Lystrup Kirke, onsdag den 8. juni.

På et visionsmøde i Lystrup menighedsråd i slutningen af halvfemserne kom ideen om en genbrugsbutik frem. Inspirationen var hentet i Viby sogn.

Der blev nedsat et udvalg til at undersøge mulighederne og evt. forestå det praktiske.
Udvalget kontaktede Kirkens Korshær, og de gik straks ind i et samarbejde. Der blev indgået en samarbejdsaftale i april 1998.
Denne aftale er senere blevet justeret i 2006 og 2012 — og senest her i 2016.

Lystrup Genbrugscenter åbnede den 12. marts 1999, og i august 2007 kom Lystrup Møbel Genbrug til. Forretningerne drives som nævnt i et samarbejde mellem Kirkens Korshær og Lystrup sogn, ved Lystrup menighedsråd, og overskuddet deles ligeligt mellem parterne. I dag er der ca. 80 personer tilknyttet de to forretninger.

Den del af overskuddet, der tilgår Lystrup menighedsråd, forvaltes af Lystrup Sognestøtte, et udvalg der er nedsat af menighedsrådet.
Sognestøtten uddeler midler til almennyttige og almenvelgørende formål efter de af menighedsrådet vedtagne retningslinier, der er fastlagt i en vedtægt.
I 2015 er der således uddelt ca. 340.000 kr.

Det er efterhånden nogle år siden, vi fik malet kirken udvendig. Det råder vi bod på nu, så vi får malet i indeværende år.
Den trappe vi fik etableret langs med tilbygningen og ud mod stien, er af sikkerhedsmæssige årsager blevet suppleret med et gelænder i indeværende år.

Kirkestatistik for 2015:
— Fødte 61
— Døbte 42
— Konfirmerede 44
— Vielser 9
— Døde 29
— Begravelser/bisættelser 27

I Lystrup sogn er der 5.387 indbyggere den 1. januar 2016, heraf er 4.298 medlemmer af folkekirken, svarende til 79,8% (1. januar 2015 var det 80,8%). I hele lokalområdet Lystrup, Elsted, Elev er der 11.707 indbyggere den 1. januar 2016, heraf er 9.597 medlemmer af folkekirken, svarende til 82,0% (1. januar 2015 var det 82,6%).

Jeg vil gerne minde om kirkens hjemmeside www.lystrupkirke.dk, samt vores sogneblad, hvor man kan følge med i, hvad der sker i Lystrup Kirke.

Der er igangsat et arbejde med henblik på at udgive et fælles sogneblad for lokalområdets tre sogne, Lystrup, Elsted og Elev. Lystrup og Elev er som bekendt fælles om et sogneblad nu, men dels af praktiske grunde, men ikke mindst for at styrke samarbejdet og den Folkekirkelige profil, vil det være hensigtsmæssigt med et fælles sogneblad for hele lokalområdet.

Det frivillige engagement, der er i og omkring Lystrup Kirke, er vi rigtig glade for, og jeg vil gerne udtrykke en stor tak for denne indsats.

Jeg ser frem til, at også 2016 bliver et indholdsrigt år med mange gode oplevelser og vil gerne benytte lejligheden til at sige rigtig mange tak til alle ansatte ved kirken og til kollegerne i menighedsrådet for et godt år 2015.

Vores kirke. Lysets kirke — i mere end én forstand.
Turner malede i 1830'rne de skibbrudne (udsnit), som i uhyggelig grad kan minde om flygtningestrømmene mod Lesbos.
Vores konfirmander har stiftet bekendskab med nogle af de mange tilbud til unge — her ved besøg til Ungdomskirken i Aarhus.
Takket være vores frivillige kan vi byde ind med mange forskellige aktiviteter i Lystrup Kirke — også som her: "Luthers nøgle" i Todbjerg.
En skøn kombination af alder — vores konfirmander til seniordans i Lystrup Kirke.
Bob Katzenelson har lavet denne illustration for Landsforeningen af Menighedsråd.
Fra Lystrup menighedsråd lyder opfordringen: At også vi tager aktivt del i valget og er med til at sætte præg på vores kirke.
Vi er glade for vores to præster ...
... som begge har stort engagement i deres arbejde.
Mange deltog i festlighederne, da vi fejrede Hans Boas' 25-års jubilæum.
I samarbejde med Lystrup Bibliotek arrangerede vi i marts en forfatteraften med besøg af Maren Uthaug.
Det årlige krybbespil sammen med 3. klasserne fra Lystrup Skole er en dejlig optakt til julen.
Et nyt år, og kfum-spejderne deltager i gudstjenesten.
Ud over søndagens højmesse, har vi også tematiske gudstjenester. Eksempelvis en stille aftengudstjeneste med musik og læsninger ...
... og som noget nyt: En ungdomsgudstjeneste arrangeret af vores kirkepiloter bistået af Lene Dahl-Hansen som coach.
Veltrænede stemmer og et godt kammeratskab — sangglæden smitter.
Morgenstund har guld i mund ...
Mere aktuel end nogensinde var kirkehøjskolens tema "Mødet med de andre".
Midsommerfest med Lene Dahl-Hansen som båltaler.
Sorg- og livsmodsgruppen kan være livline i en svær tid.
Besøgstjenesten er med til at give dagen et løft. Emma Nielsen med sin besøgsven Aase Andersen (th)
Små billeder og så fint! Rigtig mange elever med deres familier og lærere kom til fernisering.
Næste 80 frivillige er med til at drive genbrugersen. Et eminent arbejde, som gør det muligt at støtte velgørende formål. Tak til jer alle!
På trods af statistikker kan vi stadigvæk fylde kirken og ønske hinanden glædelig påske — unge som de lidt mere livserfarne.
Når lyset brydes og rammer den enkelte, bliver refleksionerne unikke ... tankevækkende.

Nyhedsbrev


Få nyhedsbrevet om børnearrangementer i Lystrup Kirke direkte i din mailbox.

Læs mere her

Del dette: